M.Of.Nr. 497 din 19 iulie 2010

LEGE NR. 160/12.07.2010
pentru completarea art. 23 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

   Art.I. – La articolul 23 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 8 din 12 ianuarie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:

    (5) Unitatile administrativ-teritoriale care au detinut in proprietate terenuri agricole pot solicita reconstituirea dreptului de proprietate pentru intreaga suprafata detinuta in anul 1945.
   Art.II. – Unitatile administrativ-teritoriale prevazute la art. 23 alin. (5) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, pot formula cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

   Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANA

Bucuresti, 12 iulie 2010.
Nr. 160.