Conform site-ului Primariei Municipiului Bucuresti, citam: “actele doveditoare necesare pentru completarea dosarelor administrative întocmite în baza Legii nr.10/2001, sunt:

procură/contract de mandat/împuternicire avocațială, în original sau în copie legalizată (dacă este cazul);

act(e) de proprietate autentificat(e), în copie legalizată sau act sub semnătură privată încheiat înainte de 6 septembrie 1950, copie legalizată ; În situaţia în care actul de proprietate este încheiat anterior anului 1940, se va depune şi proces verbal de Carte Funciară partea I-a, a II-a, a III-a , în copie legalizată. Dacă notificarea vizează un apartament construit de stat şi vândut notificatorului sau autorilor acestuia, actul de proprietate este compus din trei documente şi anume: contractul de construire în copie legalizată, contractul de împrumut în copie legalizată şi procesul verbal de predare– primire în copie legalizată; pentru creditele CEC contractate, se va face dovada achitării /neachitării creditului CEC;

negaţii, în original, de la instituţiile de la care s-au solicitat acte, în cazul în care acestea nu deţin documentele solicitate;

înscrisuri din care să reiasă descrierea construcţiilor (an construire, materiale, suprafeţe), în copie legalizată : autorizaţie de construire, fişa tehnică a imobilului. În situaţia în care, în cazul construcţiilor demolate, nu există înscrisuri care să descrie aceste imobile dar, există la dosar dovada că s-au făcut diligenţele necesare atât la arhivele naţionale, cât şi la consiliile locale şi la societăţile care au avut în administrare aceste imobile, iar acestea nu deţin astfel de informaţii (răspunsurile primite trebuie ataşate la dosar) se va depune o declaraţie autentificată cu privire la anul construirii, suprafaţa şi detaliile constructive ale imobilului notificat, declaraţie ce trebuie susţinută de declaraţiile a doi martori;

raport de expertiză tehnică judiciară/extrajudiciară, întocmit de către o persoană autorizată, care să identifice imobilul notificat față de reperele actuale, în original sau în copie legalizată (după caz);

situație urbanistică, în original sau în copie legalizată (în cazul terenurilor libere);

acte juridice care atestă calitatea de moştenitor : certificat(e) de moştenitor sau certificat(e) de calitate de moştenitor, în copie legalizată, începând de la persoanele care figurează în actul de proprietate până la persoana care se pretinde îndreptăţită;

acte de identitate valabile (B.I. / C.I./ paşaport) ale persoanelor care se pretind îndreptăţite, în copie xerox;

acte de stare civilă (certificate de naştere, de căsătorie, de deces) ale autorilor notificatorilor, în copie xerox, testament(e) –dacă este cazul, în copie legalizată;

declaraţii de notorietate autentificate, în original, în situaţia în care aceeaşi persoană figurează cu numele/ prenumele ortografiate diferit în documentele ataşate dosarului;

în situaţia unui imobil notificat ce a fost deţinut în devălmăşie de către soţi şi dacă notificarea a fost formulată doar de către unul dintre soţi se va face dovada că aceştia mai sunt căsătoriţi (cu extras pentru uz oficial din registrul de căsătorii sau copie xerox de pe certificatul de căsătorie însoţit de declaraţie autentificată, în original, din care să rezulte că nu a fost desfăcută căsătoria);

istoric de rol fiscal, în original sau în copie legalizată, emis de Direcţia de Impozite şi Taxe a sectorului pe raza căruia este situat imobilul, din care să rezulte că fostul proprietar a figurat înscris în evidenţele fiscale de la data dobândirii imobilului până la trecerea în proprietatea statului, cu indicarea datei şi motivului închiderii rolului , şi copie de pe dosarul fiscal;

adresă emisă de fostul ICRAL de sector, în original sau în copie legalizată, din care să rezulte situaţia juridică (dovada preluării abuzive), situaţia despăgubirilor acordate şi încasate/neîncasate defalcat pentru teren/construcţie; pentru construcţiile existente (nedemolate) – se va depune şi situaţia locativă, emisă de: fostul ICRAL de sector, Administraţia Fondului Imobiliar şi SC Romconfort SA, original sau copie legalizată cu indicarea spaţiilor vândute/ închiriate/libere/ cu fişă de calcul şi copie de pe toate contractele încheiate în imobil;

