M.Of.Nr. 496 din 19 iulie 2010  

LEGE NR. 158/12.07.2010
pentru modificarea art. 26 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. 

   ARTICOL UNIC. – Articolul 26 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

   Art.26. – (1) Terenurile situate in intravilanul localitatilor, ramase la dispozitia autoritatilor administratiei publice locale, de la persoanele care au decedat si/sau nu au mostenitori, trec in proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale si in administrarea consiliilor locale respective, in baza certificatului de vacanta succesorala eliberat de notarul public. In acest sens, secretarul unitatii administrativ-teritoriale are obligatia ca, in termen de 30 de zile de la inregistrarea fiecarui deces al persoanelor respective, sa comunice camerei notarilor publici competente datele prevazute la art. 68 din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea dezbaterii procedurii succesorale. Neindeplinirea de catre secretarul unitatii          administrativ-teritoriale a obligatiei prevazute in prezentul alineat se sanctioneaza administrativ, potrivit legii.

   (2) Schimbarea regimului juridic al terenurilor prevazute la alin. (1), din proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale respective in proprietatea privata a acestora, este interzisa si se sanctioneaza cu nulitatea absoluta.
   Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor  art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata. 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANA

 

   Bucuresti, 12 iulie 2010.

   Nr. 158.