Legislația retrocedărilor din România

Acesta este actul compus (forma care include modificarile pe text) creat la data de 06 august 2018

M.Of. nr. 1 din 5 ianuarie 1998

NOTA ETO:

In tot cuprinsul legii, sintagma «pasuni si fanete» se inlocuieste cu sintagma «pajisti permanente».

Modificat de art.I pct.21 din Legea 86/2014

NOTA ETO: Click aici pentru lege si norme metodologice adnotate

NOTA ETO a se vedea:

1)Regulamentele nr. 131/1991, 1172/2001, 890/2005.

2)Norme metodologice nr.127/2002.

3)Metodologie nr.640/2007

4)Norme metodologice din OAP 1440/2018

JURISPRUDENTA

LEGEA

(republicare 1)

fondului funciar nr. 18

din 19 februarie 1991

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art.1

Terenurile de orice fel, indiferent de destinatie, de titlul pe baza caruia sunt detinute sau de domeniul public ori privat din care fac parte, constituie fondul funciar al Romaniei.

Art.2

In functie de destinatie, terenurile sunt:

a)terenuri cu destinatie agricola, si anume:

–terenurile agricole productive – arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantatiile de hamei si duzi, pajistile permanente, serele, solarele, rasadnitele si altele asemenea;
–cele cu vegetatie forestiera, daca nu fac parte din amenajamentele silvice, pasunile impadurite;

–cele ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice, amenajarile piscicole si de imbunatatiri funciare, drumurile tehnologice si de exploatare agricola, platformele si spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole;
–terenurile neproductive care pot fi amenajate in cadrul perimetrelor de ameliorare si folosite pentru productia agricola;”

Modificat de art.I pct.1 din Legea 186/2017

b)terenuri cu destinatie forestiera, si anume: terenurile impadurite sau cele care servesc nevoilor de cultura, productie ori administrare silvica, terenurile destinate impaduririlor si cele neproductive – stancarii, abrupturi, bolovanisuri, rape, ravene, torenti -, daca sunt cuprinse in amenajamentele silvice;

c)terenuri aflate permanent sub ape, si anume: albiile minore ale cursurilor de apa,

cuvetele lacurilor la nivelurile maxime de retentie, fundul apelor maritime interioare si al marii teritoriale;

d)terenuri din intravilan, aferente localitatilor urbane si rurale, pe care sunt amplasate constructiile, alte amenajari ale localitatilor, inclusiv terenurile agricole si forestiere;

e)terenuri cu destinatii speciale, cum sunt cele folosite pentru transporturile rutiere, feroviare, navale si aeriene, cu constructiile si instalatiile aferente, constructii si instalatii hidrotehnice, termice, de transport al energiei electrice si gazelor naturale, de telecomunicatii, pentru exploatarile miniere si petroliere, cariere si halde de orice fel, pentru nevoile de aparare, plajele, rezervatiile, monumentele naturii, ansamblurile si siturile arheologice si istorice si altele asemenea.

Art.3

In sensul prezentei legi, prin detinatori de terenuri se intelege titularii dreptului de proprietate, ai altor drepturi reale asupra acestora sau cei care, potrivit legii civile, au calitatea de posesori ori detinatori precari.

Art.4

(1)Terenurile pot face obiectul dreptului de proprietate privata sau al altor drepturi reale, avand ca titulari persoane fizice sau juridice, ori pot apartine domeniului public sau domeniului privat.

(2)Domeniul public poate fi de interes national, caz in care proprietatea asupra sa, in regim de drept public, apartine statului, sau de interes local, caz in care proprietatea, de asemenea, in regim de drept public, apartine comunelor, oraselor, municipiilor sau judetelor.

(3)Administrarea domeniului de interes public national se face de catre organele

prevazute de lege, iar administrarea domeniului public de interes local se face de catre primarii sau, dupa caz, de catre prefecturi.

(4)Terenurile din domeniul public sunt cele afectate unei utilitati publice.

Art.5

(1)Apartin domeniului public terenurile pe care sunt amplasate constructii de interes

public, piete, cai de comunicatii, retele stradale si parcuri publice, porturi si aeroporturi, terenurile cu destinatie forestiera, albiile raurilor si fluviilor, cuvetele lacurilor de interes public, fundul apelor maritime interioare si al marii teritoriale, tarmurile Marii Negre, inclusiv plajele, terenurile pentru rezervatii naturale si parcuri nationale, monumentele, ansamblurile si siturile arheologice si istorice, monumentele naturii, terenurile pentru nevoile apararii sau pentru alte folosinte care, potrivit legii, sunt de domeniul public ori care, prin natura lor, sunt de uz sau interes public.

(2)Terenurile care fac parte din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile si

imprescriptibile. Ele nu pot fi introduse in circuitul civil decat daca, potrivit legii, sunt dezafectate din domeniul public.

(3)Terenurile pe care sunt amplasate retele stradale si parcuri publice, terenurile pentru rezervatii naturale si parcuri nationale, monumentele, ansamblurile si siturile arheologice si istorice, monumentele naturii nu pot fi dezafectate din domeniul public decat in cazuri de exceptie pentru lucrari de interes national.”

Completat de Legea 47/2007

Art.6

Domeniul privat al statului si, respectiv, al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor este alcatuit din terenurile dobandite de acestea prin modurile prevazute de lege, precum si din terenurile dezafectate, potrivit legii, din domeniul public. El este supus dispozitiilor de drept comun, daca prin lege nu se prevede altfel.

Art.7

Fondul funciar si, in mod corespunzator, dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale trebuie inregistrate in documentele de evidenta funciara si de publicitate imobiliara prevazute de lege.

CAPITOLUL II

Stabilirea dreptului de proprietate privata asupra

terenurilor

Art.8

(1)Stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor care se gasesc in

patrimoniul cooperativelor agricole de productie se face in conditiile prezentei legi, prin reconstituirea dreptului de proprietate sau constituirea acestui drept.

(2)De prevederile legii beneficiaza membrii cooperatori care au adus pamant in

cooperativa agricola de productie sau carora li s-a preluat in orice mod teren de catre aceasta, precum si, in conditiile legii civile, mostenitorii acestora, membrii cooperatori care nu au adus pamant in cooperativa si alte persoane anume stabilite.

(3)Stabilirea dreptului de proprietate se face, la cerere, prin eliberarea unui titlu de proprietate in limita unei suprafete minime de 0,5 ha pentru fiecare persoana indreptatita, potrivit prezentei legi, si de maximum 10 ha de familie, in echivalent arabil.

(4)Prin familie se intelege sotii si copiii necasatoriti, daca gospodaresc impreuna cu parintii lor.

Art.9

(1)Persoanele carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate in limita suprafetei de teren de 10 ha de familie, in echivalent arabil, pot cere reconstituirea dreptului de proprietate si pentru diferenta dintre aceasta suprafata si cea pe care au adus-o in cooperativa agricola de productie sau care a fost preluata in orice mod de aceasta, pana la limita suprafetei prevazute la art. 3 lit. h) din Legea nr. 187/1945 pentru infaptuirea reformei agrare, de familie, indiferent daca reconstituirea urmeaza sa se faca in mai multe localitati sau de la autori diferiti.

(2)Persoanele carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate, potrivit legii, in limita suprafetei de teren de pana la 10 ha de familie si carora li s-a aplicat cota de reducere, potrivit art. 14 alin. (3) din lege, pot formula cerere pentru suprafetele de teren care au constituit aceasta cota. Cererile se formuleaza in cazul

(3)Cererea se depune la primaria localitatii sau, dupa caz, la primariile localitatilor in a caror raza teritoriala se afla terenul pentru care urmeaza sa fie reconstituit dreptul de proprietate, personal sau prin posta, cu confimare de primire, pana la data de 31 decembrie 1998, sub sanctiunea decaderii din termen.

Capitol II, art. 9, alin. (3) modificat de art. 1, punctul 1. din Legea 218/1998

(4)Cererea va cuprinde:

a)numele si prenumele persoanei solicitante si domiciliul acesteia;

b)calitatea de titular sau de mostenitor al dreptului de proprietate pentru care i s-a

reconstituit sau urmeaza sa i se reconstituie acest drept, potrivit prezentei legi;

c)suprafata de teren care i s-a reconstituit si diferenta pe care o solicita.

(5)La cerere se va anexa:

a)copie xerox de pe titlul de proprietate care s-a emis sau, dupa caz, de pe procesul verbal ori de pe fisa de punere in posesie;

b)copii xerox de pe actele doveditoare ale dreptului de proprietate pentru suprafetele de teren solicitate in plus;

c)o declaratie in care se va mentiona, pe propria raspundere, suprafata totala de teren atribuita in proprietate, prin reconstituire sau prin constituire, de familie, potrivit prezentei legi, chiar daca aceasta s-a facut in mai multe localitati sau de la mai multi autori.

(6)Primarul va constitui un registru special, parafat, numerotat si sigilat, in care se vor inregistra, in ordine cronologica, cererile depuse de persoanele indreptatite si va emite, la cerere, un bon cu numarul de inregistrare.

(7)Pentru cererile depuse prin posta, pe confirmarea de primire se vor mentiona numarul de inregistrare a cererii si data acesteia.

(8)Primarul sau secretarul consiliului local este obligat sa primeasca cererea si sa o

inregistreze, indiferent daca aceasta cuprinde sau nu cuprinde toate mentiunile precizate la alin. (4) si daca nu este insotita de toate actele prevazute la alin. (5)In acest caz, primarul sau secretarul este obligat sa comunice solicitantului ca, pana la data de 31 decembrie 1998, sa depuna toate actele mentionate la alin. (5), sub sanctiunea decaderii acestuia din termen.

Capitol II, art. 9, alin. (8) modificat de art. 1, punctul 2. din Legea 218/1998

(9)Nerespectarea obligatiilor prevazute la alin. (6) de catre primar sau secretar atrage atat raspunderea administrativa si disciplinara a acestuia, potrivit legii, cat si plata de penalitati in conditiile prevazute la art. 894 din Codul de procedura civila sau, dupa caz, si de daune-interese potrivit Codului civil.

Articolul 9 alin.(9) modificat de art.19 pct.1 din Legea 76/2012

Capitol II, art. 9, alin. (10) modificat de art. 1, punctul 3. din Ordonanta urgenta 1/1998

(10)Dupa data de 31 decembrie 1998, prevazuta la alin. (3), primarul este obligat ca, in termen de 30 de zile, sa intocmeasca situatia privind categoriile de persoane, terenurile agricole solicitate si balanta fondului funciar pe localitate – comuna, oras sau municipiu – in vederea reconstituirii dreptului de proprietate, potrivit legii. Inauntrul acestui termen

primarul le va transmite prefectului, sub semnatura.

Capitol II, art. 9, alin. (10) modificat de art. 1, punctul 3. din Legea 218/1998

(11)In termen de 15 zile de la primire, prefectul va intocmi situatia privind categoriile de persoane solicitante si balanta fondului funciar pe judet, pe care le va transmite, in acelasi termen, Departamentului pentru Administratie Publica Locala.

(12)Dupa intocmirea balantei fondului funciar la nivel de tara, prin lege se vor stabili suprafetele de teren agricol care vor fi reconstituite.

Art.10

(1)Persoanele fizice si persoanele juridice carora li s-a reconstituit sau li s-a constituit dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole, potrivit prezentei legi, precum si persoanele juridice care au in patrimoniu sau in administrare terenuri agricole ori detin in orice mod asemenea terenuri au obligatia de a da secretarului consiliului local o declaratie in care vor mentiona suprafata de teren agricol atribuita sau, respectiv, detinuta efectiv, in una sau mai multe localitati, iar pentru persoanele fizice, si de la mai multi autori.

(2)Persoanele fizice vor face declaratia pe propria raspundere, iar persoanele juridice, prin reprezentantii lor.

Art.11

(1)Suprafata adusa in cooperativa agricola de productie este cea care rezulta din: actele de proprietate, cartea funciara, cadastru, cererile de inscriere in co- operativa, registrul agricol de la data intrarii in cooperativa, evidentele cooperativei sau, in lipsa acestora, din orice alte probe, inclusiv declaratii de martori.

(2)Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in ceea ce priveste suprafetele preluate de cooperativele agricole de productie in baza unor legi speciale sau in orice mod de la membrii cooperatori.

Capitol II, art. 11, alin. (2) modificat de Titlul IV, art. I, punctul 1. din Legea 247/2005

(2(1)Terenurile preluate abuziv de cooperativele agricole de productie de la persoanele fizice, fara inscriere in cooperativele agricole de productie sau de catre stat, fara nici un titlu, revin de drept proprietarilor care au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate, pe vechile amplasamente, daca acestea nu au fost atribuite legal altor persoane.

Capitol II, art. 11, alin. (2) completat de Titlul IV, art. I, punctul 2. din Legea 247/2005

(3)Stabilirea dreptului de proprietate se face la cerere, pe baza situatiei terenurilor detinute de cooperativa agricola de productie la 1 ianuarie 1990, inscrisa in sistemul de evidenta a cadastrului funciar general sau a registrului agricol, corectata cu instrainarile legal efectuate de catre cooperativa pana la data intrarii in vigoare a legii.

(4)Cererea de stabilire a dreptului de proprietate se depune si se inregistreaza la primarie in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art.12

(1)In scopul stabilirii dreptului de proprietate prin reconstituirea sau constituirea acestuia, atribuirii efective a terenurilor celor indreptatiti si eliberarii titlurilor de proprietate, in fiecare comuna, oras sau municipiu, se constituie, prin ordinul prefectului*), o comisie condusa de primar.

(2)Comisiile comunale, orasenesti sau municipale vor functiona sub indrumarea unei

comisii judetene, numita prin ordinul prefectului si condusa de acesta.

(3)Procedura de constituire si modul de functionare a comisiilor, precum si modelul si modul de atribuire a noilor titluri de proprietate se vor stabili prin hotarare a Guvernului in termen de 15 zile de la data publicarii prezentei legi. Din comisii vor face parte cetateni desemnati de obste din toate categoriile indreptatite, specialisti si functionari publici, precum si conducatorii unitatilor si institutiilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, dupa caz. In comunele constituite din mai multe sate, cetatenii vor fi desemnati proportional cu ponderea numerica a locuitorilor din fiecare sat.”

Articolul 12 alineatul (3) modificat de art.I din Legea 71/2010

(4)Actele care au stat la baza constituirii sau reconstituirii dreptului de

proprietate reprezinta informatii de interes public si sunt deschise liberului acces

al cetatenilor. Asigurarea accesului la aceste informatii de interes public se face in

conditiile si potrivit procedurii prevazute de Legea nr. 544/2001 privind liberul

acces la informatiile de interes public.

Capitol II, art. 12 completat de Titlul VI, art. 6, punctul 1. din Ordonanta urgenta 209/2005

Art.13

(1)Calitatea de mostenitor se stabileste pe baza certificatului de mostenitor sau a hotararii judecatoresti definitive ori, in lipsa acestora, prin orice probe din care rezulta acceptarea mostenirii.

(2)Mostenitorii care nu-si pot dovedi aceasta calitate, intrucat terenurile nu s-au gasit in circuitul civil, sunt socotiti repusi de drept in termenul de acceptare cu privire la cota ce li se cuvine din terenurile ce au apartinut autorului lor. Ei sunt considerati ca au acceptat mostenirea prin cererea pe care o fac comisiei.

(3)Titlul de proprietate se emite cu privire la suprafata de teren determinata pe numele tuturor mostenitorilor, urmand ca ei sa procedeze potrivit dreptului comun.

(4)Pentru fiecare pozitie dintr-o anexa pot fi emise mai multe titluri de proprietate, cu conditia ca suprafetele inscrise in aceste titluri sa nu depaseasca suprafata totala validata in anexa.
Completat de art.I pct.11 din Legea 219/2012

Art.14

(1)Terenurile cooperativelor agricole de productie situate in extravilanul localitatilor devin proprietatea cooperatorilor sau, dupa caz, a mostenitorilor acestora, corespunzator

suprafetelor aduse sau preluate in orice mod in patrimoniul cooperativei.

(2)Atribuirea efectiva a terenurilor se face, in zona colinara, de regula, pe vechile

amplasamente, iar in zonele de campie, pe sole stabilite de comisie si nu neaparat pe

vechile amplasamente ale proprietatii, in cadrul perimetrelor actuale ale cooperativelor agricole de productie.

(3)In cazul in care intre suprafata de teren a cooperativei agricole de productie, rezultata prin insumarea suprafetelor de teren aduse de cooperatori sau preluate in orice alt mod de cooperativa, si suprafata de teren actuala au intervenit modificari atat in ce priveste suprafata totala, cat si pe categorii de folosinta, stabilirea proprietatii cooperatorilor sau a mostenitorilor acestora se face prin reducerea unei cote proportionale rezultate din scaderea suprafetelor legal folosite in alte scopuri din suprafata totala initiala si proportional cu categoriile de folosinta agricola existente. Nu vor fi afectati detinatorii de suprafete care au proprietati mai mici de 1 ha.

(4)Suprafetele ocupate de plantatii pomicole, viticole, sere, helesteie, amenajari piscicole, pepiniere, constructii administrative si agrozootehnice, precum si cele necesare bazei furajere aferente capacitatilor de productie zootehnice existente in cooperativele agricole de productie pot reprezenta, pe baza optiunii proprietarilor, aport la constituirea unor forme de asociere de tip privat, cu sau fara personalitate juridica.

Art.15

(1)Membrii cooperatori care, dupa caz, au parasit cooperativa agricola de productie, nu au muncit in cooperativa sau nu locuiesc in localitatea respectiva, precum si mostenitorii acestora pot primi terenurile din extravilan aduse sau preluate in orice mod in patrimonial cooperativei.

(2)Dispozitiile alineatului precedent se aplica si persoanelor ale caror terenuri au trecut, cu sau fara titlu, in patrimoniul cooperativei agricole de productie fara ca ele sa fi dobandit calitatea de cooperatori, precum si, dupa caz, mostenitorilor acestora.

(3)De prevederile alin. (2) beneficiaza si persoanele detinatoare ale titlurilor de Cavaler al Ordinului “Mihai Viteazul”, “Mihai Viteazul cu Spada” si mostenitorii lor, care au optat si carora li s-a atribuit, la data improprietaririi, teren arabil, cu exceptia celor care l-au instrainat.

(4)Dispozitiile art. 14 alin. (2) si (3) se aplica in mod corespunzator.

(5)Se vor atribui, la cerere, persoanelor care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca si mostenitorilor celor care au decedat – ca urmare a participarii la lupta pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989 – in proprietate, terenuri in suprafata de 10.000 m2 in echivalent arabil. Pentru terenurile atribuite, acesti beneficiari nu datoreaza taxe sau impozite.

Art.16

(1)In cazurile in care in perimetrul unor cooperative agricole de productie au fost comasate si terenuri agricole ale unor proprietari particulari, iar acestia nu au preluat in compensatie alte terenuri, la cererea lor sau a mostenitorilor, ei vor fi repusi in proprietate si li se vor restitui suprafetele in cota echivalenta, in cadrul unor sole stabilite de comisie.

(2)Dispozitiile art. 14 alin. (2) si (3) se aplica in mod corespunzator.

Art.17

(1)In localitatile cu cetateni romani, apartinand minoritatii germane sau in care locuiesc persoane care au fost deportate sau stramutate, deposedate de terenuri prin acte normative intervenite dupa anul 1944, se vor atribui in proprietate, la cerere, cu prioritate acestora sau mostenitorilor, suprafete de teren din rezerva aflata la dispozitia comisiilor sau se va proceda conform art. 37.

(2)La atribuire, se va avea in vedere suprafata de teren pe care acestia au avut-o in

proprietate, fara a se depasi 10 ha de familie, in echivalent arabil.

Art.18

(1)Terenurile din extravilan aduse sau preluate in orice alt mod in patrimoniul cooperativei agricole de productie de la cooperatori sau de la alte persoane care au decedat si nu au mostenitori, precum si terenurile pentru care nu s-au formulat cereri de restituire raman la dispozitia comisiei.

(2)Toate terenurile cooperativei agricole de productie care nu sunt atribuite conform art. 14-17, precum si terenurile extravilane proprietatea statului aflate in folosinta cooperativei, raman, de asemenea, la dispozitia comisiei, urmand a fi atribuite altor persoane indreptatite, potrivit prevederilor prezentei legi.

Modificat de Articol unic din Legea nr. 67/2010

NOTA ETO: La data de 1 ianuarie 2016, alineatul (3) al articolului 18 se abroga conform de art.52 din Legea 165/2013

Art.19

(1)Membrilor cooperatori activi care nu au adus teren in cooperativa agricola de productie sau au adus teren mai putin de 5.000 m2, precum si celor care, neavand calitatea de – cooperatori, au lucrat in orice mod, ca angajati in ultimii 3 ani in cooperativa sau in asociatii cooperatiste, li se pot atribui in proprietate loturi din terenurile prevazute la art. 18, daca sunt stabiliti sau urmeaza sa se stabileasca in localitate si nu detin teren in proprietate in alte localitati. Suprafata atribuita in proprietate se va determina tinand seama de suprafata terenurilor, numarul solicitantilor si de suprafataatribuitacelorcare au adus pamant in cooperativa agricola de productie.

(2)Prevederile alin. (1) se aplica si persoanelor care au fost deportate si nu beneficiaza de dispozitiile art. 14-16.

(3)Se pot atribui, la cerere, in folosinta agricola, pana la 5.000 m2 in echivalent arabil, de familie, personalului de specialitate din serviciile publice comunale, in perioada cat lucreaza in localitate, daca nu are teren in proprietate in aceasta localitate, el sau membrii familiei din care face parte. Dreptul de proprietate asupra acestor terenuri apartine comunei, orasului sau municipiului, dupa caz.

