Prima pagina

Politica privind protectia datelor personale

Versiunea 1 din 25 mai 2018

 

            REAL GRUP INVEST SA (“societatea”), cu sediul in Bucuresti, Str. Progresului, nr.134-138, Corp B, parter, sector 5, înregistrată la ORCTB J40/2812/2003, număr de înregistrare fiscală RO 15243245, îsi asuma angajamentul de a proteja datele tale cu caracter personal si de a se conforma Legislaţiei PDP.

            Legislaţia PDP: înseamnă orice lege, ordonanţă, hotărâre, regulament sau legislaţie secundară emisă de Autoritatea de Supraveghere, privind prelucrarea, confidenţialitatea şi utilizarea Datelor cu caracter personal, incluzând:

 • LEGEA nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată („Legea 677/2001”); Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice („Legea 506/2004”) şi orice alt act normativ din Româna care implementează aceste legi, Directiva 95/46/CE („Directiva Data Protection”); şi
 • Începând din 25 mai 2018, Regulamentul nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (numit Regulamentul general privind protecţia datelor – „GDPR”), de la data la care acesta va fi aplicabil; şi orice alte normative naţionale date în aplicarea GDPR;

S-ar putea sa fie nevoie sa modificam aceasta Politica. Actualizările vor fi publicate online pe site-ul www.realgrup.ro. Daca modificările sunt substanţiale, vom anunţa actualizarea prin canalele de comunicare obişnuite pentru astfel de anunţuri.

Continuarea utilizării de către dvs. a site-ului web www.realgrup.ro si a serviciilor Societății după data intrării in vigoare a acestor modificări constituie acceptarea de către dvs. a acestor modificări.

Pentru a va uşura efortul de examinare, vom publica versiunea si data de intrare in vigoare in partea superioara a documentului.

 1. Ce persoane vizează prelucrarea datele cu caractare personal?

Societatea prelucrează datele următoarelor categorii de persoane fizice, în funcţie de scopul prevăzut la pct. III.:

 1. Clienţi/potenţiali clienţi, contractanţi/ furnizori, parteneri, membrii familiei persoanei vizate;
 2. Acţionarii Societăţii, manageri, cenzori, colaboratori;
 3. Angajaţi, candidati, membrii familiei persoanei vizate, persoane care au depus CV-uri in vederea angajarii,

Aceasta politica va ofera detalii despre ce fel de informatii sunt culese si urmarite, despre modul in care sunt utilizate acestea si catre cine sunt distribuite.

Noi revizuim permanent principiile privind securitatea datelor cu caracter personal, prezentate mai jos. Aceste principii contin angajamentul nostru de a proteja confidentialitatea clientilor nostri.

Confidentialitatea dvs. este un factor important de care Societatea tine seama in cadrul activităţii sale. Ne angajam sa fim transparenti si deschisi. Aceasta politica de confidentialitate explica modul in care primim informatia despre dvs. si cum o gestionam in momentul in care o detinem.

 

 

 1. Ce date cu caracter personal colecteaza REAL GRUP INVEST SA? Cum obtinem informatii despre dvs.?

Conform prevederilor legale, “date cu caracter personal” inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (“persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau unul sau mai multe elemente specifice, propriei sale identitati fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Orice date care nu se incadreaza in aceasta definitie constituie „date fara caracter personal”.

Societatea proceseaza datele celor care acceseaza website-ul realgrup.ro sau sediul firmei, respectiv persoane fizice – clienti sau potentiali clienti, reprezentanti (spre exemplu: directori, administratori, acţionari, imputerniciti, persoane de contact) ai clientilor sau potentialilor clienti, furnizorilor sau partenerilor de afaceri, angajati si colaboratori.

            In cazul personalelor enumerate mai sus, Societatea poate colecta, înregistra, organiza, stoca, adapta ori modifica, extrage, consulta, utiliza, dezvălui către terţi prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alătura ori combina, şterge sau distrugere aurmatoarele tipuri de date cu caracter personal: nume si prenume, date din actele de stare civilă şi sau din actele de identitate, fotografia, adresa de domiciliu/reşedinţă, cetăţenie, telefon/fax/e-mail, , informaţii legate de plăţi (ex. număr carte de credit, data expirării, adresa de facturare), cont reţele sociale, sex, profesie, relaţii de familie, stare de sănătate.

Atunci cand accesezi website-ul Societăţii, serverele noastre creeaza in mod automat inregistrari ale vizitei tale. Aceste inregistrari includ, de obicei, adrese IP, numarul de accesari, pagina de internet de la care te-ai conectat si alte date.