în cazul în care se constată, din adresa fostului ICRAL că nu s-au încasat despăgubiri, sau nu se cunoaşte dacă s-au încasat se va depune, declaraţie autentificată, în original, prin care persoana/persoanele care se consideră îndreptăţite declară pe propria răspundere că pentru imobilul respectiv nu s-au încasat despăgubiri la momentul trecerii în proprietatea statului şi totodată îşi asumă obligaţia rambursării acestora în cazul în care, ulterior acordării beneficiului legii, se constată şi se dovedeşte că totuşi s-au acordat despăgubiri;

acte de preluare, în copie xerox (exemplu: decret cu anexa unde figurează imobilul, decizie, proces verbal de preluare, sentinţă);

adresă în original sau în copie legalizată, emisă de Primăria de sector pe raza căruia este situat imobilul din care să reiasă dacă s-au formulat cereri în baza legilor fondului funciar şi stadiul de soluţionare a acestora; în situaţia în care cererile depuse în baza altor legi de reparaţie, ce privesc acelaşi imobil cu cel notificat, nu au fost soluţionate, şi se doreşte soluţionarea notificării formulată în baza Legii nr. 10/2001 se va depune declaraţie autentificată, original, prin care notificatorii renunţa la cererile depuse în baza altor legi de reparaţie, declaraţie ce va fi însoţită de dovada înregistrării la Primăria Sectorului pe raza căruia este situat imobilul;

declaraţie autentificată dată pe propria răspundere, în original sau în copie legalizată, potrivit art. 5 din Legea nr. 10/2001 republicată, coroborat cu pct. 5.1, 5.2, 5.3 din HG nr. 250/2007, prin care notificatorii declară că nici ei şi nici ascendenţii lor, proprietari ai imobilului la data preluării, nu au făcut obiectul acordurilor internaţionale încheiate de România privind reglementarea problemelor financiare în suspensie şi totodată se obligă la restituirea imobilului sau, după caz, la plata de despăgubiri, în cazul constatării ulterioare a incidenţei prevederilor art. 5 din lege;

toate hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile, în copie legalizată, în situaţia în care a existat proces pe rol care să privească imobilul notificat sau calitatea de moştenitor;

în situaţia în care imobilulconstrucţie nu a fost demolat, se va depune adresă emisă de Biroul analiză şi soluţionare petiţii legile proprietăţii din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, din care să rezulte dacă a fost formulată cerere în baza Legii nr. 112/1995, în original sau în copie legalizată; în situaţia în care a fost formulată o astfel de cerere, se va indica modalitatea de soluţionare şi se va anexa copie xerox de pe Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti; dacă prin HCGMB s-au acordat despăgubiri, se va depune adresă emisă de Direcţia Generală a Finanţelor Publice din care să rezulte dacă despăgubirea a fost încasată, în ce sumă şi la ce dată;

declaraţie autentificată, în original, din care să reiasă că dreptul pretins nu a fost reconstituit prin emiterea unui titlu de proprietate sau printr-o hotărâre judecătorească cât şi declaraţie în care se va menţiona dacă suprafaţa de teren atribuită, respectiv deţinută efectiv în una sau mai multe localităţi depăşeşte suprafaţa de 50 ha (în aplicarea art. 15 din Legea nr. 165/2013);

în situația în care pentru imobilul notificat au fost depuse notificări/cereri și la alte instituții, stadiul de soluționare al acestora, în original sau în copie legalizată;

orice alte înscrisuri pe care persoana/persoanele care se consideră îndreptăţite înţeleg să le folosească în dovedirea cererii. “

Sursa: www.pmb.ro