(4)Atribuirea in folosinta nu se poate face in cazurile in care in localitatea respectiva s-au operat reducerile prevazute la art. 14 alin. (3).

(5)La plecarea din localitate persoanele mentionate la alin.(3) au dreptul la despagubiri pentru investitiile facute, cu consimtamantul prealabil al proprietarului si daca sunt utile pe suprafata atribuita.

Art.20

In situatia in care in unele cooperative agricole de productie nu mai ramane teren disponibil pentru a se atribui suprafata minima prevazuta la art. 8, precum si pentru persoanele prevazute la art. 17 si 19 alin. (1) si (2), comisia va hotari reducerea in cota proportionala a suprafetei ce se repartizeaza pentru a se atribui terenuri in proprietate si acestor categorii.

Art.21

(1)In localitatile cu excedent de suprafata agricola, cu deficit de forta de munca in

agricultura, din terenurile prevazute la art. 18 se poate atribui in proprietate teren pana la 10 ha in echivalent arabil tuturor familiilor care solicita in scris si se obliga sa lucreze aceasta suprafata.

(2)Familiile fara pamant sau cu pamant putin din alte localitati, care solicita in scris, pot primi in proprietate pana la 10 ha teren in echivalent arabil, cu obligatia de a-si stabili domiciliul in comuna, oras sau municipiu, dupa caz, si de a cultiva pamantul primit, renuntand la proprietatea avuta in localitatea lor, din extravilan.

Vezi:Decizia 39/2016

Art.22

(1)Din terenurile agricole, comisiile vor atribui in proprietate, la cererea comisiilor parohiale ori a altor organe reprezentative ale comunitatilor locale de cult – din mediul rural -, o suprafata de teren de pana la 5 ha in echivalent arabil pentru fiecare parohie sau schit, apartinand cultelor recunoscute de lege, ori de pana la 10 ha teren agricol in echivalent arabil in cazul manastirilor, in masura in care toate aceste asezaminte au posedat in trecut terenuri agricole preluate de cooperativele agricole de productie, iar in prezent nu au asemenea terenuri ori au suprafete restranse. In zonele necooperativizate, reconstituirea dreptului de proprietate se va face din terenurile aflate in proprietatea statului si in administrarea primariilor, la propunerea acestora, prin ordinul prefectului.

(2)Dispozitiile art. 9 alin. (5) se aplica in mod corespunzator.

(3)Organele reprezentative ale unitatilor de cult, recunoscute de lege, din mediul rural, pot cere reconstituirea dreptului de proprietate si pentru suprafata de teren agricol care reprezinta diferenta dintre suprafata de 5 ha, in cazul parohiilor, si suprafata pe care au avut-o in proprietate, dar nu mai mult de 10 ha, si pentru suprafata ce reprezinta diferenta dintre suprafata de 10 ha, in cazul manastirilor si schiturilor, si suprafata pe care au avut-o in proprietate, dar nu mai mult de 50 ha.

(4)Dispozitiile art. 9 raman aplicabile.

(5)Pentru parohiile, schiturile si manastirile din mediul urban, consiliile si organelle reprezentative ale acestora pot cere reconstituirea dreptului de proprietate in conditiile alin. (3) si (4).

(6)Pot cere reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole care le-au apartinut in proprietate, in limita suprafetelor pe care le-au avut, si organele reprezentative ale altor unitati de cult, astfel:

a)centrul patriarhal, pana la 200 ha;

b)centrele eparhiale, pana la 100 ha;

c)protoieriile, pana la 50 ha;

d)parohiile din mediul urban, pana la 10 ha;

e)filialele din mediul rural si urban, pana la 10 ha.

Art.23

(1)Sunt si raman in proprietatea privata a cooperatorilor sau, dupa caz, a mostenitorilor acestora, indiferent de ocupatia sau domiciliul lor, terenurile aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti, precum si curtea si gradina din jurul acestora, determinate potrivit art. 8 din Decretul-lege nr. 42/1990 privind unele masuri pentru stimularea taranimii.

(2)Suprafetele de terenuri aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti, precum si curtea si gradina din jurul acestora sunt acelea evidentiate ca atare în actele de proprietate, în cartea funciara, în registrul agricol sau în alte documente funciare, la data intrarii în cooperativa agricola de productie sau în lipsa acestora prin orice mijloace de proba, inclusiv declaratii autentice de martori.
(21)În cazul înstrainarii constructiilor, suprafetele de teren aferente prevazute la alin. (2) sunt cele convenite de parti la data înstrainarii, dovedite prin orice mijloace de proba, inclusiv declaratii autentice de martori.“

Modificat de art.I pct.1 din Legea 231/2018

(3)Pentru suprafata de teren agricol atribuita de cooperativa agricola de productie ca lot de folosinta, potrivit prevederilor art. 4 din Decretul-lege nr. 42/1990 , nu se reconstituie sau nu se constituie dreptul de proprietate persoanei careia i s-a atribuit, indiferent daca acest teren se afla in continuarea gradinii in intravilan sau in alt loc, in extravilan, cu exceptia celor stramutati, pentru realizarea unor investitii de interes local sau de utilitate publica.

(4)Dispozitiile alin. (1) se aplica si persoanelor din zonele cooperativizate, care nu au avut calitatea de cooperator.

Art.24

(1)Terenurile situate in intravilanul localitatilor, care au fost atribuite de cooperativele agricole de productie, potrivit legii, cooperatorilor sau altor persoane indreptatite, pentru constructia de locuinte si anexe gospodaresti, pe care le-au edificat, raman si se inscriu in proprietatea actualilor detinatori, chiar daca atribuirea s-a facut din terenurile preluate in orice mod de la fostii proprietari.

(11)Suprafata terenurilor prevazute in alin. (1), aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti, nu poate fi mai mare decat cea prevazuta in actul de atribuire provenit de la cooperativa de productie, consiliul popular sau primaria din localitatea respectiva.

Capitol II, art. 24, alin. (1) completat de Titlul IV, art. I, punctul 5. din Legea 247/2005

(2)Fostii proprietari vor fi compensati cu o suprafata de teren echivalenta in intravilan sau, in lipsa, in extravilan, acceptata de ei, iar, daca nu mai exista teren, se vor acorda despagubiri.

Capitol II, art. 24, alin. (2) modificat de Titlul IV, art. I, punctul 6. din Legea 247/2005

(3)Terenurile situate în intravilanul localitatilor, aferente constructiilor edificate de catre fostele cooperative de productie, fostele asociatii economice intercooperatiste si fostele cooperative de consum, se înscriu în proprietatea actualilor detinatori, cu îndeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

a)sunt detinatori de constructii de la data dobândirii si pâna la data solicitarii înscrierii dreptului de proprietate;
b)fac dovada ca imobilul este înregistrat în registrul agricol si a platii impozitelor si taxelor în conformitate cu prevederile legale;
c)pentru terenul aferent constructiei nu a fost constituit sau reconstituit dreptul de proprietate;
d)terenurile nu sunt în proprietatea publica sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale.

Completat de art.I pct.2 din Legea 231/2018

Art.25

(1)In cazul in care cooperativa agricola de productie a atribuit loturi in folosinta unor cooperatori, in gradinile din intravilan ale fostilor proprietari, asemenea terenuri revin, de drept, in proprietatea detinatorilor initiali sau a mostenitorilor acestora.

(2)Persoanele care au primit terenuri in conditiile alin. (1) si pe care au efectuat investitii au dreptul la o despagubire egala cu contravaloarea acestora, daca nu pot fi ridicate.

(3)Prin investitii, in sensul alin. (2), se intelege lucrarile destinate exploatarii agricole a terenului.

Vezi:Decizia 22/2016

Art.26.

(1)Terenurile situate in intravilanul localitatilor, ramase la dispozitia autoritatilor administratiei publice locale, de la persoanele care au decedat si/sau nu au mostenitori, trec in proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale si in administrarea consiliilor locale respective, in baza certificatului de vacanta succesorala eliberat de notarul public. In acest sens, secretarul unitatii administrativ-teritoriale are obligatia ca, in termen de 30 de zile de la inregistrarea fiecarui deces al persoanelor respective, sa comunice camerei notarilor publici competente datele prevazute la art. 68 din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea dezbaterii procedurii succesorale. Neindeplinirea de catre secretarul unitatii administrativ-teritoriale a obligatiei prevazute in prezentul alineat se sanctioneaza administrativ, potrivit legii.
(2)Schimbarea regimului juridic al terenurilor prevazute la alin. (1), din proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale respective in proprietatea privata a acestora, este interzisa si se sanctioneaza cu nulitatea absoluta.

Articolul 26 modificat de art.unic din Legea 158/2010

Art.27

(1)Punerea in posesie si eliberarea titlurilor de proprietate celor indreptatiti nu pot avea loc decat numai dupa ce s-au facut in teren delimitarile necesare pentru masuratori, stabilirea vecinatatilor pe temeiul schitei, amplasamentului stabilit si intocmirea documentelor constatatoare prealabile.

(11)În cazul în care la întocmirea proceselor-verbale de punere în posesie a persoanelor îndreptatite se constata ca numele, prenumele sau initiala acestor persoane au fost înscrise eronat în anexele validate prin hotarârea comisiei, fata de numele si prenumele din actele de identitate prezentate, nu se modifica anexele validate anterior prin hotarâri de catre comisie. Procesele-verbale de punere în posesie pentru eliberarea titlurilor de proprietate se vor completa cu numele si prenumele persoanelor conform actelor de identitate si vor fi însotite în vederea emiterii titlurilor de proprietate de adeverinte semnate de catre presedintele comisiei locale si secretarul unitatii administrativ-teritoriale prin care se certifica faptul ca persoanele înscrise în procesele-verbale de punere în posesie sunt identice cu persoanele înscrise în anexele validate anterior prin hotarâri de catre comisie.

Completat de art.I pct.3 din Legea 231/2018

(2)In toate cazurile in care reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente, cu ocazia masuratorilor comisia locala ia act de recunoasterea reciproca a limitelor proprietatii de catre vecini, le consemneaza in documentele constatatoare, intocmind planurile parcelare si inainteaza documentatia comisiei judetene sau prefectului pentru validare si, respectiv, eliberarea titlurilor de proprietate.

Capitol II, art. 27, alin. (2) modificat de Titlul IV, art. I, punctul 7. din Legea 247/2005

(21)Proprietarii sau mostenitorii acestora care nu s-au inscris in cooperativa agricola de productie, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate vor putea cere prefectului, prin comisiile de fond funciar, titluri de proprietate conform prezentei legi. Acestor categorii de proprietari si mostenitori le sunt aplicabile numai prevederile art. 64. (22) In cazurile in care s-au emis titluri de proprietate in mod abuziv altor persoane decat fostii proprietari iar acestia detineau la acel moment adeverinte de proprietate si aveau posesia terenului, comisiile de fond funciar vor revoca titlurile emise cu incalcarea legii, daca acestea nu au intrat in circuitul civil. Daca respectivele titluri de proprietate au intrat in circuitul civil prin acte de vanzare – cumparare sau in alt mod, fostul proprietar se va adresa justitiei pentru constatarea nulitatii absolute a titlului respectiv potrivit prevederilor art. III din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.

completat de Titlul IV, art. I, punctul 8. din Legea 247/2005

(23)În cazul terenurilor aferente locuintei, care nu au fost cooperativizate, detinatorii sau mostenitorii acestora pot solicita comisiei judetene emiterea titlului de proprietate în conditiile prezentei legi, astfel:

a)daca solicitantii figureaza în registrele agricole sau registrele cadastrale si în evidentele fiscale;
b)daca terenul este în proprietatea statului român si persoanele solicitante au calitatea de proprietari ai constructiilor de pe terenurile care fac obiectul prezentei legi;
c)nu fac obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de catre alte persoane.

Completat de art.I pct.4 din Legea 231/2018

(3)Pentru terenurile aflate in exploatarea societatilor agricole de tip privat, constituite in temeiul Legii nr. 36/1991 privind societ atile agricole si alte forme de asociere in agricultura, comisiile locale si cele judetene, in termen de 12 luni, vor efectua toate operatiunile prevazute la alin. (1) si (2) si vor elibera titlurile de proprietate.

(4)Membrii si conducerea acestor societati agricole au obligatia de a solicita imediat

comisiilor locale sa efectueze operatiunile prevazute la alineatul precedent, iar comisiile judetene, sa solicite eliberarea titlurilor de proprietate.

(4(1)Primarul va afisa lunar suprafata constituita sau reconstituita, numele beneficiarilor, amplasamentul, planurile parcelare, precum si suprafata ramasa in rezerva comisiei locale.

Capitol II, art. 27, alin. (4) completat de Titlul IV, art. I, punctul 9. din Legea 247/2005

(5)Incalcarea prevederilor alineatelor precedente atrage desfiintarea, de drept, a

societatilor agricole in cauza.

6)La desfiintarea cooperativei agricole de productie, o comisie de lichidare constituita in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, prin ordinul prefectului, la propunerea primariei, va proceda in termen de 9 luni de la desfiintarea cooperativei, la realizarea activului si la plata pasivului, in conditiile prevazute de lege.

Art.28

(1)Comisiile de lichidare prevazute de art. 27 au obligatia de a constata si stabili orice fapte de incalcare a legii, de a lua masuri de recuperare a pagubelor, conform legii, si de a sesiza, daca este cazul, organele de urmarire penala.

(2)Sumele recuperate in conditiile alin. (1) constituie activ lichidat si urmeaza destinatia celor prevazute la art. 27.

(3)La expirarea termenului prevazut la art. 27, comisiile de lichidare vor prezenta bilantul de lichidare si raportul explicativ organului de specialitate al prefecturii sau al Primariei Municipiului Bucuresti, investit cu atributii de control financiar, potrivit legii, pentru descarcare.

(4)Actele de constatare a datoriilor fata de stat si fata de alte persoane juridice, ramase dupa terminarea operatiunilor de lichidare, intocmite de catre comisia de lichidare, vor fi avizate si centralizate de catre Ministerul Finantelor, dupa care Guvernul le va prezenta Parlamentului, cu propuneri de rezolvare.

Art.29

(1)Constructiile agrozootehnice, atelierele de industrie mica, masinile, utilajele si alte asemenea mijloace fixe, ce au apartinut cooperativei agricole de productie desfiintate, precum si terenurile de sub acestea, ca si cele necesare utilizarii lor normale, plantatiile de vii si pomi si animalele devin proprietatea membrilor asociatiilor de tip privat, cu personalitate juridica, daca se vor infiinta.

(2)Drepturile fostilor cooperatori asupra bunurilor prevazute la alin. (1) se vor stabili in cota valorica, proportional cu suprafata de teren adusa sau preluata in orice mod in cooperativa agricola de productie si cu volumul muncii prestate. Membrii asociati vor constitui aceste drepturi ca aport in natura la noua asociatie.(3) Fostilor cooperatori care nu devin membri ai acestei asociatii li se vor stabili drepturi de creanta proportional cu cota valorica ce li se cuvine din patrimoniul cooperativei agricole de productie, daca nu au fost acoperite in alta modalitate. Plata creantelor se va face de catre asociatie, in natura sau in bani, potrivit hotararii comisiei de lichidare.

(4)In cazul in care nu s-au constituit asemenea asociatii, bunurile si animalele prevazute la alin. (1) se vor vinde prin licitatie publica persoanelor fizice sau juridice, urmand ca din pretul realizat sa se achite datoriile de orice fel ale fostei cooperative agricole de productie.

Fac exceptie bovinele si ovinele, precum si plantatiile de vii si pomi, care vor fi atribuite fostilor cooperatori.

(5)In termen de 9 luni de la desfiintarea cooperativei agricole de productie, se vor stabili drepturile banesti ce revin fiecarui fost membru cooperator de catre comisia de lichidare constituita potrivit art. 27 alin. (6).

(6)Fostii membri cooperatori vor primi cota cuvenita din valorificarea prin licitatie a bunurilor comune, proportional cu suprafata de teren adusa in cooperativa agricola de productie, in echivalent arabil, si volumul valoric de munca efectuat.

(7)Bunurile prevazute la alin. (1), care nu se vand in termen de un an de la data

desfiintarii cooperativei agricole de productie, trec in proprietatea privata a comunelor,

oraselor si a municipiilor unde acestea sunt situate, fara nici o despagubire, si in

administrarea primariilor.

(8)Demolarea constructiilor agrozootehnice, a atelierelor de intretinere, a instalatiilor si a anexelor gospodaresti si de industrie mica, care fac obiectul alin. (1), este interzisa. Prin exceptie, daca sunt degradate sau din orice alt motiv nu pot fi utilizate, ele pot fi desfiintate cu autorizatia prefecturii, iar materialele vor fi valorificate de primarii, urmand ca sumele rezultate sa intre in activul operatiunilor de lichidare.

(9)Constructiile afectate unei utilizari sociale sau culturale trec fara plata, in regim de drept public, in proprietatea comunelor, oraselor sau a municipiilor si in administrarea primariilor.

Art.30

(1)Asociatiile intercooperatiste sau de stat si cooperatiste de orice profil se pot reorganiza in societati comerciale pe actiuni, in termen de 90 de zile de la publicarea legii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2)Terenurile si celelalte bunuri aduse de cooperativa agricola de productie in asociatie, precum si bunurile dobandite de aceasta devin proprietatea societatii comerciale, iar cooperatorii si celelalte persoane indreptatite a-si reconstitui proprietatea asupra terenurilor ce apartin societatii, precum si salariatii acesteia pot deveni actionari in conditiile legii.

(3)In cazul in care unii cooperatori sau alte persoane indreptatite, prevazute la alin. (2), nu vor opta pentru a deveni actionari ai societatii comerciale, li se va stabili dreptul de proprietate, conform prevederilor art. 14 si 15 din prezenta lege, din terenurile care nu au fost aduse de cooperativa agricola de productie in asociatie.

(4)In localitatile in care nu exista aceste posibilitati, se vor putea desfiinta unele ferme neeficiente ale asociatiei. Hotararea in aceasta privinta se adopta de catre comisia judeteana, la propunerea comisiilor comunale, orasenesti sau municipale, dupa caz.

Art.31

(1)Terenurile proprietatea statului aflate in exploatarea cooperativelor agricole de productie sunt la dispozitia comisiilor – prevazute la art. 12, in vederea atribuirii lor in proprietatea celor indreptatiti, conform legii.

(2)Terenurile neatribuite, ramase la dispozitia comisiei, vor trece in domeniul privat al comunei, orasului sau al municipiului.

Art.32

Art.32 abrogat de art.230 litera t) din Legea 71/2011 (in vigoare din 1 octombrie 2011)

Art.33

Terenurile provenite din fostele izlazuri comunale – pajisti si arabil – care s-au aflat in folosinta cooperativelor agricole de productie – trec in proprietatea privata a comunelor, oraselor sau, dupa caz, a municipiilor si in administrarea primariilor, urmand a fi folosite ca pasuni comunale si pentru producerea de furaje si seminte pentru culturi furajere.

Art.34

Lucrarile de imbunatatiri funciare care se afla pe terenurile primite, inclusiv zonele de protectie aferente, trec in proprietatea unitatilor specializate de exploatare a unor astfel de lucrari, in conditiile legii.

CAPITOLUL III

Dispozitii privind terenurile proprietate de stat si

unele prevederi special

Art.35

(1)Terenurile proprietatea statului sunt acele suprafete intrate in patrimoniul sau in

conformitate cu prevederile legale existente pana la data de 1 ianuarie 1990 si inregistrate ca atare in sistemul de evidenta al cadastrului funciar general si in amenajamentele silvice.

Vezi:Decizia 748/2015 care admite exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Academia Romana in Dosarul nr. 1.461/240/2009 al Judecatoriei Hateg – Sectia civila si constata ca dispozitiile art. 35 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 sunt constitutionale in masura in care nu conditioneaza dobandirea dreptului de proprietate publica prin expropriere, de inscrierea acesteia in cartea funciara.

(2)Terenurile proprietate de stat, administrate de institutele si statiunile de cercetari

stiintifice, agricole si silvice, destinate cercetarii si producerii de seminte si material saditor din categorii biologice superioare si a animalelor de rasa, precum si din administrarea Institutului pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor de Plante de Cultura si a centrelor sale teritoriale apartin domeniului public si raman in administrarea acestora. In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi*), Guvernul, la propunerea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, va delimita suprafetele de teren strict necesare cercetarii si producerii de seminte si material saditor din categorii biologice superioare si animalelor de rasa si pe cele destinate productiei, din administrarea institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricola.

(3)Dispozitiile alin. (2) se aplica si terenurilor proprietate de stat folosite, la data prezentei legi, de unitatile de invatamant cu profil agricol sau silvic si care trec in administrarea acestora.

Art.36

(1)Terenurile aflate in proprietatea statului, situate in intravilanul localitatilor si care sunt in administrarea primariilor, la data prezentei legi, trec in proprietatea comunelor, oraselor sau a municipiilor, urmand regimul juridic al terenurilor prevazute la art. 26.

(2)Terenurile proprietate de stat, situate in intravilanul localitatilor, atribuite, potrivit legii, in folosinta vesnica sau in folosinta pe durata existentei constructiei, in vederea – construirii de locuinte proprietate personala sau cu ocazia cumpararii de la stat a unor asemenea locuinte, trec, la cererea proprietarilor actuali ai locuintelor, in proprietatea acestora, integral sau, dupa caz, proportional cu cota detinuta din constructie.

(3)Terenurile atribuite in folosinta pe durata existentei constructiilor dobanditorilor acestora, ca efect al preluarii terenurilor aferente constructiilor, in conditiile dispozitiilor art. 30 din Legea nr. 58/1974 cu privire la sistematizarea teritoriului si localitatilor urbane si rurale, trec in proprietatea actualilor titulari ai dreptului de folosinta a terenului, proprietari ai locuintelor.