Mai aflăm informatii despre dvs. atunci când ni le furnizati:

 • in mod direct la sediul nostru (de ex., atunci când solicitati informaţii despre procedura de retrocedare a imobilelor preluate abuziv de către stat, când intraţi în relaţii contractuale cu Societatea noastră sau când sunt necesare pentru soluţionarea dosarului dvs.);
 • atunci cand trimiteti solicitari pe email, fax, posta sau telefonic;
 • cand sunt necesare pentru executarea unei operatiuni administrative, de facturare/ plata/încasare despăgubiri.

Societatea colecteaza si utilizeaza numai informatii personale bazate pe motive legitime si in felul in care un individ interesat se asteapta in mod rezonabil, si fara efecte adverse nejustificate. In plus, Societatea va depune eforturi rezonabile pentru a fi transparentă in privinta modului in care intentioneaza sa utilizeze aceste informatii si pentru a le oferi persoanelor vizate informari adecvate atunci când colecteaza datele lor personale.

Societatea colecteaza numai informatiile necesare desfăşurării activităţii sale în beneficiul clienţilor și partenerilor săi.

De la clientii/ parteneri sai, Societatea colecteaza informatii care ii vor permite sa furnizeze autorităţilor/instituţiilor publice şi/sau private implicate în procesul de retrocedare, acele informaţii necesare soluţionării dosarelor înregistrate la instituţii cu acest obiect şi încasării despăgubirilor aferente.

Societatea isi informeaza persoanele vizate cu privire la informatiile pe care le colecteaza si la modul in care vor fi utilizate aceste informatii. Informatiile personale nu vor fi utilizate in niciun alt scop decât cel prevazut de aceasta politica.

De la angajatii sai (inclusiv angajatii potentiali si fostii angajati), Societatea colecteaza informatii care ii vor permite indeplinirea procedurilor legate de recrutare, angajare, derulare a raporturilor de muncă, salarizare, sa gestioneze beneficiile angajatilor si administrarea planurilor de beneficii aferente, in scopul gestionarii resurselor umane si al pregatirii personalului si in scopul unor alte cerinte legale.

Persoanele vizate pot sa “opteze” inainte ca Societatea sa foloseasca informatiile personale in scopuri de informare si comunicare privind serviciile Societăţii.

 

III. In ce scop procesam datele personale?

Prelucrare inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;

In general, toate informatiile colectate sunt utilizate in scopul prevazut, pentru care le-ati trimis catre noi, mentionat in momentul colectarii sau in Politica de confidenţialitate. REAL GRUP INVEST SA poate utiliza datele dumneavoastra personale şi într-unul din următoarele scopuri:

1) Încheierea convenţiilor specifice domeniului nostru de activitate;

2) Executarea convenţiilor încheiate, inclusiv în relaţia cu autorităţile şi instituţiile publice implicate în procesul de retrocedare menţionate la pct.IV de mai jos;

 • Executarea unei obligaţii/contract în care aveţi interes şi este în strînsă legătură cu executarea convenţiilor în care sunteţi parte;
 • Activităţi de relaţii cu clienţii, informarea clienţilor privind serviciile oferite şi realizate;
 • Prevenirea accesului neautorizat/asigurării securităţii reţelei/informaţiilor;
 • Realizarea unui interes legitim (ex.: in scopul constatării, exercitării sau apărării unui drept in justiţie, in scopuri administrative interne, pentru facturarea serviciilor prestate si efectuarea plăţilor aferente);
 • În scop probatoriu în legătura cu activităţile de mai sus și de arhivare.

Informatii suplimentare sunt furnizate si prin contractele încheiate de Societate cu partile interesate.

 

 1. Ce facem cu informatiile dvs. dupa ce intram in posesia lor? Către cine şi cand poate transfera Societatea datele personale?

Atunci când ne furnizati informatii, Societatea le utilizeaza in scopurile pentru care ne-ati acordat permisiunea dvs. In general, informatiile dvs. sunt folosite de noi pentru a putea realiza serviciile la care ne-am obligat în colaborarea cu Dvs.

Societatea poate colecta, înregistra, organiza, stoca, adapta ori modifica, extrăgea, consulta, utiliza, dezvălui către terţi prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alătura ori combina, şterge sau distruge datele cu caracter personal menţionate la pct.II.

