NOTIFICARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN SCOP DE RESURSE UMANE (CANDIDAȚI)

REAL GRUP INVEST S.A. (RGI)

Adresa: Str. Progresului nr.134-138, Sector 5, București

Reg. Com.: J40/2812/26.02.2003, CIF: RO15243245

Capital Social subscris și vărsat: 8.750.001 lei

Cont: RO64RNCB0075035221980001, Banca: BCR Sector 4

Telefon: 021.411.77.20

E-mail: dpo@realgrup.ro / office@realgrup.ro

Această notificare („Notificarea”) are rolul de vă informa atunci când candidați pentru posturile libere oferite de:

REAL GRUP INVEST SA, cu sediul social în Bucureşti, sos. Progresului, nr.134-138, Corp B, parter, sector 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, sub numărul J40/2812/2003, cod fiscal RO 15243245, (“Societatea” sau “Operatorul”),

cu privire la operațiunile de prelucrare de către Societate, în calitate de operator de date cu caracter personal, a datelor dvs cu caracter personal (definite de Regulamentul general privind protecția datelor 2016/679  – „GDPR“).

1.  Datele cu caracter personal prelucrate

Organizația noastră va prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal (denumite în continuare „Datele”):

(a) Date de contact și/sau identificare, ce pot include: nume și prenume; adresa (domiciliul sau reședința), inclusiv adresele anterioare; număr de telefon (personal și/sau de serviciu); e-mail (personal și/sau de serviciu); locul de muncă; seria și numărul actului de identificare (buletin/ carte de identitate/ pașaport) precum și informațiile conținute în aceste documente; codul numeric personal;

(b) Date specifice de resurse umane, ce pot rezultă din curriculum vitae și pot include: funcția/ profesia; informații privind educația (inclusiv diplome, studii); naționalitatecetățeniedată nașteriivârstă; sex; date de stare civilă; religie; limba maternă; alte limbi vorbite; locul muncii; tipul de contract; dată angajării; vechimea; date privind apartenența sindicală; angajatorul curent; istoricul locurilor de muncă.

 2. Sursa Datelor

(a)  direct de la dvs., de ex. furnizarea sau introducerea datelor dvs. în sistemele noastre de resurse umane, prin procesul de aplicare sau prin alte forme sau informații pe care ni le furnizați în legătură cu angajarea dvs. (cerere de muncă, contract de muncă, curriculum vitae, contactele de urgență etc.); și

(b)  de la terți, inclusiv referințe și alte verificări de fond, de la foști angajatori și/sau agenții de recrutare a forței de muncă, sub rezervă cerințelor legale aplicabile.

3.  Scopul prelucrării Datelor

Societatea colectează, prelucrează și utilizează în orice alt mod Datele în următoarele scopuri: (a) scopuri care să permită Societății să decidă stabilirea unei relații de muncă cu dvs.; (b) scopuri impuse de lege și alte reglementări legale, mai precis: Recrutarea personalului; Stabilirea politicilor de resurse umane; Planificarea strategică a resurselor umane; Exercitarea drepturilor Societății în conformitate cu prevederile legale și respectarea obligațiilor legale (inclusiv investigații în legătură cu acestea); Scopuri subsumate scopului general de resurse umane.

Nu există vreun proces decizional automatizat (incluzând crearea de profiluri) bazat pe Datele dvs.;

4. Dezvăluirea Datelor

Datele dvs. vor fi divulgate în cadrul Societății doar către persoanele din departamentul Resurse Umane (HR) sau managementul societății sau alte persoane care au nevoie de acces la Datele dvs. („need to know basis”) pentru a-și îndeplini atribuțiile specifice.

Societatea poate, de asemenea, să prezinte Datele dvs. unor terțe părți care furnizează servicii de tehnice și organizaționale în legătură cu activitățile legate de resursele umane sau către consultanții legali sau alți consultanți ai Societății în scopurile menționate în această Notificare. Societatea va exercita o diligență adecvată în selectarea furnizorilor terți de servicii și va solicita ca acești furnizori să mențină măsurile de securitate tehnice și organizaționale adecvate pentru a vă proteja Datele și pentru a le procesa în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.

Societatea poate, de asemenea, să dezvăluie Datele dvs. autorităților, după cum este necesar sau permis de prevederile legale, și/sau instanțelor. 

5. Transferul Datelor în afară UE sau SEE

Că principiu, Societatea nu va transfera Datele în afară Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European.

6. Temeiul juridic pentru prelucrarea Datelor

Obligațiile de angajator (viitor angajator) ale Societății și obligațiile contractuale și/sau legale ale acesteia, interesele sale legitime și/sau necesitatea de a încheia sau de a executa un contract, în conformitate cu dispozițiile legale privind confidențialitatea datelor, constituie temeiurile juridice ale operațiunilor de prelucrare a Datelor descrise în prezența comunicare.

Interesele noastre legitime sau cele ale unei terțe părți includ cerințele noastre de a utiliza Datele dvs. în litigii, investigații, anchete ale autorităților sau în alte scopuri legale sau de reglementare care implică Societatea.

7. Securitatea datelor

Societatea menține măsurile de securitate fizice, tehnice și organizatorice pentru a proteja Datele împotriva distrugerii, pierderii, modificării, dezvăluirii, restricționării sau accesării accidentale, ilegale sau neautorizate, indiferent unde sunt procesate.

Politica noastră de securitate reglementează modul în care vă protejăm Datele; o copie a acestei politici de securitate poate fi obținută de la Departamentul de Resurse Umane.

 8. Durata prelucrării/ stocării Datelor

Intenționăm să păstrăm Datele dvs. exacte și actualizate. De asemenea, ne străduim să păstrăm Datele dvs. nu mai mult decât este necesar pentru a îndeplini scopurile enumerate în prezenta comunicare sau decât cele impuse de lege.

Având în vedere că sunteți un candidat pentru un post oferit de către Societate (fără a fi formalizată vreo relație cu Societatea), Datele dvs. puse la dispoziția Societății (inclusiv CV-ul) vor fi păstrate pentru o durată de 1 an.

 9. Drepturile dvs. în ceea ce privește Datele

În conformitate cu dispozițiile aplicabile în ceea ce privește Datele, vă informăm că aveți următoarele drepturi, care pot fi exercitate prin adresarea unei cereri în acest sens utilizând datele de contact indicate în Secțiunea (11) de mai jos:

(a) Dreptul de acces la Datele prelucrate;

(b) Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea Datelor;

(c) Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării;

(d) Dreptul de a vă opune prelucrării;

(e) Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare;

(f)  Dreptul la portabilitatea datelor;

(g)  Dreptul de a depune plângere în față Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor și de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

10.  Ofițerul de Protecția Datelor

 În considerarea dispozițiilor legale aplicabile, Societatea a desemnat un Responsabil cu Protecția Datelor (denumit și DPO sau Dată Protection Officer), pe care îl puteți contacta la adresa de email: dpo@realgrup.ro

11. Întrebări sau solicitări

Dacă aveți întrebări cu privire la această Notificare sau doriți (i) să accesați sau să revizuiți Datele dvs. sau să aflați mai multe informații în legătură cu acestea sau (ii) să faceți alt tip de solicitare legată de Datele dvs., vă rugăm să contactați coordonatorii protecției datelor cu caracter personal sau departamentul HR la adresa office@realgrup.ro