(4)Dispozitiile art. 23 raman aplicabile.

(5)Terenurile fara constructii, neafectate de lucrari de investitii aprobate, potrivit legii, din intravilanul localitatilor, aflate in administrarea consiliilor locale, considerate proprietate de stat prin aplicarea dispozitiilor Decretului nr. 712/1966 si a altor acte normative speciale, se restituie fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora, dupa caz, la cerere.

 

VEZI: Art. 43 din Legea 165/2013

(51)Cererile de restituire prevazute la alin. (5), impreuna cu copiile de pe actele de

proprietate, se depun la primaria localitatii sau, dupa caz, la primariile localitatilor in raza carora se afla situat terenul, personal sau prin posta, cu confirmare de primire, pana la data de 1 noiembrie 2001, sub sanctiunea decaderii din termen.

Capitol III, art. 36, alin. (51) completat de art. 1 din Legea 545/2001

(6)Atribuirea in proprietate a terenurilor prevazute de alin. (2)-(5) se va face, prin ordinul prefectului, la propunerea primariilor, facuta pe baza verificarii situatiei juridice a terenurilor.

Art.37

(1)Persoanele ale caror terenuri agricole au fost trecute in proprietate de stat, ca efect al unor legi speciale, altele decat cele de expropriere, si care se afla in administrarea unitatilor agricole de stat devin, la cerere, actionari la societatile comerciale infiintate, in baza Legii nr. 15/1990, din actualele unitati agricole de stat. De aceleasi prevederi beneficiaza si mostenitorii acestor persoane.

(2)Cererea se depune, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, la primaria in a carei raza teritoriala este situat terenul.

(3)Numarul de actiuni primite va fi proportional cu suprafata de teren in echivalent arabil, trecuta in patrimoniul statului, fara a putea depasi insa valoarea a 10 ha teren de familie, in echivalent arabil.

(4)Nu beneficiaza de dispozitiile acestui articol persoanele ale caror terenuri au fost confiscate ca efect al unor condamnari penale, cu exceptia persoanelor precizate in Decretul-lege nr. 118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, cu modificarile ulterioare.

Art.38

(1)Persoanele fizice carora li s-a stabilit calitatea de actionar in temeiul art. 37, persoanele carora li s-au stabilit drepturi la institutele si statiunile de cercetare agricole si la regiile autonome cu profil agricol, potrivit Legii nr. 46/1992, precum si persoanele care au calitatea de locatori, potrivit art. 25 din Legea arendarii nr. 16/1994, pot cere reconstituirea dreptului de proprietate si pentru diferenta de peste 10 ha de familie, pana la limita suprafetei prevazute la art. 3 lit. h) din Legea nr. 187/1945, indiferent daca reconstituirea urmeaza sa se faca in mai multe localitati sau de la autori diferiti, in termenul, cu procedura si in conditiile prevazute la art. 9 din prezenta lege.  (2) Persoanele prevazute la alin. (1), carora li s-a stabilit dreptul in actiuni, in limita suprafetei de pana la 10 ha in echivalent arabil, pot face cerere, in cazul in care prin aplicarea coeficientului de echivalare, prevazut in regulamentul aprobat de Hotararea Guvernului nr. 131/1991, suprafata de teren putea depasi, ca echivalenta, 10 ha teren arabil, in termenul, cu procedura si in conditiile prevazute la art. 9 alin. (3) – (9).

Art.39

Persoanele fizice ale caror terenuri agricole au fost trecute in proprietatea statului prin efectul Decretului nr. 83/1949, precum si al oricaror alte acte normative de expropriere, sau mostenitorii acestora pot cere reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de teren trecuta in proprietatea statului, pana la limita suprafetei prevazute la art. 3 lit. h)  din Legea nr. 187/1945, de familie, indiferent daca reconstituirea urmeaza a se face in mai multe localitati sau de la autori diferiti, in termenul, cu procedura si in conditiile prevazute la art. 9.

Art.40

(1)Dupa expirarea termenului de 90 de zile, in cazurile prevazute la art. 38 si 39, primarul va intocmi situatia privind terenurile agricole solicitate de categoriile de persoane prevazute si balanta fondului funciar pe localitate si pe fiecare societate comerciala si institut sau statiune de cercetare si productie agricola ori regie autonoma cu profil agricol, din raza teritoriala a localitatii.

(2)Dispozitiile art. 9 alin. (9) raman aplicabile.

Art.41

(1)Terenurile agricole fara constructii, instalatii, amenajari de interes public, intrate in proprietatea statului si aflate in administrarea primariilor la data prezentei legi, se vor restitui fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora, fara a se putea depasi suprafata de 10 ha de familie, in echivalent arabil.

(2)Restituirea terenurilor se face, la cerere, in conditiile art. 11, prin ordinul prefectului, la propunerea primariei.

(3)Prevederile art. 37 alin. (4) se aplica in mod corespunzator.

Art.42

(1)In localitatile cu deficit de teren, in care terenurile fostilor proprietari se afla in proprietatea statului si acestia nu opteaza pentru actiuni in conditiile art. 37 si nu li se pot atribui lor sau mostenitorilor suprafata minima prevazuta de prezenta lege, comisiile judetene vor hotari atribuirea unei suprafete de 5.000 m2 de familie, in echivalent arabil, la cerere, din terenurile proprietatea statului.

(2)Pentru diferenta de teren pana la care sunt indreptatiti fostii proprietari sau mostenitorii lor, potrivit prezentei legi, se aplica corespunzator prevederile art. 37.

(3)Nu pot fi atribuite suprafetele de teren pe care s-au efectuat investitii, altele decat imbunatatiri funciare.

(4)Plantatiile de vii sau pomi pot fi afectate in astfel de cazuri numai in situatia in care nu exista terenuri din alta categorie de folosinta, pentru a fi atribuite in proprietate.

Art.43

(1)In zona montana – defavorizata de factori naturali cum sunt: clima, altitudinea, panta, izolarea – se poate atribui in proprietate, la cerere, o suprafata de teren de pana la 10 ha in echivalent arabil familiilor tinere de tarani care provin din mediul agricol montan, au priceperea necesara si se obliga in scris sa-si creeze gospodarii, sa se ocupe de cresterea animalelor si sa exploateze rational pamantul in acest scop.

(2)Terenurile prevazute la alineatul precedent se atribuie din domeniul privat al comunei, orasului sau al municipiului, dupa caz.

(3)Atribuirea in proprietate a terenurilor se face prin ordinul prefectului la propunerea primariilor.

Art.44

(1)Terenurile provenite din fostele izlazuri comunale, transmise unitatilor de stat si care, in prezent, sunt folosite ca pasuni, fanete si arabil, vor fi restituite in proprietatea comunelor, oraselor si a municipiilor, dupa caz, si in administrarea primariilor, pentru a fi folosite ca pasuni comunale si pentru producerea de furaje sau seminte de culturi furajere. Fac exceptie suprafetele ocupate cu vii, pomi, seminceri furajeri, helesteie, lacuri sau cele destinate producerii de legume, fructe ori alta materie prima pentru fabricile de conserve, orezarii si campuri experimentale, destinate cercetarii agricole, ce vor fi compensate in suprafata egala cu teren de aceeasi calitate de catre societatile comerciale pe actiuni, in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi*).

(2)Nerespectarea dispozitiilor alineatului precedent duce la trecerea de drept in

proprietatea comunelor, oraselor sau a municipiilor, dupa caz, a acestor terenuri.

Art.45

(1)Persoanele fizice sau, dupa caz, mostenitorii acestora, ale caror terenuri cu vegetatie forestiera, paduri, zavoaie, tufarisuri, pasuni si fanete impadurite au trecut in proprietatea statului prin efectul unor acte normative speciale, pot cere reconstituirea dreptului de proprietate si pentru diferenta de peste 1 ha, dar nu mai mult de 30 ha, de familie.

(2)Daca pe suprafetele de teren ce urmeaza a fi atribuite in conditiile alineatului precedent se afla constructii sau amenajari forestiere, ori sunt in curs de executie sau in faza de proiectare, sau terenurile sunt defrisate, se vor atribui alte suprafete de teren, cu respectarea acelorasi conditii, in imediata apropiere.

(3)Persoanele prevazute la alin. (1) vor formula cererile in termenul, cu procedura si in conditiile prevazute la art. 9 alin. (3) – (9).

(4)Terenurile prevazute la alin. (1), precum si la art. 46 si 47 vor fi gospodarite si

exploatate in regim silvic, potrivit legii. Regimul silvic pentru padurile proprietate privata se va elabora si se va aproba in termen de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi*), prin grija Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului. Punerea in posesie a padurilor, zavoaielor, tufarisurilor, a pasunilor si fanetelor impadurite se va face numai dupa stabilirea regimului silvic al acestora.

Art.46

(1)Fostii composesori sau, dupa caz, mostenitorii acestora pot cere reconstituirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor prevazute la art. 45, pe baza actelor care le atesta aceasta calitate si in limitele suprafetelor prevazute in acele acte.

(2)Dispozitiile alin. (1) se aplica si in cazul terenurilor exploatate in devalmasie de catre fostii mosneni sau razesi, in cadrul obstilor nedivizate.

(3)Dispozitiile art. 45 alin. (2) raman aplicabile.

(4)In cazurile in care terenurile care au apartinut composesoratelor si obstilor sunt situate pe raza teritoriala a mai multor localitati, cererea se face la fiecare dintre ele, pentru suprafata situata pe raza acestora.

(5)Persoanele prevazute la alin. (1) vor formula cererile in termenul, cu procedura si in conditiile prevazute la art. 9 alin. (3) – (9).

Art.47

(1)Consiliile parohiale sau organele reprezentative ale schiturilor si manastirilor, precum si ale institutiilor de invatamant, pot cere restituirea terenurilor cu vegetatie forestiera, paduri, zavoaie, tufarisuri, fanete si pasuni impadurite, care le-au apartinut in proprietate, in limita suprafetelor pe care le-au avut in proprietate, dar nu mai mult de 30 ha, indiferent daca sunt situate pe raza mai multor localitati.

(2)Cererile impreuna cu actele doveditoare de proprietate se fac in termenul, cu procedura si in conditiile prevazute la art. 9 alin. (3) – (9).

(3)Consiliile locale ale comunelor, oraselor si municipiilor pot cere restituirea in proprietate privata a terenurilor cu vegetatie forestiera, paduri, zavoaie, tufarisuri, fanete si pasuni impadurite, in baza actelor care le atesta aceasta calitate, cu procedura si in conditiile prevazute la art. 9 alin. (3) – (9).

(4)Dispozitiile art. 45 alin. (2) raman aplicabile.

Art.48

Cetatenii romani cu domiciliul in strainatate, precum si fostii cetateni romani care si-au redobandit cetatenia romana, indiferent daca si-au stabilit sau nu domiciliul in tara, pot face cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafetele de terenuri agricole sau terenuri cu destinatie forestiera, prevazute la art. 45, care le-au apartinut  in proprietate, dar numai pana la limita prevazuta la art. 3 lit. h) din Legea nr. 187/1945, de familie, pentru terenurile agricole, si nu mai mult de 30 ha de familie, pentru terenurile cu destinatie forestiera, in termenul, cu procedura si in conditiile prevazute la art. 9 alin. (3) – (9).

Art.49

(1)Persoanele carora li s-au constituit drepturi de proprietate asupra terenurilor agricole sunt obligate sa respecte intocmai conditiile prevazute la art. 19, 21 si 43, in legatura cu stabilirea domiciliului si intemeierea de noi gospodarii.

(2)Nerespectarea acestor conditii atrage pierderea dreptului de proprietate asupra

terenului si a constructiilor de orice fel realizate pe acesta. Pentru teren nu se vor acorda despagubiri, iar pentru constructii, proprietarul va primi o despagubire egala cu valoarea reala a acestora.

(3)Organul imputernicit sa constate situatiile prevazute la alin. (2) este prefectul, care, prin ordin, atesta pierderea dreptului de proprietate si trecerea acestuia, dupa caz, in proprietatea privata a comunei, a orasului sau a municipiului in a carui raza teritoriala este situat terenul.

Art.50

Delimitarea teritoriala a noilor proprietati, rezultate din aplicarea prezentei legi, porneste de la actuala organizare a teritoriului si se face pe baza unor proiecte de parcelare intocmite de catre organele de specialitate.

CAPITOLUL IV

Dispozitii procedurale

Art.51

Comisia judeteana este competenta sa solutioneze contestatiile si sa valideze ori sa

invalideze masurile stabilite de comisiile locale.

(2)In cazul existentei unei suprapuneri totale sau partiale ca urmare a emiterii a doua sau mai multe titluri de proprietate pe aceleasi amplasamente, comisia judeteana este competenta sa dispuna anularea totala sau partiala a titlurilor emise ulterior primului titlu.

Completat de art.47 din Legea 165/2013
(3)Comisia judeteana va dispune emiterea unui nou titlu in locul celui anulat sau, dupa caz, va propune acordarea de masuri compensatorii potrivit legii privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate abuziv in perioada regimului comunist in Romania.

Completat de art.47 din Legea 165/2013
(4)Dispozitiile art. 53 alin. (2) raman aplicabile.”

Completat de art.47 din Legea 165/2013

Art.52

(1)In sensul prezentei legi, comisia locala este autoritate publica cu activitate

administrativa, iar comisia judeteana este autoritate publica cu autoritate administrativ-jurisdictionala.

(2)Comisia judeteana si cea locala au, in limitele competentei lor si prin derogare de la dispozitiile Codului de procedura civila, calitate procesuala pasiva si, cand este cazul, activa, fiind reprezentate legal prin prefect, respectiv primar sau, pe baza unui mandate conventional, de catre unul dintre membri, nefiind obligatorie asistarea prin avocat.

(3)Prevederile art. 274 din Codul de procedura civila sunt aplicabile.

Capitol IV, art. 52 completat de Titlul IV, art. I, punctul 10. din Legea 247/2005

Art.53

(1)Hotararile comisiei judetene asupra contestatiilor persoanelor care au cerut

reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate privata asupra terenului, conform dispozitiilor cuprinse in cap. II, si cele asupra masurilor stabilite de comisiile locale se comunica celor interesati prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

(2)Impotriva hotararii comisiei judetene se poate face plangere la judecatoria in a carei raza teritoriala este situat terenul, in termen de 30 de zile de la comunicare.

Art.54

(1)Dispozitiile art. 53 alin. (1) se aplica si in cazul in care plangerea este indreptata impotriva ordinului prefectului sau oricarui act administrativ al unui organ administrativ care a refuzat atribuirea terenului sau propunerile de atribuire a terenului, in conditiile prevazute in cap. III.

(2)Dispozitiile art. 53 alin. (2) raman aplicabile.

Art.55

(1)Poate face obiectul plangerii modificarea sau anularea propriei hotarari de catre comisie.

(2)Dispozitiile alin. (1) se aplica si in cazul in care comisia judeteana a emis, dupa

incheierea procedurii de definitivare a activitatii sale, acte administrative contrare propriei hotarari, dispozitiile art. 53 alin. (2) ramanand aplicabile.

Art.56

Plangerea prevazuta la art. 53 poate fi indreptata si impotriva masurilor de punere in

aplicare a art. 37, cu privire la stabilirea dreptului de a primi actiuni in unitatile agricole de stat, reorganizate in societati comerciale conform Legii nr. 15/1990, dispozitiile art. 53 alin. (2) ramanand aplicabile.

Art.57

Plangerea formulata potrivit art. 53-56 suspenda executarea.

Art.58

Instanta solutioneaza cauza potrivit regulilor prevazute in Codul de procedura civila si in Legea nr. 92/1992*) pentru organizarea judecatoreasca. Pe baza hotararii judecatoresti definitive, comisia judeteana, care a emis titlul de proprietate, il va modifica, il va inlocui sau il va desfiinta.

Art.59

Sentinta civila pronuntata de instanta mentionata la art. 58 este supusa cailor de atac prevazute in Codul de procedura civila, cu respectarea dispozitiilor legale in materie.

Capitol IV, art. 60 abrogat de Titlul IV, art. I, punctul 11. din Legea 247/2005

Art. 591

(1)Indreptarea erorilor materiale inscrise in titlurile de proprietate care sunt produse din cauza erorilor de scriere se efectueaza de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara.
(2)Rectificarea titlurilor de proprietate se poate face de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara, in temeiul hotararii comisiei judetene.
(3)Procedura de indreptare a erorilor materiale si de rectificare a titlurilor de proprietate va fi aprobata prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

Completat de art.I pct.11 din Legea 219/2012

Art.61

Dispozitiile art. 60 se aplica si in cazul incalcarii dreptului de proprietate publica sau privata al statului ori, dupa caz, al unitatilor administrativ-teritoriale.

Art.62

Persoanelor prevazute la art. 60 si art. 61 nu le sunt opozabile hotararile date de comisiile judetene.

Art.63

In toate cazurile in care legea prevede nulitatea unor operatiuni sau acte juridice, litigiul se judeca potrivit dreptului comun si nu conform procedurii speciale prevazute in prezentul capitol.

Art.64

(1)In cazul in care comisia locala refuza inmanarea titlului de proprietate emis de comisia judeteana sau punerea efectiva in posesie, persoana nemultumita poate face plangere la instanta in a carei raza teritoriala este situat terenul.

(2)Daca instanta admite plangerea, primarul va fi obligat sa execute de indata inmanarea titlului de proprietate sau, dupa caz, punerea efectiva in posesie, sub sanctiunea platii de penalitati in conditiile prevazute la art. 894 din Codul de procedura civila.”

Articolul 64 alin.(2) modificat de art.19 pct.2 din Legea 76/2012

  (3) Dispozitiile art. 53 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.

Art.65

Litigiile in curs se vor judeca in continuare de catre instantele sesizate, indiferent de faza procesuala in care se afla, potrivit regulilor procedurale aplicabile la data sesizarii, tinand insa seama, cand este cazul, si de dispozitiile prezentei legi.

CAPITOLUL V

Capitol V abrogat de art. 19 din Legea 54/1998

CAPITOLUL VI

Folosirea terenului pentru productia

agricola si silvica

Art.74

Toti detinatorii de terenuri agricole sunt obligati sa asigure cultivarea acestora si protectia solului.

Art.75

(1)Proprietarii de terenuri care nu isi indeplinesc obligatiile prevazute la art. 74 vor fi somati in scris de catre primariile comunale, orasenesti sau municipale, dupa caz, sa execute aceste obligatii.

(2)Persoanele care nu dau curs somatiei si nu executa obligatiile in termenul stabilit de primar, din motive imputabile lor, vor fi sanctionate, anual, cu plata unei sume de la 50.000 lei la 100.000 lei/ha, in raport cu categoria de folosinta a terenului.

(3)Obligarea la plata sumei se face prin dispozitia*) motivata a primarului si sumele se fac venit la bugetul local.

Art.76

(1)Toti detinatorii de terenuri atribuite in folosinta in conditiile prezentei legi, care nu isi indeplinesc obligatiile prevazute la art. 74, vor fi somati in conditiile art. 75 alin. (1).**)

(2)Cei care nu dau curs somatiei pierd dreptul de folosinta asupra terenului la sfarsitul anului in curs.

Art.77

Schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor arabile, situate in extravilan, in alte categorii de folosinta agricola se poate face, in conditiile prevazute la art. 78 alin. (1), in urmatoarele cazuri:
a)terenurile arabile situate in zonele de deal, ce constituie enclave din masivele de vii si livezi, din podgoriile si bazinele pomicole consacrate, stabilite de organele de specialitate ale Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, pot fi transformate in plantatii viticole si pomicole;
b)terenurile arabile din zonele de ses, necesare completarii masivelor viticole destinate pentru struguri de masa si stafide, si bazinele pomicole, stabilite de organele de specialitate ale Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, pot fi transformate in plantatii viticole si pomicole;
c)terenurile arabile cu soluri nisipoase pot fi amenajate si transformate in plantatii viticole si pomicole;
d)terenurile inregistrate la arabil, situate in zonele de deal si munte pe pante nemecanizabile, afectate de eroziune de suprafata si adancime, de alunecari active sau semistabilizate, care nu mai pot fi ameliorate si mentinute la aceasta folosinta, se pot amenaja si transforma in pajisti permanente;
e)terenurile arabile situate in albiile raurilor si a Dunarii, care nu pot fi folosite rentabil pentru alte destinatii agricole, pot fi amenajate in bazine piscicole.

Modificat de art.I pct.2 din Legea 186/2017

Art.78

(1)Schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor arabile situate in extravilan, altele decat cele prevazute la art. 77, vii si livezi, precum si a pajistilor permanente, altele decat cele prevazute la art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 86/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, se aproba prin decizie de aprobare a schimbarii categoriei de folosinta, data de catre directia de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, pentru suprafetele de teren de peste 1 ha; iar pentru suprafetele de teren de pana la 1 ha, inclusiv, prin decizie de aprobare a schimbarii categoriei de folosinta, data de catre directia pentru agricultura judeteana.
(2)Pajistile permanente din extravilanul localitatilor, denumite in continuare pajisti permanente, sunt terenuri consacrate productiei de iarba si de alte plante furajere erbacee cultivate sau spontane, care nu au facut parte din sistemul de rotatie a culturilor din exploatatie timp de cel putin 5 ani sau mai mult, asa cum este prevazut la art. 4 alin. (1) lit. (h) din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind platile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin in cadrul politicii agricole comune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, denumit in continuare Regulament.
(3)Fac exceptie de la prevederile alin. (2) terenurile ocupate de pajisti permanente care, prin degradare sau poluare, si-au pierdut total ori partial capacitatea de productie, terenuri pe care se vor executa lucrari de ameliorare si amenajare, potrivit reglementarilor legale in vigoare, precum si terenurile care sunt exceptate sau pentru care nu se aplica prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 86/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4)Actele administrative sau juridice emise ori incheiate cu nerespectarea prevederilor alin. (2) sunt lovite de nulitate absoluta.