Vom divulga datele dvs cu caracter personal numai pe baza consimtamantului dvs. în următoarele posibile situații:

 • Pentru procesarea sau furnizarea serviciilor catre dvs., către entitatile care solicită aceste informaţii în scopul soluţionării dosarului Dvs. de despăgubire prim emiterea documentelor specifice cum ar fi: dispoziţia, hotărârea, decizia de compensare, titlul de plată etc, în relaţia cu autorităţile şi instituţiile publice implicate în procesul de retrocedare, cum ar fi:
 1. a) Primării, Comisii locale, judeţene sau municipale de fond funciar, Instituţia Prefectului, Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, Agenţia Domeniilor Statului, ministere, Autoritatea Naţionala pentru Restituirea Proprietăţilor, Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor, Ministerul Finanţelor, CEC Bank, precum şi orice alte entităţi implicate în procesul de acordare şi încasare a măsurilor reparatorii compensatorii sau care deţin documente solicitate de aceste autorităţi necesare soluţionării cererilor dvs.;
 2. b) Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Oficiile de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi în faţa tuturor autorităţilor competente în vederea îndeplinirii formalităţilor de publicitate imobiliară;
 • Atunci când cerintele de reglementare ne impun acest lucru. Ne conformam legislaţiei PDP ori de câte ori primim cereri legate de dvs. de la autoritati sau in cazul unui proces. Va vom informa atunci când ni se va cere sa oferim datele dvs. personale in acest mod, cu excepția cazului in care acest lucru ni se interzice prin legislaţia PDP. Atunci când primim astfel de cereri, difuzam datele personale numai daca suntem convinsi, cu buna credinta, ca legea ne cere sa o facem. Nimic din aceasta politica nu vizeaza limitarea mijloacelor legale de aparare sau obiectiile pe care le-ati putea avea fata de solicitarea unui tert de a divulga informatiile dvs.
 • Atunci când credem ca este necesar pentru a impiedica prejudicierea dvs. sau a altor persoane. Vom partaja cu dvs. informatii in aceasta maniera numai daca apreciem in mod rezonabil, cu buna credinta, ca este necesar pentru protejarea drepturilor, proprietatii si securitatii dvs., ale altor parteneri, ale Societăţii.

Cu exceptia situatiilor prezentate mai sus, nu vom dezvalui fara autorizare/ consimțământ nici o informatie referitoare la clientii nostri, angajatii si partenerii nostri.

Pe baza consimtamantului dvs. expres si clar exprimat, oferit astfel si numai in limitele PDP, in scopul de a raspunde solicitarilor dvs. prin oferirea de servicii care pot prezenta interes pentru dvs., este posibil sa oferim astfel de informatii catre parteneri cu care putem colaborăm în scopul realizării serviciilor noastre si care sunt de acord sa respecte politicile de securitate ale Societăţii si sa pastreze confidentialitatea informatiilor.

 

 1. Ce masuri de securitate utilizeaza Societatea pentru protejarea datele dvs. personale?

Ne angajam sa protejam datele dvs. personale de indata ce suntem in posesia lor. Implementam masuri de securitate privind personalul, fizice si tehnice. In ciuda eforturilor noastre, in cazul in care vom depista o bresa de securitate, va vom informa, in asa fel incât sa puteti initia masuri de protectie adecvate.

Societatea îndeplineşte cerinţele minime de securitate a datelor cu caracter personal.

Pentru a proteja datele cu caracter personal de distrugere accidentală sau ilegală, de pierderea sau alterarea acestora şi de accesul unor persoane neautorizate, utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu prezenta politică de securitate aplicată utilizatorilor:

 1. Utilizatorii care au acces la baza de date a informatiilor cu caracter personal sunt angajaţii şi managementul societăţii, fiecare dintre acestia acceaza baza de date cu propriul nume de cont si parola (dupa 5 introduceri gresite a parolei contul se blocheaza). Toti utilizatorii sunt obligati sa pastreze confidentialitatea datelor la care au acces, iar la fiecare terminare de sesiune in baza de date vor inchide sesiunea. In cazul in care unul sau mai multi utilizatori sunt revocati din diverse motive conturile de acces se suspenda automat.
 2. Utilizatorii acceseaza datele cu caracter personal numai pentru indeplinirea atributiilor de servici;
 3. La intervale de timp (lunar) se efectuează o copie de siguranţa a bazei de date. Copiile de siguranta ale bazei de date sunt pastrate in camere separate de spatiile in carea se stocheaza sau in care se opereaza asupara datelor cu caracter personal, iar accesul  la acestea este restrictionat.
 4. Computerele de la care se acceseaza baza de date a informatiilor au implementate solutii de protectie antivirus, antispam si firewall updatate la zi.
 5. Imprimarea datelor cu caracter personal se realizeaza numai de catre utilizatorii autorizaţi pt aceasta operaţiune si numai in scopuri cerute de legislaţia PDP.

Sediul Societăţii este dotat cu sistem de alarma, iar datele cu caracter personal sunt stocate electronic in fisiere securizate, protejate de parola. Informatiile pe suport de hartie sunt pastrate in dosare speciale, la care au acces doar angajatii societatii, carora le incumba obligatia de confidentialitate.