(5)Prin exceptie de la prevederile alin. (1), persoanele fizice care detin in proprietate terenuri agricole, cu suprafata de pana la 1 ha, inclusiv, avand categoria de folosinta arabil, pot schimba, pe baza de declaratie, categoria de folosinta a acestora cu obligatia sa comunice schimbarea, in termen de 30 de zile, la primaria din raza unitatii administrativ-teritoriale unde se afla terenul, in vederea inregistrarii in registrul agricol.
(6)Dupa inregistrarea in registrul agricol a schimbarii categoriei de folosinta a terenurilor prevazute la alin. (5), primariile au obligatia sa elibereze beneficiarului o adeverinta. In termen de 30 de zile de la emiterea adeverintei, beneficiarul va solicita biroului de cadastru si publicitate imobiliara competent actualizarea categoriei de folosinta a imobilului, cu respectarea legislatiei in materia cadastrului si publicitatii imobiliare. In adeverinta se va mentiona identificatorul unic al imobilului inscris in evidentele de cadastru si carte funciara. Pentru imobilele neinscrise in evidentele de cadastru si carte funciara se va elibera o adeverinta cu mentionarea datelor de identificare ale terenului din actele de proprietate, ce va fi atasata de catre beneficiar cererii de receptie si inscriere in cartea funciara, pentru a atesta actuala categorie de folosinta a imobilului.
(7)Beneficiarii aprobarii schimbarii categoriei de folosinta a terenurilor agricole, altii decat cei prevazuti la alin. (5), sunt obligati sa inregistreze decizia de aprobare a schimbarii categoriei de folosinta, la primaria din raza unitatii administrativ-teritoriale unde se afla terenul, in termen de 30 de zile de la data comunicarii acesteia, in vederea inregistrarii in registrul agricol.
(8)Dupa inregistrarea deciziei de aprobare a schimbarii categoriei de folosinta in registrul agricol, in termen de 30 de zile de la inregistrarea deciziei, beneficiarii au obligatia sa solicite actualizarea categoriei de folosinta a imobilului la biroul de cadastru si publicitate imobiliara competent, pentru imobilele inregistrate in sistem informatic integrat de cadastru si carte funciara. In decizia de aprobare a schimbarii categoriei de folosinta se va mentiona identificatorul unic al imobilului din sistemul integrat de cadastru si carte funciara.
(9)Schimbarea categoriei de folosinta silvica – paduri, rachitarii, culturi de arbusti, detinute de persoane juridice – se aproba de catre Ministerul Apelor si Padurilor.
(10)Schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor agricole ce constituie zone de protectie a monumentelor se face cu acordul Comisiei nationale a monumentelor istorice si/sau al Comisiei nationale de arheologie, dupa caz.

Modificat de art.I pct.3 din Legea 186/2017

Art.79

(1)Protectia si ameliorarea solului se realizeaza prin lucrari de prevenire si de combatere a proceselor de degradare si poluare a solului provocate de fenomene naturale sau cauzate de activitati economice si sociale.

(2)Lucrarile necesare pentru protectia si ameliorarea solului se stabilesc pe baza de studii si proiecte, intocmite la cerere de organele de cercetare si proiectare de specialitate, in corelare cu cele de amenajare si organizare a teritoriului, si se executa de catre detinatorii terenurilor sau prin grija acestora, de catre unitati specializate in executia unor asemenea lucrari.

(3)Statul sprijina realizarea lucrarilor de protectie si ameliorare a solului, suportand partial sau total cheltuielile in limita alocatiei bugetare aprobate, pe baza notelor de fundamentare elaborate de unitatile de cercetare si proiectare, insusite de organele agricole de specialitate judetene si aprobate de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.

Art.80

Pentru realizarea coordonata a lucrarilor de interes comun, potrivit cu nevoile agriculturii, silviculturii, gospodaririi apelor, cailor de comunicatie, asezarilor omenesti sau altor obiective economice si sociale, documentatiile tehnico-economice si ecologice se vor elabora in comun de partile interesate. Prin documentatii se vor stabili contributia partilor interesate si ordinea de executie a lucrarilor.

Art.81

Lucrarile de regularizare a scurgerii apelor pe versanti si de corectare a torentilor, care servesc la apararea si conservarea lucrarilor de irigatii, indiguiri, desecari, a lacurilor de acumulare ori a altor lucrari hidrotehnice, cai de comunicatii, obiective economice si sociale, se vor executa concomitent cu lucrarile de baza.

Art.82

(1)Terenurile care prin degradare si poluare si-au pierdut, total sau partial, capacitatea de productie pentru culturi agricole sau silvice vor fi constituite in perimetre de ameliorare.

(2)Grupele de terenuri care intra in perimetrele de ameliorare se stabilesc de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, la propunerile ce au la baza situatiile inaintate de comune, orase si municipii.

(3)Delimitarea perimetrelor de ameliorare se face de catre o comisie de specialisti, al carei regulament de organizare si functionare se aproba de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.

(4)Documentatiile intocmite se avizeaza de organele judetene agricole si silvice si de protectia mediului si se inainteaza la Ministerul Agriculturii si Alimentatiei care, impreuna cu ministerele si departamentele interesate, vor stabili programele de proiectare, finantare si executie.

Art.83

(1)Detinatorii sunt obligati sa puna la dispozitie terenurile din perimetrul de ameliorare in vederea aplicarii masurilor si lucrarilor prevazute in proiectul de ameliorare, pastrand dreptul de proprietate.

(2)Includerea de catre primarie a unui anumit teren in categoria mentionata la alin. (1) se poate face cu acordul proprietarului. Daca proprietarul nu este de acord, primaria face propuneri motivate prefecturii, care va decide.

(3)Daca prefectul decide includerea terenului prevazut la alin. (2) in perimetrul de

ameliorare, consiliul local este obligat sa-i atribuie in folosinta, titularului terenului in cauza, o suprafata de teren corespunzatoare, pe toata durata realizarii lucrarilor de ameliorare.

(4)In cazul in care statul nu dispune in localitatea – respectiva de un alt teren asemanator pentru rezolvarea situatiei mentionate la alin. (1), iar proprietarul nu este de acord sa primeasca un alt teren la distanta mai mare, se va aplica procedura de expropriere pentru cauza de – utilitate publica, prevazuta de Legea nr. 33/1994.

Art.84

In interesul lucrarilor de corectare a torentilor si de gospodarire a apelor, statul poate face schimburi echivalente de terenuri cu proprietarii din perimetru, cand pe terenul acestora urmeaza a se executa lucrari de amenajare cu character permanent.Schimbul se face numai cu acordul proprietarilor, prin act autentic, inregistrat in documentele de cadastru funciar.

Art.85

Terenurile degradate si poluate, incluse in perimetrul de ameliorare, sunt scutite de taxe si impozite catre stat, judet sau comuna, pe timpul cat dureaza ameliorarea lor.

Art.86

(1)Executia in teren a lucrarilor de amenajare si punere in valoare a terenurilor degradate din perimetrele de ameliorare se face de unitati specializate, in functie de specificul lucrarilor.

(2)Lucrarile ce se executa pentru consolidarea terenului, ca: terasari, modelari, nivelari, fixari de soluri, inierbari, impaduriri, corectari de torenti si imprejmuiri, drumuri, poduri, podete, cu caracter permanent, se realizeaza pe cheltuiala statului, conform proiectului de ameliorare.

Art.87

(1)Detinatorilor de terenuri degradate, chiar daca nu sunt cuprinse intr-un perimetru de ameliorare, care, in mod individual sau asociati, vor sa faca din proprie initiativa inierbari, impaduriri, corectare a reactiei solului sau alte lucrari de ameliorare pe terenurile lor, statul le va pune la dispozitie gratuit materialul necesar – samanta de ierburi, puieti, amendamente si asistenta tehnica la executarea lucrarilor.

(2)Detinatorii care au primit materiale pentru inierbari, impaduriri si amendari si nu le-au intrebuintat in vederea scopului pentru care le-au cerut sunt obligati sa plateasca valoarea lor.

Art.88

(1)Fondurile necesare pentru cercetarea, proiectarea si executarea lucrarilor prevazute in proiectele de amenajare, ameliorare si punere in valoare a terenurilor degradate si poluate, cuprinse in perimetru, se asigura, in functie de specificul lucrarilor, de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei impreuna cu Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si cu alte ministere interesate, din Fondul de ameliorare a fondului funciar si prin alocatiile bugetare.

(2)Fondurile necesare pot fi sporite prin participarea comunelor, oraselor, municipiilor si a judetelor, prin contributia in munca sau in bani a tuturor celor interesati la aceste lucrari, detinatorii terenurilor, locuitorii care trag foloase directe sau indirecte de pe urma acestor ameliorari si institutiile, societatile comerciale sau regiile autonome ale caror lucrari de arta, drumuri, poduri, cai ferate, constructii si altele asemenea beneficiaza de avantajele lucrarilor de amenajare si ameliorare a terenurilor.

(3)In cazul in care se constata ca anumite suprafete au fost scoase din productia agricola sau silvica prin degradare sau poluare a solului, datorita faptei culpabile a unor persoane fizice sau juridice, proprietarii, primaria sau organul agricol ori silvic pot cere suportarea de catre cel vinovat a cheltuielilor necesitate de lucrarile de refacere si de ameliorare a solului.

Art.89

Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului impreuna cu Academia de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”, vor lua masuri pentru dezvoltarea sistemului national de supraveghere, evaluare, prognoza si avertizare cu privire la starea calitatii solurilor agricole si silvice, pe baza unui system informational, cu asigurarea de banci de date, la nivelul tarii si al judetului, si vor propune masurile necesare pentru protectia si ameliorarea terenurilor, in scopul mentinerii si cresterii capacitatii de productie.

CAPITOLUL VII

Folosirea temporara sau definitiva a terenurilor in alte

scopuri decat productia agricola si silvica

Art. 90

Folosirea temporara sau definitiva a terenurilor agricole in alte scopuri decat pentru obtinerea productiei agricole se face numai in conditiile prevazute de prezenta lege.

Modificat de art.I pct.4 din Legea 186/2017

Art. 91

(1)Amplasarea noilor constructii de orice fel se face in intravilanul unitatilor administrativ-teritoriale.
(2)Prin constructii de orice fel se intelege constructiile care se pot realiza numai in baza si cu respectarea autorizatiei de construire, emisa in conditiile legislatiei in vigoare.

Modificat de art.I pct.5 din Legea 186/2017

Art.92

(1)Amplasarea constructiilor de orice fel, definite la art. 91 alin. (2), pe terenuri agricole din extravilan, pe cele amenajate cu lucrari de imbunatatiri funciare, precum si pe cele plantate cu vii si livezi, parcuri nationale, rezervatii, monumente, ansambluri arheologice si istorice, este interzisa.
(2)Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pe terenurile agricole de clasa a III-a, a IV-a si a V-a de calitate, avand categoria de folosinta arabil, vii si livezi, precum si pe cele amenajate cu lucrari de imbunatatiri funciare, situate in extravilan, in baza autorizatiei de construire si a aprobarii scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol, pot fi amplasate urmatoarele obiective de investitie:

a)care fac obiectul unor proiecte publice si private si pot genera efecte poluante factorilor de mediu;
b)care prin natura lor nu se pot amplasa in intravilan, respectiv: cariere, balastiere, gropi de imprumut, gropi de gunoi, refugii montane, refugii in caz de urgenta cu infrastructura necesara;
c)care servesc activitatilor agricole si/sau serviciilor conexe, precum: depozite de ingrasaminte minerale ori naturale, constructii de compostare, silozuri pentru furaje, magazii, soproane, silozuri pentru depozitarea si conservarea semintelor de consum, inclusiv spatiile administrative aferente acestora, platformele si spatiile de depozitare a produselor agricole primare, sere, solare, rasadnite si ciupercarii, adaposturi de animale;

Modificat de art.I pct.16 din Legea 44/2018
d)de interes national, judetean sau local, declarate de utilitate publica, in conditiile legislatiei in vigoare;
e)anexe gospodaresti ale exploatatiilor agricole definite la pct. 4 din anexa nr. 2 la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
f)specifice acvaculturii, cu infrastructura si utilitatile necesare, inclusiv amenajari piscicole/amenajari prin extragere de agregate minerale pe terenuri agricole situate in extravilan;

Modificat de art.I pct.16 din Legea 44/2018
g)cu destinatie militara, caile ferate, soselele de importanta deosebita, liniile electrice de inalta tensiune, forarea si echiparea sondelor, lucrarile aferente exploatarii titeiului si gazului, conductele magistrale de transport gaze sau petrol, lucrarile de gospodarire a apelor, canalizare si realizarea de surse de apa, puturi, aductii de apa pentru exploatatia agricola, precum si obiective meteorologice;
h)pentru imbunatatiri funciare si regularizarea cursurilor de apa, respectiv: irigatii, desecari, taluzari, protectia malurilor si altele asemenea;
i)infrastructuri de comunicatii radio-TV sau telefonie, drumuri publice si private, drumuri tehnologice.
(3)Pe terenurile agricole din extravilan de clasa I si a II-a de calitate, precum si pe terenurile ocupate de parcuri nationale, rezervatii, monumente, ansambluri arheologice si istorice se pot amplasa, in baza autorizatiei de construire si a aprobarii scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol, doar constructiile care servesc activitatilor agricole, cu destinatie militara, caile ferate, soselele de importanta deosebita, liniile electrice de inalta tensiune, forarea si echiparea sondelor, lucrarile aferente exploatarii titeiului si gazului, conductele magistrale de transport gaze sau petrol, lucrarile de gospodarire a apelor, canalizare si realizarea de surse de apa, precum si pentru imbunatatiri funciare si regularizarea cursurilor de apa, respectiv: irigatii, desecari, taluzari, protectia malurilor si altele asemenea.
(4)Culturile energetice nonagricole se pot infiinta numai pe terenurile arabile, de clasa a IV-a – a V-a de calitate, stabilita de catre oficiile de studii pedologice si agrochimice. Distanta minima la care se amplaseaza aceste culturi fata de celelalte culturi agricole invecinate este egala cu cel putin inaltimea culturii energetice ajunse la maturitate.

(41)În situatia în care se realizeaza lucrari de împadurire, crearea de suprafete împadurite sau perdele de protectie pe terenuri agricole situate în extravilan, se aplica procedura cu privire la scoaterea din circuitul agricol a terenurilor, fara plata tarifului la Fondul de ameliorare a fondului funciar.

Completat de art.I pct.5 din Legea 231/2018
(5)Scoaterea definitiva sau temporara din circuitul agricol a terenurilor agricole situate in extravilan, precum si a terenurilor silvice se face cu plata tarifelor prevazute in anexele nr. 1 si 2 la prezenta lege de catre beneficiari. Din aceste tarife se constituie Fondul de ameliorare a fondului funciar, aflat la dispozitia Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, respectiv a Ministerului Apelor si Padurilor.
(6)Prin exceptie de la alin. (5), tariful prevazut în anexa nr. 1 nu se datoreaza pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan privind:

Modificat de art.I pct.6 din Legea 231/2018
a)amplasarea constructiilor care servesc activitatilor agricole, anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole, lucrarile de imbunatatiri funciare si regularizarea cursurilor de apa, canalizare, realizarea surselor de apa potabila, puturi, aductii de apa pentru exploatatia agricola, obiective meteorologice, obiective de investitii de interes national, judetean sau local, declarate de utilitate publica, in conditiile legislatiei in vigoare;
b)in cazul perimetrelor agricole din satele sau catunele demolate, aflate in curs de reconstructie.

Modificat de art.I pct.16 din Legea 44/2018
La articolul 92, alineatul (7) abrogat de art.I pct.7 din Legea 231/2018
(8)Soldul Fondului de ameliorare a fondului funciar constituit potrivit legii, ramas neutilizat la finele anului, se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza cu aceeasi destinatie.
(9)In situatia in care se realiza amenajari piscicole/amenajari piscicole prin extragere de agregate minerale pe terenuri agricole situate in extravilan, se aplica procedura cu privire la scoaterea din circuitul agricol a terenurilor, cu plata tarifului la Fondul de ameliorare a fondului funciar.
La articolul 92, alineatele (10)-(12) abrogate de art.I pct.16 din Legea 44/2018

Articolul 92 modificat de art.I pct.6 din Legea 186/2017

Art.921. – (1) Introducerea in intravilanul unitatilor administrativ-teritoriale a terenurilor agricole situate in extravilan se face cu plata tarifului datorat la Fondul de ameliorare a fondului funciar, calculat conform anexei nr. 1.
(2)Prin exceptie de la alin. (1) tariful nu se plateste pentru introducerea in intravilanul unitatilor administrativ-teritoriale:

a)a terenurilor agricole din extravilan pentru realizarea obiectivelor de interes public, finantate de la bugetul de stat sau bugetul local, ai caror beneficiari sunt autoritatile si institutiile administratiei publice, prin Planul urbanistic zonal/Planul urbanistic general;

Modificat de art.I pct.8 din Legea 231/2018
b)a terenurilor agricole din extravilan in vederea amplasarii constructiilor care servesc activitatilor si/sau serviciilor conexe, obiectivelor de investitii realizate din fonduri europene, din domeniul agriculturii si/ori industriei alimentare, anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole, lucrarilor de imbunatatiri funciare si regularizarea cursurilor de apa, canalizare, realizarea surselor de apa potabila, puturi, aductii de apa pentru exploatatia agricola, obiective meteorologice, obiective de investitii de interes national, judetean sau local, declarate de utilitate publica, in conditiile legislatiei in vigoare;
c)a perimetrelor agricole din satele sau catunele demolate, aflate in curs de reconstructie. 

(3)Plata tarifului prevazut la alin. (1) se face in baza notei de calcul emise de catre directiile pentru agricultura judetene si a documentatiei necesare pentru obtinerea avizului prealabil privind clasa de calitate, emis de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.”

Completat de art.I pct.16 din Legea 44/2018

Art.93

(1)Scoaterea temporara din circuitul agricol a terenurilor agricole situate in extravilanul unitatilor administrativ-teritoriale, in vederea amplasarii constructiilor prevazute la art. 92 alin. (2) si (3), se aproba pentru o perioada de 2 ani, cu obligatia ca beneficiarul aprobarii sa achite jumatate din tariful prevazut in anexa nr. 1.

(2)Perioada aprobata la alin. (1) pentru scoaterea temporara din circuitul agricol se poate prelungi cu inca 2 ani din motive temeinic justificate de catre beneficiari, cu plata tarifului prevazut la alin. (1).

Modificat de art.I pct.16 din Legea 44/2018

(21)Pentru terenurile scoase temporar din circuitul agricol, beneficiarii pot solicita scoaterea definitiva din circuitul agricol, la expirarea perioadei de scoatere temporara din circuitul agricol, cu obligatia achitarii a jumatate din tariful prevazut în anexa nr. 1, în conditiile prevazute de dispozitiile art. 92 alin. (6).

Completat de art.I pct.9 din Legea 231/2018
(3)Beneficiarii aprobarii au obligatia de a reda terenurile in circuitul agricol, la clasa de calitate si categoria de folosinta avute anterior aprobarii, in termen de un an de la expirarea perioadei de scoatere temporara din circuitul agricol.
(4)In cazul in care beneficiarul aprobarii scoaterii temporare din circuitul agricol nu executa lucrarile de calitate si la termenul prevazut la alin. (3), in baza constatarii situatiei de fapt, directia pentru agricultura judeteana dispune sa se execute lucrarile de redare, cu cheltuieli din tariful depus.
(5)Redarea sau introducerea in circuitul agricol a terenurilor situate in extravilan, inclusiv a terenurilor situate in extravilan prevazute la art. 101 alin. (1), se aproba prin decizie emisa de catre directiile pentru agricultura judetene, in baza studiului pedologic si agrochimic si a procesului-verbal de constatare a situatiei din teren.

(51)Introducerea în circuitul agricol a terenurilor cu alta destinatie decât agricola, fara constructii, se aproba prin decizie emisa de catre directia pentru agricultura judeteana, în baza studiului pedologic si agrochimic si a procesului-verbal de constatare a situatiei din teren.

Completat de art.I pct.10 din Legea 231/2018
(6)În cazul terenurilor cu destinatie speciala prevazute la art. 2 lit. e), redarea sau introducerea în circuitul agricol a acestora se aproba prin decizie emisa de catre directia de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, în baza avizului ministerului de resort, a studiului pedologic si agrochimic si a procesului-verbal de constatare a situatiei din teren.

Modificat de art.I pct.11 din Legea 231/2018
(7)Redarea in circuitul agricol a terenurilor cu suprafetele ce depasesc 100 ha se aproba prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
(8)In cazul terenurilor din perimetrul rezervatiilor ocupate cu amenajari piscicole, redarea sau introducerea in circuitul agricol a acestora se aproba prin decizie emisa de catre directia de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in baza hotararii consiliului judetean in raza caruia se afla amenajarea piscicola, a acordului administratorului rezervatiei emis in conditiile legii, a studiului pedologic si agrochimic si a procesului-verbal de constatare a situatiei din teren.
(9)In cazul terenurilor ocupate cu amenajari piscicole care fac obiectul unui contract incheiat in temeiul dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 317/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, redarea sau introducerea in circuitul agricol a acestora se aproba prin decizie emisa de catre directia de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in baza avizului Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, a studiului pedologic si agrochimic si a procesului-verbal de constatare a situatiei din teren.
(10)Prevederile alin. (9) se aplica si in cazul redarii sau introducerii in circuitul agricol a terenurilor ocupate cu amenajari piscicole detinute de catre Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura.”

Modificat de art.I pct.7 din Legea 186/2017

Art. 931

(1)Tariful achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar pentru aprobarea scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol a terenurilor situate in extravilan nu se restituie.

Completat de art.I pct.8 din Legea 186/2017
(2)Prin exceptie, tariful achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar se restituie, fara dobanda, in urmatoarele cazuri:

a)autoritatile competente nu au emis decizia pentru scoaterea definitiva sau temporara din circuitul agricol;
b)autoritatile competente nu au emis avizul prealabil privind clasa de calitate;
c)autoritatile competente nu au adoptat hotararea de aprobare a introducerii terenului in intravilan sau nu au emis autorizatia de construire, cu obligatia redarii terenului in circuitul agricol;
d)Guvernul nu a adoptat hotararea privind scoaterea din circuitul agricol.

Modificat de art.I pct.16 din Legea 44/2018

Art.94

Scoaterea definitiva sau temporara din circuitul agricol a terenurilor agricole situate în extravilan se aproba dupa cum urmeaza:

Modificat de art.I pct.12 din Legea 231/2018
a)prin decizie a directorului directiei pentru agricultura judetene, pentru terenurile agricole de pana la 1 ha, inclusiv;
b)prin decizie a directorului directiei pentru agricultura judetene, pentru terenurile agricole in suprafata de pana la 100 ha, inclusiv, cu avizul structurii de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
c)prin hotarare a Guvernului, pentru terenurile agricole a caror suprafata depaseste 100 ha, initiata de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.”

Modificat de art.I pct.9 din Legea 186/2017

 

Vezi: erogarea de la art.4 alin.(1) din Legea 185/2016

Art.95

Folosirea definitiva sau folosirea temporara a terenurilor forestiere in alte scopuri decat silvice se aproba de organul silvic judetean, pana la 1 ha, de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, pentru terenurile in suprafata de pana la 100 ha, si de Guvern, pentru cele ce depasesc aceasta suprafata.

Art.96

(1)Aprobarea prevazuta la art. 94 si 95 este conditionata de acordul prealabil al

detinatorilor de terenuri. De asemenea, pentru obtinerea aprobarii prevazute la art. 94 lit. b) si c) si art. 95 este necesar avizul organelor agricole sau silvice judetene si al municipiului Bucuresti, dupa caz.

(2)Refuzul nejustificat al detinatorului terenului de a-si da acordul prevazut la alin. (1) va putea fi solutionat de instanta de judecata, hotararea acesteia inlocuind consimtamantul celui in cauza.

Vezi:Derogarea de la art.4 alin.(1) din Legea 185/2016

Art.97

La aprobare de catre Guvern se va prezenta in mod obligatoriu si avizul Ministerului

Agriculturii si Alimentatiei, pentru terenurile agricole si al Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, pentru terenurile forestiere si cu ape si, daca este cazul, al Ministerului Culturii, pentru ocrotirea monumentelor.

Art.98

Intravilanul localitatilor este cel existent la data de 1 ianuarie 1990, evidentiat in cadastrul funciar; el poate fi modificat numai in conditiile legii.

Art.99

Terenurile din albiile abandonate ale cursurilor de apa, devenite disponibile in urma

lucrarilor de regularizare, vor fi amenajate pentru productia agricola, piscicola sau, dupa caz, silvica, o data cu lucrarile de baza executate de titularii acestora.

Art.100

(1)Titularii obiectivelor de investitii sau de productii amplasate pe terenuri agricole si forestiere sunt obligati sa ia masuri prealabile executarii constructiei obiectivelor, de decopertare a stratului de sol fertil de pe suprafetele amplasamentelor aprobate, pe care sa-l depoziteze si sa-l niveleze pe terenuri neproductive sau slab productive, indicate de organele agricole sau silvice, in vederea punerii in valoare sau a ameliorarii acestora.

(2)Depozitarea se poate face numai cu acordul proprietarilor terenurilor. Acestia nu pot fi obligati la nici o plata pentru sporul de valoare astfel obtinut si nici nu pot pretinde despagubiri pentru perioada de nefolosire a terenului.

(3)Autoritatea publica centrala care raspunde de agricultura si dezvoltare rurala si autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura desemneaza specialisti imputerniciti cu evidenta si monitorizarea depozitarii si folosirii stratului de sol fertil prevazut la alin. (1).

Alineatul (2) al articolului 100 alineatul (3), completat de art.unic din Legea 38/2015

Art.101

(1)Titularii lucrarilor de investitii sau de productie, care detin terenuri scoase definitiv din circuitul agricol, pe care nu le mai folosesc in procesul de productie, cum sunt cele ramase in urma excavarii de materii prime – carbune, caolin, argila, pietris – de la sondele abandonate si altele asemenea, sunt obligati sa ia masurile necesare de amenajare si de nivelare, dandu-le o folosinta agricola, iar daca aceasta nu este posibil, o folosinta piscicola sau silvica, in termen de pana la 2 ani de la incheierea procesului de productie.”

Modificat de art.I pct.10 din Legea 186/2017

(2)Beneficiarilor lucrarilor prevazute la alin. (1) nu li se va mai aproba scoaterea din productia agricola sau silvica a altor terenuri, daca nu s-au conformat dispozitiilor din acest articol.

(3)Executia acestor lucrari se face de unitati specializate ale Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si ale Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, din fondurile prevazute de beneficiari, in conditiile legii.

Art.102

(1)Liniile de telecomunicatii si cele de transport si distribuire a energiei electrice, conductele de transport pentru alimentare cu apa, canalizare, produse petroliere, gaze, precum si alte instalatii similare, se vor grupa si amplasa de-a lungul si in imediata apropiere a cailor de comunicatii – sosele, cai ferate -, a digurilor, canalelor de irigatii si de desecari si a altor limite obligate din teritoriu, in asa fel incat sa nu se stanjeneasca executia lucrarilor agricole.

La articolul 102, alineatul (2) abrogat de art.I pct.13 din Legea 231/2018

(3)Aprobarea in alte conditii decat cele prevazute la alin. (1) se da de organele prevazute la art. 94 si 95.

Art.103

(1)Ocuparea terenurilor necesare remedierii deranjamentelor in caz de avarii si executarea unor lucrari de intretinere la obiectivele prevazute la art. 102, care au caracter urgent si care se executa intr-o perioada de pana la 30 de zile, se vor face pe baza acordului prealabil al detinatorilor de terenuri sau, in caz de refuz, cu aprobarea prefecturii judetului sau a Primariei Municipiului Bucuresti.

(2)In toate cazurile, detinatorii de terenuri au dreptul la despagubire pentru daunele

cauzate.

CAPITOLUL VIII

Organizarea si amenajarea teritoriului agricol

Art.104

Organizarea si amenajarea teritoriului agricol are ca sarcina crearea conditiilor pentru o mai buna folosire a terenurilor in scopul productiei agricole si se executa pe baza de studii si proiecte la cererea proprietarilor, rezolvandu-se urmatoarele probleme:

a)corelarea dezvoltarii agriculturii din zona cu celelalte activitati economice si sociale, stabilind masuri care sa conduca la cresterea productiei agricole si la exploatarea in ansamblu a teritoriului;

b)gruparea prin comasare a terenurilor pe proprietari si destinatii in concordanta cu

structurile de proprietate si cu formele de cultivare a pamantului, rezultate in urma

asocierilor, stabilirea perimetrelor fiecarei proprietati, comasand terenurile dispersate si rectificand hotarele nerational amplasate;

c)elaborarea de studii si proiecte de organizare si amenajare a exploatatiilor agricole;

d)stabilirea retelei drumurilor agricole ca o completare a retelei de drumuri de interes general, integrate in organizarea si amenajarea de ansamblu a teritoriului, in scopul efectuarii transportului productiei si accesului masinilor agricole necesare procesului de productie.

Art.105

Studiile si proiectele de organizare si amenajare a teritoriului agricol se elaboreaza de unitatile de studii, proiectare si cercetare de specialitate, centrale sau judetene, si se supun discutiei proprietarilor de terenuri din zona interesata. In cazul adoptarii lor cu majoritatea de voturi a proprietarilor care detin 2/3 din suprafata si aprobarii de catre organele agricole judetene, aplicarea masurilor si lucrarilor prevazute devin obligatorii pentru toti proprietarii.

CAPITOLUL IX

Sanctiuni

Art.106

Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea civila, contraventionala sau

penala, dupa caz.

Art.107

Art.107 abrogat de art.35 din Legea 187/2012 (in vigoare din 1 februarie 2014)

Art.1071

Schimbarea categoriei de folosinta a pajistilor, asa cum sunt evidentiate la art. 78 alin. (11), fara aprobarile legale in vigoare, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei si cu sanctiunea complementara constand in desfiintarea lucrarilor si aducerea terenului in starea initiala pe cheltuiala contravenientului.”

Completat de art.20 pct.3 din OUG 34/2013

Art.108

Capitol IX, art. 108 abrogat de Titlul IV, art. I, punctul 14. din Legea 247/2005

Capitol IX, art. 109 abrogat de Titlul IV, art. I, punctul 15. din Legea 247/2005

Art.110

Art.110 abrogat de art.35 din Legea 187/2012 (in vigoare din 1 februarie 2014)

Art.1101

Constituie contraventii la normele privind reconstituirea dreptului de proprietate

urmatoarele fapte:

Art.1101 lit.a) abrogata de art.35 din Legea 187/2012 (in vigoare din 1 februarie 2014)

b)neafisarea datelor mentionate in art. 27 alin. (41) de catre primar in termen de 10 zile de la sfarsitul lunii precedente;

c)afisarea de catre primar a unor date privind reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate, care nu corespund realitatii.

d)fapta oricarei persoane fizice care are calitatea de membru al unei comisii de aplicare a prezentei legi de a absenta nemotivat de la oricare sedinta a acesteia;

e)fapta presedintelui comisiei de a lipsi de la sediul acesteia, in timpul programului de lucru, fara a desemna o persoana in masura sa ofere toate informatiile si documentele necesare controlului efectuat de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor sau prefect ori imputernicitii acestuia;

Capitol IX, art. 110^1, litera E modificat de art. I, punctul 9. din Legea 263/2006

f)fapta oricarei persoane fizice de a impiedica sau de a limita accesul cetatenilor

la informatiile de interes public privind aplicarea legilor fondului funciar;

g)fapta oricarei persoane de a impiedica, prin orice mijloace – inclusiv prin refuzul

de a prezenta documentele sau informatiile solicitate – si in orice mod, efectuarea controalelor de catre imputernicitii Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, prefect sau imputernicitii acestuia;

Capitol IX, art. 110^1 completat de Titlul VI, art. 6, punctul 2. din Ordonanta urgenta 209/2005

Art.1102

Contraventiile prevazute la art. 1101 se sanctioneaza astfel:

 Art.1102 lit.a) abrogata de art.35 din Legea 187/2012 (in vigoare din 1 februarie 2014)

b)cele de la literele b) si c) cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.

c)cea de la lit. d), cu amenda de la 500 lei (RON) la 1.000 lei (RON), pentru

fiecare absenta nemotivata;

d)cele de la lit. e) si f), cu amenda de la 2.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON);

e)cea de la lit. g), cu amenda de la 50.000 lei (RON) la 100.000 lei (RON).

Capitol IX, art. 110^2 completat de Titlul VI, art. 6, punctul 3. din Ordonanta urgenta 209/2005

Art.1103

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 110(1) si art.

110(2) se fac de catre imputernicitii Autoritatii Nationale pentru Restituirea

Proprietatilor si de catre prefect sau imputernicitii acestuia, in cazul membrilor

comisiilor locale.

Capitol IX, art. 110 completat de Titlul IV, art. I, punctul 16. din Legea 247/2005

Capitol IX, art. 110^3 completat de Titlul VI, art. 6, punctul 4. din Ordonanta urgenta 209/2005

(2)In cazul in care organul de control considera necesar, organele de politie, jandarmerie sau alti agenti ai fortei publice, dupa caz, sunt obligati sa ii acorde concursul pentru obtinerea datelor si informatiilor necesare desfasurarii activitatii

de control, precum si pentru indeplinirea oricaror alte activitati necesare in acest scop.

Capitol IX, art. 110^3, alin. (2) modificat de art. I, punctul 10. din Legea 263/2006

Art.111

(1)Constituie contraventii la normele privind evidenta, protectia, folosirea si ameliorarea terenurilor agricole sau silvice urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii, incat, potrivit legii penale, constituie infractiuni:

a)efectuarea de schimburi de terenuri si a schimbarii categoriei de folosinta a terenurilor de la superioara la inferioara, precum si folosirea definitiva sau temporara a terenurilor agricole si silvice in alte scopuri decat pentru productia agricola si silvica;

b)nedeclararea la organele judetene de cadastru funciar de catre posesori, in termen de 30 de zile de la aprobare, a schimburilor de terenuri si a schimbarii categoriei de folosinta a acestora, precum si a datelor cu privire la marimea suprafetelor si categoria de folosinta a acestora;

c)neluarea masurilor de catre posesorii de terenuri si de catre persoanele autorizate,

pentru pastrarea in bune conditii a bornelor geodezice, topografice, a reperelor metalice de nivelment, a piramidelor si balizelor de semnalizare a punctelor geodezice, precum si degradarea si distrugerea lor din culpa;

d)nedecopertarea de catre beneficiarii de investitii a stratului fertil de sol, inainte de executarea lucrarilor de amplasare a unor obiective, si nedepozitarea acestui strat pe suprafetele stabilite de organele agricole, precum si neluarea masurilor de amenajare si nivelare a terenurilor ramase in urma excavarii de carbune, caolin, argila, pietris, sonde abandonate si altele asemenea;

e)amplasarea obiectivelor de orice fel, cu exceptia celor prevazute la art. 92, pe terenurile situate in extravilan, fara avizele si aprobarile prevazute de lege;

f)ocuparea si folosirea terenurilor aprobate a fi scoase definitiv sau temporar din productia agricola, inainte de a fi delimitate, bornate si predate;

g)degradarea terenurilor si culturilor prin depozitarea de materiale ori deseuri de pietris, moloz, nisip, prefabricate, constructii metalice, reziduuri, resturi menajere, gunoaie si altele asemenea;

h)neluarea unor masuri corespunzatoare de catre persoane juridice sau fizice pentru

evitarea afectarii terenurilor limitrofe prin reziduurile provenite din activitatea de productie si prin scurgeri de orice fel.

i)neredarea terenurilor agricole situate in extravilan, dupa expirarea perioadei aprobate pentru scoaterea temporara din circuitul agricol;

Completat de art.I pct.11 din Legea 186/2017
j)infiintarea culturilor energetice nonagricole, pe terenurile arabile situate in extravilan, fara respectarea prevederilor art. 92 alin. (4).”

Modificat de art.I pct.17 din Legea 44/2018

(2)Beneficiarilor care nu au redat terenurile agricole situate in extravilan in termenul prevazut la art. 93 alin. (3) nu li se va mai aproba scoaterea definitiva sau temporara din circuitul agricol a altor terenuri, pe o perioada de 10 ani de la data constatarii.

Completat de art.I pct.12 din Legea 186/2017
(3)In cazul constatarii contraventiei prevazute la alin. (1) lit. e) in sarcina aceluiasi beneficiar, nu se aproba scoaterea definitiva sau temporara din circuitul agricol a altor terenuri detinute de acesta, situate in extravilanul unitatilor administrativ-teritoriale, pe o perioada de 10 ani de la data constatarii.

Completat de art.I pct.12 din Legea 186/2017

Art.112.

Contraventiile prevazute la art. 111 alin. (1) se sanctioneaza astfel:
a)cele de la lit. a)-c), cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei;
b)cele de la lit. d)-j), cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei.”

Modificat de art.I pct.13 din Legea 186/2017

Art.113

Sanctiunile se pot aplica si persoanelor juridice, dupa cum urmeaza:
a)cele de la art. 111 alin. (1) lit. a)-c), cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei;
b)cele de la art. 111 alin. (1) lit. d)-j), cu amenda de la 20.000 lei la 40.000 lei.”

Modificat de art.I pct.14 din Legea 186/2017

Art.114

(1)Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre specialistii imputerniciti in acest scop de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si, dupa caz, de Ministerul Apelor si Padurilor, de imputerniciti ai prefectului, precum si de imputerniciti ai primarului.
(2)Prin actul de constatare se dispune cu privire la suportarea pagubelor de catre cei vinovati si, dupa caz, restabilirea situatiei anterioare privind redarea sau introducerea in circuitul agricol.”

Modificat de art.I pct.15 din Legea 186/2017

Art.115

In masura in care prezenta lege nu dispune altfel, contraventiilor prevazute la art. 111 li se aplica dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind constatarea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile ulterioare.

CAPITOLUL X

Dispozitii tranzitorii si finale

Art.116

(1)Comisiile comunale, orasenesti si municipale, constituite potrivit prevederilor art. 12, vor efectua lucrarile si operatiunile stabilite de lege, din competenta lor, indiferent daca se reconstituie sau se constituie dreptul de proprietate ori se restituie terenuri prin ordinul prefectului, inaintand aceste lucrari, dupa caz, comisiilor judetene sau prefectului, in vederea eliberarii titlurilor de proprietate, respectiv emiterii ordinului prefectului.

(2)Comisiile prevazute la alin. (1) vor efectua operatiunile de punere in posesie, intocmind in acest scop procese-verbale pe care le vor inainta comisiilor judetene.

(3)In cazurile prevazute la art. 17, art. 30 alin. (2) si la art. 37, comisiile judetene, la propunerea comisiilor comunale, orasenesti si municipale, dupa caz, vor emite hotarari pentru titularii indreptatiti, in vederea stabilirii dreptului acestora la actiuni.

(4)Hotararea comisiei judetene se va transmite persoanelor fizice interesate si societatii comerciale in cauza, in termenul prevazut la alin. (1).

(5)Comisiile comunale, orasenesti si municipale isi inceteaza activitatea prin ordinul

prefectului, iar comisiile judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti, prin hotarare a Guvernului.

Art.117

Pe perioada cat functioneaza comisiile comunale, orasenesti si municipale, precum si

comisiile de lichidare, membrii acestora, incadrati cu contract individual de munca, se considera delegati, iar ceilalti membri ai comisiilor primesc o indemnizatie ce se va stabili prin regulamentul de aplicare a legii.

Art.118

Personalul de specialitate prevazut la art. 8 din Decretul-lege nr. 43/1990 privind unele masuri pentru stimularea taranimii si activitatii economice a unitatilor agricole cooperatiste si de stat, care si-a desfasurat activitatea in unitatile agricole cooperatiste desfiintate sau reorganizate in societati comerciale, beneficiaza cu prioritate de dispozitiile art. 19 alin. (1) ori ale art. 21.

Art.119

(1)Monumentele istorice, vestigiile si obiectivele arheologice, tezaurele care se vor

descoperi la fata solului sau in subsol sunt sub protectia legii.

(2)Proprietarii si detinatorii de terenuri sunt obligati sa asigure integritatea acestora, sa sesizeze organele de stat si sa permita efectuarea lucrarilor de cercetare si conservare.

(3)Proprietarii terenurilor vor fi despagubiti pentru daunele suferite si pentru terenurile preluate in domeniul public, in bani, sau cu teren echivalent, dupa caz.

Art.120

Timpul lucrat de fostii cooperatori in cadrul cooperativelor agricole de productie se

considera vechime in munca la acordarea pensiei si a celorlalte drepturi de asigurari sociale.

Art.121

Finantarea activitatii de cadastru funciar general, a lucrarilor geodezice, fotogrammetrice si organizare a teritoriului, precum si a bancilor de date aferente acestora, la nivel judetean si national, se va realiza de la buget.

Art.122

Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta lege.

Art.123

(1)Prezenta lege intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei**.

(2)Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga: art. 1-36 si 51-79 din Legea nr. 59/1974 cu privire la fondul funciar, publicat a in Buletinul Oficial nr. 138 din 5 noiembrie 1974;

Decretul-lege nr. 42/1990 privind unele masuri pentru stimularea taranimii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 17 din 30 ianuarie 1990, cu exceptia art. 8-11. Legea nr. 9/1990 privind interzicerea temporara a instrainarii terenurilor prin acte intre vii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 95 din 1 august 1990, cu exceptia art. 2; H.C.M. nr. 656/1975 pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele privind evidenta, folosirea, protectia si ameliorarea terenurilor agricole, publicata in Buletinul Oficial nr. 74 din 16 iulie 1975;

Decretul nr. 115/1959 pentru lichidarea r amasitelor oricaror forme de exploatare a

omului de catre om in agricultura, in scopul ridicarii continue a nivelului de trai material si cultural al taranimii muncitoare si al dezvoltarii constructiei socialiste, publicat in Buletinul Oficial al Marii Adunari Nationale a Republicii Populare Romane nr. 10 din 30 martie 1959; orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei legi.

Normele metodologice privind gestionarea Fondului de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit anexei nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei publice si al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 127/202/2002, cu modificarile ulterioare.

Completat de art.I pct.14 din Legea 231/2018

Legea nr. 18 din 19 februarie 1991 a fost publicat a in Monitorul Oficial al Romaniei,

Partea I, nr. 37 din 20 februarie 1991 si a mai fost modificata prin Legea nr. 29 din 21 martie 1991, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 59 din 22 martie 1991, prin Ordonanta Guvernului nr. 23 din 21 august 1992, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 213 din 28 august 1992 (aprobata prin Legea nr. 114 din 18 noiembrie 1992, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 311 din 30 noiembrie 1992), prin Ordonanta Guvernului nr. 46 din 12 august 1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994 (aprobata prin Legea nr. 132 din 22 decembrie 1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 359 din 23 decembrie 1994), prin Ordonanta Guvernului nr. 20 din 4 august 1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 184 din 15 august 1995 (aprobata prin Legea nr. 104 din 16 noiembrie 1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 270 din 21 noiembrie 1995), prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5 din 31 august 1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 207 din 2 septembrie 1996 (aprobata prin Legea nr. 47 din 4 aprilie 1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 58 din 8 aprilie 1997) si prin Ordonanta Guvernului nr. 57 din 28 august 1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 225 din 30 august 1997.