De asemenea, nu pastram datele dvs. personale mai mult decât este necesar, astfel ca le pastram numai o perioada suficient de lunga pentru a indeplini scopul in care le-am colectat. La data expirării termenului de stocare, initiem actiuni de distrugere a acestora, cu exceptia cazului in care legislatia ne impune sa le pastram o perioada mai lunga de timp.

Societatea utilizeaza procedurile de securitate si mijloacele pe care le considera adecvate pentru garantarea protecției datelor personale pe care clientii sau angajatii nostri sau alte persoane le furnizeaza Societăţii. Scopul Societăţii este de a preveni accesul neautorizat, de a mentine acuratetea datelor, de a asigura utilizarea adecvata a datelor si de a proteja datele impotriva pierderii, utilizarii gresite sau modificarii informatiilor aflate sub controlul Societăţii.

 

 1. Aşteptările Societăţii pentru furnizorii de servicii

Societatea se asteapta ca furnizorii sai de servicii, care pot avea acces la datele personale furnizate de clientii, angajatii nostri sau alti parteneri, in scopul furnizarii de servicii de catre Societate, sa respecte principiile de confidentialitate, integriate, disponibilitate, autenticitate si non-repudiere enuntate in prezentul document, indiferent daca acesti furnizori de servicii acceseaza informatii despre clienti, angajati sau parteneri si considera angajamentul furnizorului privind confidentialitatea si securitatea ca parte a procesului sau de luare a deciziilor cu privire la furnizarea de servicii.

Societatea nu intra in relatii cu nici o persoana care nu este de acord cu conditiile oferite privind securitatea datelor personale.

 

VII. Ce drepturi aveţi în conformitate cu legislaţia PDP?

Persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi:

 1. a) Dreptul la informare – dreptul de a obţine de la Societate, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de aceasta;
 2. b) Dreptul de acces la date cu caracter personal – dreptul de a obţine de la Societate, la cerere şi în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor cu caracter personal prelucrate de Societate, în special a datelor incomplete sau inexacte, pe baza actelor doveditoare;
 3. c) Dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal – dreptul de a obţine de la Societate, la cerere şi în mod gratuit, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu legislaţia PDP;
 4. d) Dreptul de opoziţie – dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare;
 5. e) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – orice persoană are dreptul de a cere şi de a obţine:

– retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum credibilitatea, comportamentul său, ori alte asemenea aspecte;

– reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile de la litera a);

 1. f) Dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislaţia PDP, care i-au fost încărcate.

Termenul standard de răspuns la cererile Dvs. este de 30 de zile, în cazul în care formularea răspunsului necesită analiza unui volum ridicat de documente/informaţii etc, acest termen poate fi prelungit cu maximum 60 de zile, sens în care vă vom informa despre acest aspect în intervalul iniţial de 30 de zile.

În situaţia în care nu vom putea identifica datele cu caracter personal din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizaţi în cerere, este posibil să nu vă putem identifica ca persoană vizată şi nu vom putea da curs cererii dvs. în conformitate cu prezenta secţiune, cu excepţia cazului în care ne oferiţi informaţii suplimentare care să ne permită identificarea. Vă vom informa şi pentru a ne oferi detalii suplimentare.

În plus, vă informăm că nu utilizăm procese decizionale automate, incluzând crearea de profiluri. Datele Dvs. cu caracter personal sunt folosite exclusiv în scopurile prezentate mai sus, în principal pentru încheierea şi executarea convenţiilor.

 

VIII. Ce se întâmpla daca refuzaţi sa furnizaţi date cu caracter personal?

Daca nu alegeţi sa oferiţi orice informaţii personale atunci când sunt solicitate, nu vom putea intra în raporturi contractuale cu dvs., sau nu vom putea executa contractul încheiat în raport de demersurile ce sunt de efectuat pe lângă autorităţi în calitatea noastră de reprezentant. De asemenea, nu vom putea să vă ţinem informaţi despre demersurile realizate de noi în lipsa unor date de comunicare. Cu toate acestea, pentru a căuta pur si simplu in site-urile noastre si pentru a afla mai multe despre produsele noastre, nu trebuie sa ne oferiţi nici un fel de informaţii personale.

 

 1. Contacteaza Societatea

Daca doritii sa corectati informatiile sau sa adresati intrebari despre politica noastra de confidentialitate, va rugam sa ne contactati la:

Adresa: Bucureşti, sector 5, str.Progresului, nr.134-138, Corp B, parter

Tel.: 021.411.77.20

Fax: 021.411.77.12

E-mail:office@realgrup.ro