**) A se vedea si datele de intrare in vigoare a actelor normative modificatoare.

 

Anexa Nr. 1

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                         Clasa terenului agricol
                                                         ───────────────────────
                                                          1    2    3    4    5
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Taxa procentuala care se aplica la pretul de vanzare     400  350  300  250  200
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 

    NOTA:

    Procentul se aplica la valoarea terenului, declarata ca pret de partile din contractul de instrainare.

    In situatia in care terenul nu a facut obiectul vanzarii-cumpararii si acesta este proprietatea investitorului sau provine din concesionare, donatie, asociere, taxa se calculeaza la valoarea de circulatie a terenului din zona respectiva.

 

───────────────────────────────────────────────────────────────────
                                     Clasa terenului agricol
                               ───────────────────────────────────
                                1       2       3       4       5
───────────────────────────────────────────────────────────────────
  Taxa procentuala             400     350     300     250     200
───────────────────────────────────────────────────────────────────
 

 

  NOTA:

 1. Taxa procentuala se aplica la valoarea terenului, prevazuta ca pret de partile din

contractul de instrainare.

 1. In situatia in care terenul nu a facut obiectul vanzarii-cumpararii si acesta este

proprietatea investitorului sau provine din concesionare, donatie etc., taxa procentuala se

calculeaza la valoarea de circulatie a terenului din zona respectiva.

 1. Pentru terenurile agricole aflate in extravilan, prevazute la pct. 1 si 2, care se scot definitiv si temporar din circuitul agricol, se face in mod obligatoriu evaluarea de catre evaluatorii atestati de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor. Scoaterea temporara se face pe o perioada de maximum 2 ani.
 2. In cazul in care se constata ca valorile rezultate din aplicarea taxelor conform pct. 1 si 2 sunt mai mici decat evaluarea efectuata conform pct. 3, se foloseste la calculul taxei

procentuale prevazute in prezenta anexa valoarea stabilita de evaluatori atestati de

Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, la care se aplica procentele din tabel.

Anexa 1 modificat de art. II, punctul 3. din Ordonanta urgenta 102/2001

ANEXA Nr. 1

 

TAXA PROCENTUALA

datorata pentru scoaterea definitiva din circuitul agricol a terenurilor aflate in extravilan

 

 

Clasa terenului agricol

1

2

3

4

5

Taxa procentuala

400

350

100

100

100

 

  NOTA:

 1. Taxa procentuala se aplica la valoarea terenului, prevazuta ca pret de partile din contractul de instrainare.
 2. In situatia in care terenul nu a facut obiectul vanzarii-cumpararii si acesta este in proprietatea investitorului sau provine din concesionare, donatie etc., taxa procentuala se calculeaza la valoarea de circulatie a terenului din zona respectiva.
 3. Pentru terenurile agricole aflate in extravilan, prevazute la pct. 1 si 2, care se scot definitiv si temporar din circuitul agricol, se face in mod obligatoriu evaluarea de catre evaluatorii atestati de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale. Scoaterea temporara se face pe o perioada de maximum 2 ani.
 4. In cazul in care se constata ca valorile rezultate din aplicarea taxelor conform pct. 1 si 2 sunt mai mici decat evaluarea efectuata conform pct. 3, se foloseste la calculul taxei procentuale prevazute in prezenta anexa valoarea stabilita de evaluatori atestati de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, la care se aplica procentele din tabel.

 Anexa 1 inlocuita de art. 1, punctul 1 din Legea 358/2005

     “ANEXA Nr. 1

 

    TAXA
datorata pentru scoaterea definitiva din circuitul agricol a
terenurilor aflate in extravilan

   

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Clasa terenului agricol                   1       2       3       4       5
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Taxa – lei/m2                               4,00    3,50    3,00    2,50    2,00
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 

    NOTA:

    Taxa datorata pentru scoaterea definitiva din circuitul agricol a terenurilor aflate in extravilan se calculeaza inmultind suprafata exprimata in metri patrati a terenului solicitat pentru a fi scos din circuitul agricol cu valoarea din tabel.

    Valoarea acestei taxe se indexeaza anual cu coeficientul de inflatie.”

  Modificat de Legea 341/2006

 

 

 

TARIFUL
datorat pentru scoaterea definitiva sau temporara

din circuitul agricol a terenurilor aflate

in extravilan

 

Clasa terenului agricol

1

2

3

4

5

Tarif – lei/m2

4,00

3,50

3,00

2,50

2,00

 

 

   NOTA:
   Tariful datorat pentru scoaterea definitiva sau temporara din circuitul agricol a terenurilor aflate in extravilan se calculeaza inmultind suprafata exprimata in metri patrati a terenului solicitat pentru a fi scos din circuitul agricol cu valoarea din tabel.
Valoarea acestui tarif se indexeaza anual cu coeficientul de inflatie.

   Anexa nr. 1 modificata de art.I pct.16 din Legea 186/2017

 

 

TARIFUL
datorat pentru scoaterea definitiva sau temporara

din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan,

 precum si pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan

 

 

Clasa terenului agricol

1

2

3

4

5

Tarif – lei/m2

4,00

3,50

3,00

2,50

2,00


 

   N O T A:
   Tariful datorat pentru scoaterea definitiva sau temporara din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum si pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan se calculeaza înmultind suprafata exprimata în metri patrati a terenului solicitat pentru a fi scos din circuitul agricol cu valoarea din tabel.
   Valoarea acestui tarif se indexeaza anual cu coeficientul de inflatie si se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.
 

     Anexa nr.1 modificata de art.VI din Legea 231/2018

 

 

 

ANEXA Nr. 2

TAXA

pentru folosirea definitiva a terenurilor

forestiere in alte scopuri decat productia forestiera si defrisarea

de paduri

 

 

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                            Clasa de calitate
                                                         ───────────────────────
                                                          1    2    3    4    5
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Taxa procentuala care se aplicala pretul de vanzare     600  550  500  400  300
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 

 

  NOTA:

  Procentul se aplica la valoarea de renta stabilita pentru volumul realizat la exploatabilitate de specia de baza din zona, considerat la sortimentul tel, stabilit prin amenajament sau asimilat – acestuia.

 

 

TARIF
pentru folosirea definitiva a terenurilor forestiere in alte

 scopuri decat productia forestiera si defrisarea de paduri

 

 

Clasa de calitate

Tariful procentual ce se aplica la pretul de vanzare

1

600

2

550

3

500

4

400

5

300


   NOTA:
   Procentul se aplica la valoarea de renta stabilita pentru volumul realizat la exploatabilitate de specia de baza din zona, considerat la sortimentul tel, stabilit prin amenajament sau asimilat acestuia.

 

    Anexa nr. 2 modificata de art.I pct.16 din Legea 186/2017

 

 

  NOTA:

  Reproducem mai jos articolele II-V din Legea nr. 169/1997, care nu au fost incorporate in

textul republicat al Legii nr. 18/1991 si care se aplica, in continuare, ca dispozitii proprii ale Legii nr. 169/1997.

  Mentionam ca trimiterile din cuprinsul acestor articole se refera la textele din Legea nr.

18/1991 , astfel cum a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 37 din 20 februarie 1991.

  “– Art. II

  Dispozitiile modificatoare sau de completare ori de abrogare ale prezentei legi nu aduc

atingere in nici un fel titlurilor si altor acte de proprietate eliberate, cu respectarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 , la data intocmirii lor.”

  “- Art. III

  – (1) Sunt lovite de nulitate absoluta, potrivit dispozitiilor legislatiei civile, aplicabile la data incheierii actului juridic, urmatoarele acte emise cu incalcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 :

   (1)Sunt lovite de nulitate absoluta, potrivit dispozitiilor legislatiei civile, aplicabile la data incheierii actului juridic, urmatoarele acte emise cu incalcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 , Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare si ale prezentei legi:

modificat de Titlul V, art. 21, punctul 1. din Legea 247/2005

  – a) actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate, in favoarea

persoanelor fizice care nu erau indreptatite, potrivit legii, la astfel de reconstituiri sau

constituiri;

   a)actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate, in favoarea

persoanelor care nu erau indreptatite, potrivit legii, la astfel de reconstituiri sau constituiri, cum sunt:

  (i)actele de reconstituire in favoarea unor persoane care nu au avut niciodata teren in

proprietate predat la cooperativa agricola de productie sau la stat sau care nu au mostenit

asemenea terenuri;

  (ii)actele de reconstituire si constituire in favoarea altor persoane asupra vechilor

amplasamente ale fostilor proprietari, solicitate de catre acestia, in termen legal, libere la data solicitarii, in baza Legii nr. 18/1991 pentru terenurile intravilane, a Legii nr. 1/2000 si a prezentei legi, precum si actele de constituire pe terenuri scoase din domeniul public in acest scop;

  (iii)actele de reconstituire si constituire a dreptului de proprietate in favoarea altor persoane asupra terenurilor proprietarilor care nu au fost inscrisi in cooperativa agricola de productie, nu au predat terenurile statului sau acestea nu au fost preluate de stat prin acte translative de proprietate;

  (iv)actele de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate emise dupa eliberarea titlului de proprietate fostului proprietar pe vechiul amplasament, transcris in registrele de transcriptiuni si inscriptiuni sau, dupa caz, intabulat in cartea funciara, precum si actele de instrainare efectuate in baza lor;

  (v)actele de reconstituire si constituire a dreptului de proprietate in masura in care au depasit limitele de suprafata stabilite de art. 24 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 ;

  (vi)actele de reconstituire a dreptului de proprietate asupra unor terenuri forestiere pentru persoanele care nu au detinut anterior in proprietate astfel de terenuri.

modificat de Titlul V, art. 21, punctul 1. din Legea 247/2005

  – b) actele de constituire a dreptului de proprietate pe terenurile agricole aflate in domeniul public sau privat al statului, ori in domeniul public al comunelor, oraselor sau municipiilor;

  – c) actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate in intravilanul

localitatilor, pe terenurile revendicate de fostii proprietari, cu exceptia celor atribuite conform art. 23 din lege (art. 24 din Legea nr. 18/1991, republicata);

  – d) actele de constituire a dreptului de proprietate pe terenurile agricole constituite ca izlaz comunal;

  – e) actele de constituire a dreptului de proprietate, in conditiile art. 20 (art. 21 din Legea nr. 18/1991 , republicata), in localitatile in care s-a aplicat cota de reducere prevazuta de lege;

  – f) actele de constituire a dreptului de proprietate, in conditiile art. 20 (art. 21 din Legea nr. 18/1991 , republicata) si in cazul in care in localitatea respectiva nu s-a constituit dreptul de proprietate persoanelor indreptatite de lege;

  – g) transferurile de terenuri dintr-o localitate in alta, efectuate cu incalcarea conditiilor prevazute de lege, in scopul ilicit de a spori prin aceasta valoarea terenului primit ca urmare a transferului;

  – h) actele de vanzare-cumparare privind constructiile afectate unei utilizari sociale sau

culturale – case de locuit, crese, gradinite, cantine, camine culturale, sedii si altele asemenea ce au apartinut cooperativelor agricole de productie, cu incalcarea dispozitiilor imperative prevazute la ultimul alineat al art. 28 din lege (art. 29 din Legea nr. 18/1991, republicata).

 1. h) actele de vanzare-cumparare privind constructiile afectate unei utilizari sociale sau culturale – case de locuit, crese, gradinite, cantine, camine culturale, sedii si altele asemenea – ce au apartinut cooperativelor agricole de productie, cu incalcarea dispozitiilor imperative prevazute la ultimul alineat al art. 28 din lege (art. 29 din Legea nr. 18/1991, republicata).

  (1(1)Actele administrative prin care au fost trecute in domeniul public sau privat al statului sau al localitatilor terenuri pentru care s-au depus cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privata isi suspenda efectele cu privire la aceste terenuri pana la solutionarea cererii de catre comisia de fond funciar, cu exceptia terenurilor intrate deja in circuitul civil. Dupa validarea cererii de reconstituire, terenul trece in rezerva comisiei de fond funciar in vederea punerii in posesie.

completat de Titlul V, art. 21, punctul 2. din Legea 247/2005

  – (2) Nulitatea poate fi invocata de primar, prefect, procuror si de alte persoane care justifica un interes legitim, iar solutionarea cererilor este de competenta instantelor judecatoresti de drept comun, care au plenitudine de jurisdictie.

  (2)Nulitatea poate fi invocata de primar, prefect, Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor si de alte persoane care justifica un interes legitim, iar solutionarea cererilor este de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.

  (2(1)Nulitatea absoluta, in sensul prezentei legi, va putea fi invocata si in litigiile in curs.

  (2(2)Nulitatea absoluta nu opereaza asupra titlurilor obtinute de fostii proprietari pe alte amplasamente daca la intrarea in vigoare a prezentei legi si-au gasit vechile amplasamente de care au fost deposedati atribuite legal altor persoane conform Legii nr. 18/1991.

  (2(3)Fostii proprietari pot reveni la vechiul amplasament si atunci cand persoanele puse in posesie pe aceste terenuri renunta in favoarea lor la titlurile de proprietate deja eliberate.

  (2(4)In cazul unor instrainari succesive ale terenurilor, cel care a vandut terenul pe baza titlului constatat nul este obligat sa remita pretul actualizat fostului proprietar ramas fara teren.

modificat de Titlul V, art. 21, punctul 4. din Legea 247/2005

  – (3) In situatia in care, pe terenurile care au facut obiectul unor acte juridice constatate nule potrivit alin. (1), s-au edificat constructii de orice fel, sunt aplicabile dispozitiile art. 494 din Codul civil.”

  “- Art. IV

  – (1) Persoanele care nu au depus cereri in termenul prevazut de Legea fondului funciar nr. 18/1991, pentru reconstituirea dreptului de proprietate, ori aceste cereri s-au pierdut sau cu privire la care nu au primit nici un raspuns se pot adresa cu o noua cerere comisiilor comunale, orasenesti sau municipale, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

  – (2) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile persoanelor care, potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, nu aveau vocatie sa solicite si, respectiv, sa li se reconstituie dreptul de proprietate.”

  “- Art. V

  Prin lege speciala, dupa intocmirea balantei fondului funciar, se va reglementa atribuirea in folosinta sau, dupa caz, in proprietate de terenuri agricole din domeniul privat al statului, familiilor tinere, specialistilor din mediul rural, veteranilor de razboi carora nu li s-au atribuit terenuri potrivit Legii nr. 44/1994, precum si personalului didactic, in conditiile Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic.”

 1. *) Se aproba prelungirea, pana la data de 31 decembrie 1999 inclusiv, a termenului de

aplicare a Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si finantarea actiunilor legate de punerea in aplicare a acesteia din fondurile  alocate cu aceasta destinatie Ministerului Agriculturii si Alimentatiei prin legile anuale ale bugetului de stat.

 1. *) Se aproba prelungirea pana la 31 decembrie 1999 a termenului de finalizare a actiunilor pentru punerea in aplicare a dispozitiilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, si finantarea actiunilor aferente aplicarii acesteia din fondurile alocate cu aceasta destinatie Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, prin legile anuale ale bugetului de stat.

punctul 1. modificat de art. 1, punctul 1. din Legea 209/1998

Acesta este actul compus (forma care include modificarile pe text) creat la data de 23 ianuarie 2018

M.Of. nr. 8 din 12 ianuarie 2000

LEGE nr. 1

din 11 ianuarie 2000

pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor

agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor

Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

 

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1

Persoanelor fizice si persoanelor juridice care au formulat cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile agricole si pentru terenurile forestiere, in termen legal, li se reconstituie dreptul de proprietate in conditiile prevazute de prezenta lege. Dispozitiile acestei legi se aplica si in cazul restituirii constructiilor accesorii terenurilor agricole si silvice.

Capitol I, art. 1 modificat de Titlul VI, art. I, punctul 1. din Legea 247/2005

Art. 2

(1) In aplicarea prevederilor prezentei legi reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente, daca acestea nu au fost atribuite legal altor persoane. Comisiile de aplicare a legilor fondului funciar, de comun acord cu proprietarii, pot comasa terenurile care urmeaza sa fie retrocedate intr-un singur amplasament.

Capitol I, art. 2, alin. (1) modificat de Titlul VI, art. I, punctul 2. din Legea 247/2005

(2) Drepturile dobandite cu respectarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, pentru care au fost eliberate adeverinte de proprietate, proces-verbal de punere in posesie sau titlu de proprietate, raman valabile fara nici o alta confirmare.

Art. 3

Alineatul (1) al articolului 3 abrogat de art.unic din Legea 267/2011

(2) Reconstituirea dreptului de proprietate pentru persoanele fizice prevazute la art. 9 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se face pentru diferenta dintre suprafata de 10 ha de familie si cea adusa in cooperativa agricola de productie sau preluata prin legi speciale ori in orice mod de la membrii cooperatori, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat.

Capitol I, art. 3, alin. (2) modificat de Titlul VI, art. I, punctul 3. din Legea 247/2005

persoana fizica deposedata, dar nu mai mult de 100 ha de proprieta(21) Pentru terenurile proprietarilor deposedati, persoane fizice, pe care se afla pasuni si fanete, reconstituirea se face pentru diferenta dintre suprafata de 50 ha de familie si cea adusa in cooperativa agricola de productie sau preluata prin acte normative speciale ori prin orice alt mod de la membri cooperatori sau de la orice alta r deposedat.”

Completat de art.I pct.1 din Legea 193/2007

(3) In cazul in care in localitate nu exista suprafete de teren agricol, pentru a satisface integral cererile, in conditiile prevazute la alin. (2), reconstituirea dreptului de proprietate se va face, la propunerea comisiei locale, din suprafetele de teren agricol trecute in proprietatea comunei, orasului sau municipiului, conform art. 49 din Legea nr. 18/1991, republicata, din terenul comunelor limitrofe pe raza carora se afla terenul agricol solicitat, prin transfer de anexe cu validarea comisiei judetene, precum si prin hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile.

Capitol I, art. 3, alin. (3) modificat de art. I, punctul 1. din Legea 400/2002

(4) In situatia in care nu se poate face reconstituirea dreptului de proprietate integral, in conditiile alin. (2), se vor acorda despagubiri pentru diferenta de teren neretrocedat.

(5) Prin proprietar deposedat, in sensul prezentei legi, se intelege persoana titulara a

dreptului de proprietate in momentul deposedarii.

Capitol I, art. 3 modificat de art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 102/2001

Art. 4

(1) Pentru terenurile din extravilanul localitatilor, foste proprietati ale persoanelor

fizice si juridice, care au trecut in proprietatea statului si pe care se gasesc instalatii hidrotehnice, hidroelectrice sau de hidroamelioratii, pe care se desfasoara activitati miniere de exploatare sau operatiuni petroliere de dezvoltare-explorare si exploatare, se restituie, in conditiile legii, fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora suprafete echivalente constituite din rezerva existenta la comisiile locale, iar in situatia in care aceste suprafete sunt insuficiente, din domeniul privat al statului, din aceeasi localitate sau din alte localitati, acceptate de fostii proprietari. In cazurile in care compensarea nu este posibila se vor acorda despagubiri fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora, in conditiile legii.

Capitol I, art. 4, alin. (1) modificat de Titlul VI, art. I, punctul 4. din Legea 247/2005

(11) Pentru terenurile fostilor proprietari persoane fizice sau juridice, inclusiv cooperative piscicole sau alte forme asociative prevazute la art. 26 alin.(l), pe care s-au aflat, la data deposedarii, amenajari piscicole, sere sau plantatii de hamei, de duzi, plantatii viticole sau pomicole, in prezent proprietatea statului, restituirea se face pe vechile amplasamente, cu obligatia de a le mentine destinatia si, acolo unde este cazul, unitatea si functionalitatea.

completat de Titlul VI, art. I, punctul 5. din Legea 247/2005

(12) Pentru terenurile mentionate mai sus, pe care s-au efectuat de catre stat investitii, neamortizate pana la intrarea in vigoare a prezentei legi, fostii proprietari pot opta pentru reconstituirea pe vechiul amplasament, cu obligatia de a plati statului, in termen de 10 ani, contravaloarea neamortizata a investitiei, daca aceasta reprezinta mai mult de 30% din valoarea totala a investitiei la data intrarii in vigoare a acestei legi, sau sa primeasca terenuri pe alte amplasamente, acceptate de acestia, de aceeasi categorie de folosinta cu terenul pe care l-au predat ori despagubiri.

completat de Titlul VI, art. I, punctul 5. din Legea 247/2005

(13) Pentru terenurile preluate de stat de pe care investitiile au fost vandute cu respectarea legii, fostii proprietari pot opta pentru alt amplasament, acceptat de acestia, sau pentru despagubiri platite fie de catre investitor, fie de catre stat.

completat de Titlul VI, art. I, punctul 5. din Legea 247/2005

(14) In cazul optiunii pentru despagubiri platite de investitori, fostii proprietari vor

conveni cu investitorii, in termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a acestei legi sau de la data validarii cererii de reconstituire a dreptului de proprietate, pretul terenului1, care nu poate fi mai mic decat valoarea sa de piata, si termenul de plata, care nu poate fi mai mare de 3 ani.

completat de Titlul VI, art. I, punctul 5. din Legea 247/2005

(15) Acordul va fi inregistrat la comisia judeteana care a validat cererea de reconstituire si devine titlu executoriu pentru plata pretului daca investitorul nu isi respecta obligatia de plata in termenul convenit. Din momentul inregistrarii acordului, optiunea partilor este definitiva si partile nu mai pot opta pentru alte forme de reconstituire si, respectiv, despagubire. Proprietarii se vor putea adresa statului, in conditiile dispozitiilor legale privind acordarea de despagubiri de catre acesta, doar pentru acoperirea valorii investitiilor preluate de stat o data cu terenul pe care l-au avut in proprietate.

completat de Titlul VI, art. I, punctul 5. din Legea 247/2005

(16) Pana la efectuarea platii, proprietarul investitiei va plati fostului proprietar al terenului o suma, convenita de parti, care nu poate fi mai mica decat redeventa platita statului la momentul acordului si nu va putea instraina in nici un mod investitia sa, sub sanctiunea nulitatii absolute.

completat de Titlul VI, art. I, punctul 5. din Legea 247/2005

(17) Proprietarii investitiilor dobandesc dreptul de proprietate asupra terenului in momentul achitarii integrale a contravalorii terenului.

completat de Titlul VI, art. I, punctul 5. din Legea 247/2005

(18) In situatia in care nu se opteaza pentru despagubiri platite de catre investitor, sau in situatia in care fostul proprietar si investitorul nu ajung la un acord in termenul mentionat la alin. (14), fostul proprietar va primi teren pe alt amplasament, acceptat de acesta, sau despagubiri de la stat, atat pentru teren cat si pentru investitiile dovedite la data preluarii terenului, in conditiile legii.

completat de Titlul VI, art. I, punctul 5. din Legea 247/2005

(19) In cazul realizarii acordului prevazut la alin. (14), pentru investitiile dovedite la data preluarii terenului, fostul proprietar primeste despagubiri de la stat, in conditiile legii.

completat de Titlul VI, art. I, punctul 5. din Legea 247/2005

(2) In cazul in care investitiile pentru care suprafata de teren a fost preluata de stat nu au fost executate sau se afla in stadiu de proiect, suprafata preluata se restituie, la cerere, fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora, pe vechiul amplasament.

Capitol I, art. 4, alin. (2) modificat de Titlul VI, art. I, punctul 6. din Legea 247/2005

Art. 41

art. 41 modificat de art. I, punctul 2. din Legea 400/2002

Art. 5

In cazul persoanelor fizice prevazute la art. 9 alin. (2) din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate in limita suprafetei de teren agricol de pana la 10 ha de familie si li s-a aplicat cota de reducere potrivit legii, se restituie si diferenta de suprafata neatribuita sau li se acorda despagubiri.

Capitol I, art. 5 modificat de art. I, punctul 5. din Ordonanta urgenta 102/2001

Art. 6

(1) La stabilirea, prin reconstituire, a dreptului de proprietate pentru terenurile agricole si forestiere, in conformitate cu prevederile prezentei legi, comisiile comunale, orasenesti, municipale si comisiile judetene, constituite potrivit legii, vor verifica in mod riguros existenta actelor doveditoare prevazute la art. 9 alin. (5) din Legea nr. 18/1991, republicata, precum si pertinenta, verosimilitatea, autenticitatea si concludenta acestor acte, tinandu-se seama si de dispozitiile art. 11 alin. (1) si (2) din aceeasi lege.

Capitol I, art. 6, alin. (1) modificat de art. I, punctul 6. din Ordonanta urgenta 102/2001

(11) Titlurile de proprietate obtinute anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 18/1991 si existenta libera a vechilor amplasamente fac dovada absoluta a proprietatii, obligand comisiile de fond funciar sa procedeze la validarea cererii de reconstituire a dreptului de proprietate.

modificat de Titlul VI, art. I, punctul 7. din Legea 247/2005

(12) Consemnarile efectuate intre anii 1945 si 1990 in registrele agricole, cererile de intrare in fostele cooperative agricole de productie, documentele existente la arhivele statului referitoare la proprietatea terenurilor, neinsotite de titlurile de proprietate, au valoare declarativa cu privire la proprietate.

alin. (12) modificat de Titlul VI, art. I, punctul 7. din Legea 247/2005

(13) In situatia in care nu mai exista inscrisuri doveditoare, proba cu martori este suficienta in reconstituirea dreptului de proprietate cand aceasta se face pe vechile amplasamente si cand martorii ce le recunosc sunt proprietarii vecini sau mostenitorii lor, pe toate laturile terenului pentru care s-a cerut reconstituirea.

completat de Titlul VI, art. I, punctul 8. din Legea 247/2005

(14) Orice proba dovedind dreptul de proprietate al fostilor proprietari poate fi inlaturata numai printr-o proba de aceeasi forta produsa de catre detinatorul actual al terenului sau de catre terti, tagaduind dreptul de proprietate.

completat de Titlul VI, art. I, punctul 8. din Legea 247/2005

(2) Dispozitiile art. 12 si art. 27 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind restabilirea dreptului de proprietate prin reconstituire, precum si dispozitiile procedurale prevazute la art. 51 – 59 din aceeasi lege se aplica in mod corespunzator la reconstituirea dreptului de proprietate, potrivit prezentei legi.

Capitol I, art. 6, alin. (2) modificat de Titlul VI, art. I, punctul 9. din Legea 247/2005

(21) In situatia in care anumite suprafete sunt revendicate de doua persoane, dintre care una este fostul proprietar, caruia i s-a preluat terenul prin masurile abuzive aplicate in perioada anilor 1945 – 1990, si cea de a doua, persoana careia i s-a atribuit teren din cel preluat de la fostul proprietar in limita resurselor de teren existente, inclusiv a rezervelor create, se va restitui terenul in natura ambilor solicitanti. In cazul in care resursele sunt insuficiente, se va atribui in natura terenul persoanei care detinea actele de proprietate in anul 1990, iar cei care au fost improprietariti cu asemenea terenuri vor fi despagubiti in conditiile legii.

completat de Titlul VI, art. I, punctul 10. din Legea 247/2005

(22) Diferentele intre suprafetele inscrise in titlurile de proprietate, in registrele agricole, in cererile de intrare in cooperativa, in actele de donatie catre stat, in arhivele statului din perioada 1945 – 1990 si situatia de fapt la data punerii in posesie se corecteaza in favoarea fostilor proprietari.

completat de Titlul VI, art. I, punctul 10. din Legea 247/2005

Capitol I, art. 6, alin. (3) abrogat de art. I, punctul 8. din Ordonanta urgenta 102/2001

art. 61 abrogat de Titlul VI, art. I, punctul 11. din Legea 247/2005  

Art. 7

Pentru terenurile care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate conform art. 3, 4, 5 si 23, se va emite un titlu de proprietate suplimentar, daca persoanele in cauza au deja un titlu emis in conditiile Legii fondului funciar nr. 18/1991.

Capitol I, art. 7 modificat de Titlul VI, art. I, punctul 12. din Legea 247/2005

CAPITOLUL II

Retrocedarea terenurilor agricole

Art. 8

Persoanelor fizice carora li s-a reconstituit proprietatea pentru diferenta dintre suprafata de 10 hectare de familie si suprafata preluata de stat prin legi speciale, dar nu mai mult de 50 de hectare, pe mai multe loturi decat au detinut inainte de preluare, la cerere, daca este posibil, li se comaseaza terenurile in loturi mai mari sau intr-un singur lot, de aceeasi categorie de folosinta cu cel preluat, inclusiv din terenurile proprietate de stat, eliberandu-se un nou titlu de proprietate, dupa revocarea celui initial de comisia judeteana de fond funciar.

Capitol II, art. 8 modificat de Titlul VI, art. I, punctul 13. din Legea 247/2005

Art. 9

(1) Terenurile proprietate de stat, administrate de institutele, centrele si statiunile de cercetare, destinate cercetarii si producerii de seminte, de material saditor din categorii biologice superioare si de animale de rasa, raman in administrarea acestora, cu exceptia terenurilor agricole preluate de la fostii proprietari si solicitate de persoanele indreptatite la reconstituire. Terenurile din perimetrele statiunilor, institutelor si centrelor de cercetare care fac obiectul retrocedarii se vor delimita in sole compacte, incepand de la marginea perimetrului, conform Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”, cu modificarile si completarile ulterioare.

Capitol II, art. 9, alin. (1) modificat de Titlul VI, art. I, punctul 14. din Legea 247/2005

(11) Dispozitiile alin. (1) se aplica si terenurilor folosite la data intrarii in vigoare a prezentei legi de unitatile de invatamant cu profil agricol sau silvic. Suprafetele care raman in administrarea institutiilor de invatamant vor fi delimitate prin hotarare a Guvernului in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

completat de Titlul VI, art. I, punctul 15. din Legea 247/2005

(12) Pentru suprafetele de teren care se restituie pe vechiul amplasament persoanelor indreptatite in conditiile alin. (1) si (11) unitatile de cercetare si invatamant vor primi in administrare suprafete de teren corespunzatoare din proprietatea statului.

completat de Titlul VI, art. I, punctul 15. din Legea 247/2005

Capitol II, art. 9, alin. (2) abrogat de art. I, punctul 14. din Ordonanta urgenta 102/2001

(3) Terenurile agricole care au apartinut cu titlu de proprietate Academiei Romane, universitatilor, institutiilor de invatamant superior cu profil agricol si unitatilor de cercetare in 1945, revin in proprietatea acestora.

Capitol II, art. 9, alin. (3) modificat de Titlul VI, art. I, punctul 14. din Legea 247/2005

(4) Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole care au apartinut Academiei Romane se face prin comasarea terenurilor de catre Agentia Domeniilor Statului, la cererea Academiei Romane, daca nu se afecteaza vechile amplasamente ale fostilor proprietari si cu respectarea prevederilor Legii nr. 752/2001 privind organizarea si functionarea Academiei Romane, cu completarile ulterioare.

Capitol II, art. 9, alin. (3) completat de Titlul VI, art. I, punctul 16. din Legea 247/2005

Art. 10

(1) Persoanelor fizice carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor detinute de institutele si statiunile de cercetare si productie agricola, precum si de regiile autonome cu profil agricol sau de societatile nationale cu profil agricol li se vor atribui terenuri in natura din terenurile proprietate privata a statului.

(2) In situatia in care suprafetele proprietate privata a statului sunt insuficiente acestea pot fi suplimentate cu suprafete ce se vor scoate din domeniul public al statului, in conditiile legii, la propunerea prefectului, sau se vor acorda despagubiri.

Capitol II, art. 10 modificat de art. I, punctul 15. din Ordonanta urgenta 102/2001

Art. 11

nr. 48/1994.

Capitol II, art. 11 abrogat de art. I, punctul 16. din Ordonanta urgenta 102/2001

Art. 12

(1) Comisiile comunale, orasenesti sau municipale din unitatile administrativ teritoriale pe care se afla terenurile, impreuna cu oficiile de cadastru si publicitate imobiliara vor delimita terenurile solicitate pe vechile amplasamente, daca acestea nu au fost atribuite legal altor persoane, sau in sole situate in vecinatatea localitatilor, acceptate de fostii proprietari, cu asigurarea accesului la lucrarile de hidroamelioratii, acolo unde ele exista.

Capitol II, art. 12, alin. (1) modificat de Titlul VI, art. I, punctul 17. din Legea 247/2005

(2) In cazul in care pe suprafetele retrocedate sunt amplasate lucrari de hidroamelioratii, proprietarii pusi in posesie sunt obligati sa asigure accesul si folosinta comuna pentru toti proprietarii, la intreaga capacitate a acestora.

(3) Persoanele fizice si persoanele juridice, care au dreptul de acces si de folosinta comuna la lucrarile si instalatiile de hidroamelioratii, sunt obligate sa exercite aceste drepturi cu buna-credinta, sa nu afecteze starea de folosinta normala si sa contribuie, proportional, la intretinerea si reparatia acestor lucrari si instalatii. Toti utilizatorii raspund solidar pentru daunele de orice fel aduse lucrarilor si instalatiilor in toate cazurile in care raspunderea nu poate fi individualizata.

(4) Procesul-verbal de delimitare impreuna cu hotararea comisiei locale vor fi supuse spre validare comisiei judetene, care este obligata sa se pronunte in termen de 30 de zile de la primirea acestuia.

Capitol II, art. 12, alin. (4) modificat de art. I, punctul 17. din Ordonanta urgenta 102/2001

(5) Hotararea comisiei judetene si, respectiv, procesul-verbal de delimitare si planul de situatie vor fi transmise societatilor comerciale, institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricola, regiilor autonome si societatilor nationale cu profil agricol, precum si comisiilor locale, pentru a fi luate in considerare la intocmirea documentatiei necesare la stabilirea amplasamentelor potrivit legii, la punerea in posesie a titularilor, precum si la eliberarea titlurilor de proprietate.

(6) Impotriva hotararii comisiei judetene se poate face plangere la judecatoria in a carei raza teritoriala este situat terenul, in termen de 30 de zile de la comunicare.

(7) Operatiunile prevazute la alin. (5), inclusiv emiterea titlurilor de proprietate, se vor efectua in termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art. 13

Prefectul, in calitatea sa de presedinte al comisiei judetene, va intocmi si va inainta lunar Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor un raport privind situatia aplicarii prevederilor legii, cu propuneri de masuri, inclusiv de angajare a raspunderii pentru primarii care intarzie sau impiedica in orice mod reconstituirea dreptului de proprietate in termenele si in conditiile stabilite de lege.

Capitol II, art. 13 modificat de Titlul VI, art. I, punctul 18. din Legea 247/2005

art. 14 abrogat de art. I, punctul 19. din Ordonanta urgenta 102/2001

art. 15 abrogat de Titlul VI, art. I, punctul 19. din Legea 247/2005

art. 16 abrogat de art. I, punctul 21. din Ordonanta urgenta 102/2001

art. 17 abrogat de art. I, punctul 22. din Ordonanta urgenta 102/2001

art. 18 abrogat de art. I, punctul 23. din Ordonanta urgenta 102/2001

art. 19 abrogat de Titlul VI, art. I, punctul 19. din Legea 247/2005

art. 20 abrogat de Titlul VI, art. I, punctul 19. din Legea 247/2005

art. 21 abrogat de art. I, punctul 26. din Ordonanta urgenta 102/2001

Art. 22

Reconstituirea dreptului de proprietate, punerea in posesie si eliberarea titlurilor de proprietate, in cazul persoanelor fizice, se fac de catre comisiile locale si comisiile judetene sau de prefect, in conformitate cu prevederile art. 12 si art. 51 – 59 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 169/1997, cu prevederile Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si Sanctionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1172/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu respectarea prevederilor prezentei legi.

Capitol II, art. 22 modificat de Titlul VI, art. I, punctul 20. din Legea 247/2005

Art. 221

Suprafetele proprietate de stat formate din terenurile realizate pe seama indiguirilor, desecarilor si altor lucrari de imbunatatiri funciare, din terenurile fermelor de stat existente la data intrarii in vigoare a Legii nr. 187/1945 pentru infaptuirea reformei agrare, din cele preluate de la Domeniile Coroanei sau de la Ministerul Apararii Nationale raman in domeniul public al statului si nu pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate.

art. 221 modificat de art. I, punctul 7. din Legea 400/2002

Art. 23

(1) Structurile reprezentative ale unitatilor de cult pot dobandi in proprietate, prin

reconstituire, suprafete de teren agricol pe care le-au avut, astfel: a) centre eparhiale, pana la 100 ha; b) protoierii, pana la 50 ha; c) manastiri si schituri, pana la 50 ha; d) parohii si filii, pana la 10 ha.

Capitol II, art. 23, alin. (1) modificat de art. I, punctul 29. din Ordonanta urgenta 102/2001

(11) Structurile reprezentative ale unitatilor de cult, infiintate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, pot dobandi in proprietate, prin constituire, suprafete agricole in limitele prevazute la alin. (1), din terenurile disponibile ale consiliului local respectiv, dupa aplicarea prevederilor prezentei legi.

alin. (11) modificat de art. I, punctul 8. din Legea 400/2002

(12) Unitatile de cult prevazute la alin. (1), daca au avut in proprietate suprafete mai mari decat cele retrocedate pana la intrarea in vigoare a prezentei legi, pot cere reconstituirea dreptului de proprietate pentru intreaga suprafata detinuta in 1945.

completat de Titlul VI, art. I, punctul 21. din Legea 247/2005

(2) Pentru persoanele juridice, unitati de cult recunoscute de lege, din mediul rural si din mediul urban, prevazute la alin. (1), sunt si raman aplicabile, de asemenea, dispozitiile art. 3 alin. (2)-(4) din prezenta lege.

(3) Unitatilor de invatamant preuniversitar cu profil agricol sau silvic, scolilor generale din mediul rural si institutiilor publice de ocrotire a copiilor li se restituie suprafetele de teren pe care le-au avut in proprietate, in limita a 50 ha.

Capitol II, art. 23, alin. (3) modificat de art. I, punctul 31. din Ordonanta urgenta 102/2001

(4) Unitatilor de invatamant preuniversitar cu profil agricol sau silvic, care nu au detinut in proprietate terenuri agricole, li se atribuie, in folosinta, suprafete de teren agricol pana la 50 ha, daca astfel de terenuri exista in rezerva comisiilor locale.

Capitol II, art. 23, alin. (4) modificat de art. I, punctul 9. din Legea 400/2002

(5) Unitatile administrativ-teritoriale care au detinut in proprietate terenuri agricole pot solicita reconstituirea dreptului de proprietate pentru intreaga suprafata detinuta in anul 1945.

Articolul 23 alineatul (5), completat de art.I din Legea 160/2010

CAPITOLUL III

Retrocedarea terenurilor forestiere

Art. 24

(1) Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere, pentru diferenta dintre suprafata primita prin aplicarea legilor fondului funciar si cea avuta in proprietate, persoanelor fizice si juridice sau, dupa caz, mostenitorilor acestora, se face pe vechile amplasamente.

Capitol III, art. 24, alin. (1) modificat si inlocuit de Titlul VI, art. I, punctul 22. din Legea 247/2005

(11) In cazul in care validarea s-a facut pe alt amplasament decat cel avut in proprietate iar pentru respectiva suprafata nu s-a facut punerea in posesie, titlul de proprietate se emite pe numele fostului proprietar sau al mostenitorilor acestuia.

Art. 24 alin. (12), declarat neconstitutional prin Decizia 605/2009 si Decizia 652/2009

(13) In cazul terenurilor defrisate dupa data de 1 ianuarie 1990 fostul proprietar poate opta pentru restituirea pe vechiul amplasament.

Art. 24 alin. (14), declarat neconstitutional prin Decizia 605/2009 si Decizia 652/2009

alin. (11)-(14), completat de Titlul VI, art. I, punctul 23. din Legea 247/2005

(2) Se excepteaza de la reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente terenurile atribuite fostilor proprietari, cu respectarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru care s-au eliberat titluri de proprietate sau procese-verbale de punere in posesie.

Capitol III, art. 24, alin. (2) modificat de Titlul VI, art. I, punctul 24. din Legea 247/2005

Art. 24 alin. (3), declarat neconstitutional prin Decizia 605/2009 si Decizia 652/2009

alin. (31) abrogat de Titlul VI, art. I, punctul 25. din Legea 247/2005

alin. (32) abrogat de Titlul VI, art. I, punctul 25. din Legea 247/2005

(4) Unitatile si subunitatile silvice din subordinea Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva, precum si ceilalti detinatori actuali ai terenurilor forestiere solicitate de

fostii proprietari sau de mostenitorii lor, vor pune la dispozitie comisiilor locale de

aplicare a prevederilor prezentei legi suprafetele de teren pentru care cererile de reconstituire a dreptului de proprietate au fost validate, pe categorii de detinatori

prevazute in prezenta lege, in conditiile prevazute la alin. (1) – (3). Trecerea efectiva a terenurilor in proprietatea privata se va face cu ocazia punerii in posesie, potrivit prezentei legi.

Capitol III, art. 24, alin. (4) modificat de Titlul VI, art. I, punctul 24. din Legea 247/2005

(5) Autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura va lua masuri ca fiecare ocol silvic sa delimiteze perimetrele cu terenuri ce raman in proprietatea statului de terenurile care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate privata.

Capitol III, art. 24, alin. (5) modificat de Titlul VI, art. I, punctul 24. din Legea 247/2005

(6) Terenurile proprietate de stat, administrate de Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice, destinate activitatii de cercetare, raman in administrarea acestuia, cu exceptia terenurilor forestiere preluate de la fostii proprietari si solicitate de persoanele indreptatite la reconstituire. Terenurile forestiere destinate cercetarii care fac obiectul retrocedarii se vor delimita in trupuri compacte, incepand de la marginea perimetrului.

Capitol III, art. 24, alin. (5) completat de Titlul VI, art. I, punctul 26. din Legea 247/2005

Art. 25

(1) Reconstituirea dreptului de proprietate si punerea in posesie a titularilor, in cazul terenurilor forestiere, precum si eliberarea titlurilor de proprietate se fac de comisiile locale si, respectiv, comisiile judetene, in conditiile si cu procedura stabilite de Legea fondului funciar nr. 18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 169/1997, de Regulamentul privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor, aprobat prin hotararea Guvernului nr. 1172/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, si conform prezentei legi.

Capitol III, art. 25, alin. (1) modificat de Titlul VI, art. I, punctul 27. din Legea 247/2005

(2) Gospodarirea terenurilor forestiere atribuite in conditiile prezentei legi se face in regim silvic, potrivit legii.

Capitol III, art. 25, alin. (2) modificat de art. I, punctul 36. din Ordonanta urgenta 102/2001

(3) Pentru persoanele prevazute la art. 24 alin. (1) din prezenta lege se va emite un titlu de proprietate suplimentar. Daca nu a fost emis inca un titlu de proprietate pentru suprafata de teren forestier primita prin aplicarea legilor fondului funciar, se va emite un singur titlu pentru intreaga suprafata rezultata din aplicarea Legii  fondului funciar nr. 18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr.169/1997 si a prezentei legi.

Capitol III, art. 25, alin. (3) modificat de Titlul VI, art. I, punctul 27. din Legea

247/2005

Capitol III, art. 25, alin. (4) abrogat de art. I, punctul 37. din Ordonanta urgenta 102/2001

Art. 26

(1) Formelor asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetatie forestiera, pasunilor si fanetelor, obsti de mosneni in devalmasie, obsti razesesti nedivizate, composesorate, obsti de cumparare, paduri graniceresti, paduri urbariale, comune politice, cooperative, alte comunitati si forme asociative cu diferite denumiri, li se va elibera un singur titlu de proprietate, la solicitarea reprezentantului legal al acestora, cu mentiunea la titular, dupa caz: “obste de mosneni”, “obste de razesi”, “composesorat”, “paduri graniceresti”, alte asociatii si forme asociative cu denumirea localitatii respective.

Capitol III, art. 26, alin. (1) modificat de Titlul VI, art. I, punctul 28. din Legea 247/2005

(2) Formelor asociative li se va restitui in intregime suprafata avuta in proprietate.

Capitol III, art. 26, alin. (2) modificat de Titlul VI, art. I, punctul 28. din Legea 247/2005

(21) In cazul in care forma asociativa a fost in devalmasie, fara specificarea cotei-parti pentru fiecare asociat deposedat, suprafata ce se restituie se stabileste in cote-parti egale, in limitele prevazute la alin. (2).

completat de art. I, punctul 39. din Ordonanta urgenta 102/2001

(22) Suprafata restituita formelor asociative cuprinde numai terenurile pentru care s-au formulat cereri.

completat de art. I, punctul 39. din Ordonanta urgenta 102/2001

(23) Suprafata restituita membrilor formelor asociative nu se cumuleaza cu suprafata

dobandita conform prevederilor art. 24 alin. (1) si ale art. 29 alin. (1).

alin. (23) modificat de art. I, punctul 12. din Legea 400/2002

Art.26 alin.24 declarat neconstitutional prin Decizia 603/2008

(3) Titlul de proprietate va fi insotit de o schita de amplasament a suprafetei de

teren forestier care a apartinut obstii de mosneni, obstii de razesi, composesoratului si altora asemenea, ce urmeaza a fi restituit.

Capitol III, art. 26, alin. (3) modificat de Titlul VI, art. I, punctul 28. din Legea 247/2005

(31) Punerea in posesie in cazul suprafetelor reconstituite pe raza mai multor comune se face de catre comisiile locale sub coordonarea si cu avizul oficiilor judetene ale Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, iar in cazul suprafetelor reconstituite pe raza mai multor judete de catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Titlul de proprietate se va emite de comisia judeteana in a carei raza teritoriala se afla sediul formei asociative.

alin. (31) completat de Titlul VI, art. I, punctul 29. din Legea 247/2005

Capitol III, art. 26, alin. (4) abrogat de art. I, punctul 40. din Ordonanta urgenta 102/2001

Art. 27 

Administrarea si exploatarea terenurilor forestiere prevazute la art. 26 din prezenta lege se face in conformitate cu statutele formelor asociative admise de legislatia statului roman in perioada anilor 1921 – 1946, in masura in care nu contravin legislatiei in vigoare.

Capitol III, art. 27 modificat si inlocuit de Titlul VI, art. I, punctul 30. din Legea 247/2005

Art. 28

(1) In vederea organizarii administrarii terenurilor forestiere prevazute la art. 26 din prezenta lege si a determinarii responsabilitatilor cu privire la administrarea lor, persoanele indreptatite se vor reorganiza, in baza acestei legi, in formele asociative initiale.

(2) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi un comitet

ad-hoc va solicita judecatoriei in a carei raza teritoriala sunt situate terenurile

recunoasterea formelor asociative de administrare si de exploatare a terenurilor forestiere.

(3) Comitetul ad-hoc va prezenta judecatoriei, o data cu cererea, un statut in forma autentica sau certificata de avocat, in care se vor stabili structura acestora, organele de conducere, modul de administrare a terenurilor forestiere, in conditiile legii, drepturile si obligatiile membrilor, raspunderi, sanctiuni, modul de dizolvare, precum si alte prevederi specifice.

(4) Prin hotarare judecatoreasca formele asociative de administrare in comun, constituite in conditiile si cu respectarea regimului silvic prevazut de lege, redobandesc calitatea de persoana juridica. Hotararea judecatoreasca va fi inscrisa intr-un registru special tinut de judecatorie.

(5) Suprafetele forestiere aflate in proprietate comuna, conform naturii acestora, raman in proprietate indiviza pe toata durata existentei lor.

(6) Membrii formelor asociative aflati in devalmasie sau indiviziune nu pot instraina propriile cote-parti unor persoane din afara acestora.

(7) Terenurile acestor forme asociative nu pot fi instrainate in nici un mod, in intregime sau in parte.

(8) In cazul dizolvarii formelor asociative proprietatea indiviza a acestora va trece in proprietatea publica a consiliilor locale in raza carora se afla terenurile respective.

Capitol III, art. 28 modificat si inlocuit de Titlul VI, art. I, punctul 31. din Legea 247/2005

Art. 29

(1) In aplicarea prevederilor art. 47 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, propunerile de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenurile forestiere si eliberarea titlului de proprietate se vor face pe numele parohiei, schitului, manastirii, institutiei de cultura si invatamant, Academiei Romane in limita suprafetelor pe care le-au avut in proprietate, chiar daca terenurile sunt situate pe raza mai multor localitati sau judete.

Capitol III, art. 29, alin. (1) modificat de Titlul VI, art. I, punctul 32. din Legea 247/2005

(2) Centrele eparhiale, protoieriile, manastirile, schiturile, parohiile, filiile si alte structuri ale unitatilor de cult dobandesc, prin reconstituire, dreptul de proprietate asupra terenurilor forestiere.

Capitol III, art. 29, alin. (2) modificat de Titlul VI, art. I, punctul 32. din Legea 247/2005

(21) Fundatia Elias dobandeste, prin reconstituire pe vechile amplasamente sau prin comasare, dreptul de proprietate asupra terenurilor forestiere.”

Completat de Legea 342/2006

(3) Terenurile atribuite potrivit alin. (2) nu vor putea depasi, cumulat, suprafata avuta in proprietate de fondul bisericesc in judetul in care s-a constituit protoieria, manastirea, schitul, parohia sau filia care depune cerere pentru reconstituire.

Capitol III, art. 29, alin. (3) modificat de art. I, punctul 16. din Legea 400/2002

(31) Structurile de cult prevazute la alin. (2), care au avut in folosinta sau in inzestrare terenuri cu destinatie forestiera, potrivit prevederilor Legii nr. 61/1937 pentru inzestrarea unor manastiri ortodoxe din tara cu intinderi de paduri si alte terenuri, publicata in Monitorul Oficial, nr. 66 din 20 martie 1937, astfel cum a fost modificata prin Decretul-Lege nr. 47/1938, publicat in Monitorul Oficial nr. 74 din 30 martie 1938, cu modificarile si completarile ulterioare, dobandesc in proprietate respectivele suprafete.

(32) Sunt exceptate terenurile forestiere din categoria celor prevazute la alin. (31), care au facut obiectul constituirii sau reconstituirii dreptului de proprietate in favoarea structurii de cult respective sau a altor structuri ale aceluiasi cult in judetul respectiv. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere care au apartinut Academiei Romane se face prin comasarea terenurilor de catre Regia Nationala a Padurilor – Romsilva, la cererea Academiei Romane, daca nu se afecteaza vechile amplasamente ale fostilor proprietari, si cu respectarea prevederilor Legii nr. 752/2001 privind organizarea si functionarea Academiei Romane, cu modificarile si completarile ulterioare.”

Modificat de art.I pct.1 din Legea 261/2008

(33) In situatia in care suprafetele avute in inzestrare sau in folosinta au fost atribuite legal in proprietate altor persoane fizice sau juridice, structurilor de cult prevazute la alin. (31) le vor fi oferite suprafete de teren forestier pe alte amplasamente, cu posibilitatea comasarii, la cerere, a acestor suprafete, dupa ce procesul de reconstituire a dreptului de proprietate va fi finalizat.”

Completat de art.I pct.2 din Legea 261/2008

(4) Comunele, orasele si municipiile, care au detinut in proprietate terenuri cu vegetatie forestiera, paduri, zavoaie, tufarisuri, fanete si pasuni impadurite, redobandesc, la cerere, proprietatea acestora, in limitele probate cu actele care atesta suprafetele solicitate in conditiile art. 9 alin. (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata.

(5) In cazul cererilor formulate de consiliile locale, actele de reconstituire a dreptului de proprietate si eliberarea titlului de proprietate se vor face pe numele comunei, orasului sau al municipiului, ca persoane juridice, iar titlul se va inmana primarului.

Art. 291

(1) Pentru cazurile in care o persoana fizica sau juridica solicita cu inscrisuri reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament, pentru o suprafata de teren cu destinatie agricola pe care in prezent se afla vegetatie forestiera cuprinsa in fondul forestier national, se va acorda, la cerere, teren agricol sau padure.

(2) In situatiile in care o persoana fizica sau juridica solicita cu acte doveditoare

reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament, pentru o suprafata de teren forestier pe care in prezent este teren cu destinatie agricola, se va acorda, la cerere, padure sau teren agricol.

(3) In situatiile in care suprafetele prevazute la alin. (1) si (2) sunt insuficiente se vor acorda despagubiri, in conditiile legii.

art. 291, alin. (4) abrogat de Titlul VI, art. I, punctul 34. din Legea 247/2005

art. 291 modificat de art. I, punctul 18. din Legea 400/2002

 CAPITOLUL IV

Dispozitii finale si tranzitorii

Art. 30

In aplicarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 169/1997, precum si a prezentei legi, cetatenii romani au aceleasi drepturi, indiferent daca la data inregistrarii cererii aveau domiciliul in tara sau in strainatate.

Art. 31

(1) Constructiile de pe terenurile forestiere care se retrocedeaza prin efectul prezentei legi si care au facut parte din exploatatia forestiera la data trecerii in proprietatea statului se restituie fostilor proprietari sau, dupa caz, mostenitorilor acestora.

(2) In cazul in care astfel de bunuri imobile nu mai exista, se vor acorda despagubiri.

Art.31 alin.3 si 4 declarate neconstitutionale prin Decizia 602/2008

(5) Bunurile prevazute la alin.(3) trec in proprietate privata cu obligatia pastrarii

destinatiei acestora, exploatarea si intretinerea acestora fiind efectuate de catre

ocolul silvic care asigura administrarea padurii.

(6) In situatia in care persoanele carora li se reconstituie dreptul de proprietate nu indeplinesc conditia prevazuta la alin. (4) reconstituirea dreptului de proprietate se face pe alte amplasamente, stabilite cu acordul proprietarilor.

Art.31 alin.7, 8 si 9 declarate neconstitutionale prin Decizia 602/2008

Capitol IV, art. 31 modificat de Titlul VI, art. I, punctul 36. din Legea 247/2005

Art. 32

(1) Persoanele fizice si persoanele juridice, prevazute la art. 10 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, au obligatia sa depuna declaratia pe propria raspundere in legatura cu suprafetele de teren atribuite potrivit legii sau, respectiv, detinute efectiv, in temeiul aceluiasi articol, in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

(2) Prevederile art. 110 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, raman aplicabile.

Art. 33

(1) Pot cere reconstituirea dreptului de proprietate si fostii proprietari carora li sau respins cererile sau li s-au modificat ori anulat adeverintele de proprietate, procesele-verbale de punere in posesie sau titlurile de proprietate, prin nesocotirea prevederilor art. III din Legea nr. 169/1997. Cererile de reconstituire a dreptului de proprietate se considera a fi depuse in termen chiar daca acestea au fost depuse la alte comisii decat cele competente potrivit legii; aceste comisii vor trimite cererile, din oficiu, comisiilor competente, instiintand despre acest lucru si persoanele indreptatite. Persoanele fizice si persoanele juridice care nu au depus in termenele prevazute de Legea nr. 169/1997 si de prezenta lege cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate sau, dupa caz, actele doveditoare pot formula astfel de cereri pana la data de 30 noiembrie 2005 inclusiv. In cazul formelor asociative prevazute la art. 26 alin. (1) din lege, aflate in curs de constituire, cererea poate fi formulata de comitetul ad-hoc de initiativa.

Capitol IV, art. 33, alin. (1) modificat si inlocuit de art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 127/2005

(2) In situatia in care dupa depunerea cererilor de reconstituire s-au administrat probe care atesta alte terenuri ce au apartinut petentilor in proprietate, ele se restituie acestora pe vechile amplasamente, daca sunt libere.

Capitol IV, art. 33 modificat si inlocuit de Titlul VI, art. I, punctul 37. din Legea 247/2005

Art. 34

Terenurile fara constructii neafectate de lucrari de investitii aprobate potrivit legii sau cu lucrari ce au fost deteriorate, distruse si nu mai prezinta nici o valoare de intrebuintare, preluate in orice mod, inclusiv cu titlu de donatie, considerate proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale prin aplicarea dispozitiilor Decretului nr. 712/1966 si ale altor acte normative speciale, se restituie fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora, dupa caz.

Art. 35

Comisiilor prevazute la art. 6 alin. (1) le este interzisa reconstituirea dreptului de

proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere prin transferul lor de la o unitate administrativ-teritoriala la alta.

Capitol IV, art. 38 modificat de art. I, punctul 47. din Ordonanta urgenta 102/2001

Art. 39

Capitol IV, art. 39 abrogat de Titlul VI, art. I, punctul 41. din Legea 247/2005

Art. 40

Pentru suprafetele de pe care s-a exploatat masa lemnoasa in perioada dintre validarea cererilor de retrocedare si punerea in posesie a proprietarilor, Regia Nationala a Padurilor – Romsilva va acorda acestora beneficiul realizat, dupa deducerea cheltuielilor de exploatare, si va suporta cheltuielile de impadurire a suprafetelor neregenerate.

Capitol IV, art. 40 modificat de Titlul VI, art. I, punctul 42. din Legea 247/2005

Art. 41

Guvernul va modifica si va completa, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, regulamentul aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 131/1991, republicat.

Cererile sau actiunile in justitie, cererile accesorii si incidente, precum si intabularea titlurilor de proprietate rezultate din aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a prezentei legi sunt scutite de taxa de timbru si de timbru judiciar.

Capitol IV, art. 41 completat de Titlul VI, art. I, punctul 43. din Legea 247/2005

___________

*) Legea nr. 18/1991 a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998.

*) Legea nr. 18/1991 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 37 din 20 februarie 1991.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 9 decembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României.

  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,                                      PREŞEDINTELE SENATULUI,

          ANDREI IOAN CHILIMAN      ULM NICOLAE SPINEANU

 

Bucureşti, 11 ianuarie 2000.Nr. 1.

M.Of. nr. 798 din 2 septembrie 2005

Acesta este actul compus (forma care include modificarile pe text) creat la data de 21 decembrie 2016

NOTA ETO: Sintagma „despagubiri acordate in conditiile prevederilor speciale privind regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv“, cuprinsa in Legea nr. 10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se inlocuieste cu sintagma „masuri compensatorii in conditiile legii privind unele masuri pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv, in perioada regimului comunist in Romania“;

Modificat de art.50 lit.a) din Legea 165/2013

LEGE nr. 10 (republicare 2) din 8 februarie 2001  privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989*)

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art.1.

(1)Imobilele preluate in mod abuziv de stat, de organizatiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum si cele preluate de stat in baza Legii nr. 139/1940 asupra rechizitiilor si nerestituite se restituie in natura sau in echivalent, cand restituirea in natura nu mai este posibila, in conditiile prezentei legi.”

Articolul 1, alineatul (1) modificat de art.I pct.1 din Legea 1/2009

(2)In cazurile in care restituirea in natura nu este posibila se vor stabili masuri reparatorii prin echivalent. Masurile reparatorii prin echivalent vor consta in compensare cu alte bunuri sau servicii oferite in echivalent de catre entitatea investita potrivit prezentei legi cu solutionarea notificarii, cu acordul persoanei indreptatite, sau despagubiri acordate in conditiile prevederilor speciale privind regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv.

(3)Masurile reparatorii prin echivalent constand in compensare cu alte bunuri sau servicii se acorda prin decizia sau, dupa caz, dispozitia motivata a entitatii investite potrivit prezentei legi cu solutionarea notificarii. Masurile reparatorii in echivalent constand in despagubiri acordate in conditiile legii speciale privind regimul de stabilire si plata a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv se propun a fi acordate prin decizia sau, dupa caz, dispozitia motivata a entitatii investite potrivit prezentei legi cu solutionarea notificarii.

(4)Masurile reparatorii prin echivalent pot fi combinate.

(5)Primarii sau, dupa caz, conducatorii entitatilor investite cu solutionarea notificarilor au obligatia sa afiseze lunar, in termen de cel mult 10 zile calendaristice calculate de la sfarsitul lunii precedente, la loc vizibil, un tabel care sa cuprinda bunurile disponibile si/sau, dupa caz, serviciile care pot fi acordate in compensare.

Capitol I, art. 1 completat de Titlul I, art. 1, punctul 1. din Ordonanta urgenta 209/2005

Art.2

(1)In sensul prezentei legi, prin imobile preluate in mod abuziv se intelege:

a)imobilele nationalizate prin Decretul nr. 92/1950 pentru nationalizarea unor imobile, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Legea nr. 119/1948 pentru nationalizarea intreprinderilor industriale, bancare, de asigurari, miniere si de transporturi, precum si prin alte acte normative de nationalizare;

b)imobilele preluate prin confiscarea averii, ca urmare a unei hotarari judecatoresti de condamnare pentru infractiuni de natura politica, prevazute de legislatia penala, savarsite ca manifestare a opozitiei fata de sistemul totalitar comunist;

c)imobilele donate statului sau altor persoane juridice in baza Decretului nr. 410/1948 privind donatiunea unor intreprinderi de arte grafice, a Decretului nr. 478/1954 privind donatiile facute statului si altele asemenea, neincheiate in forma autentica, precum si imobilele donate statului sau altor persoane juridice, incheiate in forma autentica prevazuta de art. 813 din Codul Civil, in acest din urma caz daca s-a admis actiunea in anulare sau in constatarea nulitatii donatiei

Capitol I, art. 2, alin. (1), litera C modificat de Titlul I, art. 1, punctul 2. din Ordonanta urgenta 209/2005

d)imobilele preluate de stat pentru neplata impozitelor ca urmare a unor masuri abusive impuse de stat, prin care drepturile proprietarului nu puteau fi exercitate;

e)imobilele considerate a fi fost abandonate, in baza unei dispozitii administrative sau a unei hotarari judecatoresti pronuntate in temeiul Decretului nr. 111/1951 privind reglementarea situatiei bunurilor de orice fel supuse confiscarii, confiscate, fara mostenitori sau fara stapan, precum si a unor bunuri care nu mai folosesc institutiilor bugetare, in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989;

f)imobilele preluate de stat in baza unor legi sau a altor acte normative nepublicate, la data preluarii, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, sau in Buletinul Oficial;

g)imobilele preluate de stat in baza Legii nr. 139/1940 asupra rechizitiilor si care nu au fost restituite ori pentru care proprietarii nu au primit compensatii echitabile;

h)orice alte imobile preluate de stat cu titlu valabil, astfel cum este definit la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

i)orice alte imobile preluate fara titlu valabil sau fara respectarea dispozitiilor legale in vigoare la data preluarii, precum si cele preluate fara temei legal prin acte de dispozitie ale organelor locale ale puterii sau ale administratiei de stat.

Articolul 2, alineatul (2) abrogat de art.I pct.2 din Legea 1/2009

Art.3

(1)Sunt indreptatite, in intelesul prezentei legi, la masuri reparatorii constand in restituire in natura sau, dupa caz, prin echivalent:

a)persoanele fizice, proprietari ai imobilelor la data preluarii in mod abuziv a acestora;

b)persoanele fizice, asociati ai persoanei juridice care detinea imobilele si alte active in proprietate la data preluarii acestora in mod abuziv;

c)persoanele juridice, proprietari ai imobilelor preluate in mod abuziv de stat, de organizatii cooperatiste sau de orice alte persoane juridice dupa data de 6 martie 1945; indreptatirea la masurile reparatorii prevazute de prezentul articol este conditionata de continuarea activitatii ca persoana juridica pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi sau de imprejurarea ca activitatea lor sa fie fost interzisa sau intrerupta in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, iar acestea sa-si fi reluat activitatea dupa data de 22 decembrie 1989, daca, prin hotarare judecatoreasca, se constata ca sunt aceeasi persoana juridica cu cea desfiintata sau interzisa, precum si partidele politice a caror activitate a fost interzisa sau intrerupta in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, daca si-au reluat activitatea in conditiile legii.

(2)Ministerele, celelalte institutii publice ale statului sau ale unitatilor administrativ teritoriale, inclusiv cele autonome sau independente, regiile autonome, companiile/societatile nationale, societatile comerciale cu capital de stat, precum si cele privatizate, potrivit legii, nu au calitatea de persoane indreptatite si nu fac obiectul prezentei legi.

Art.4

(1)In cazul in care restituirea este ceruta de mai multe persoane indreptatite coproprietare ale bunului imobil solicitat, dreptul de proprietate se constata sau se stabileste in cote-parti ideale, potrivit dreptului comun.

(2)De prevederile prezentei legi beneficiaza si mostenitorii legali sau testamentari ai persoanelor fizice indreptatite.

(3)Succesibilii care, dupa data de 6 martie 1945, nu au acceptat mostenirea sunt repusi de drept in termenul de acceptare a succesiunii pentru bunurile care fac obiectul prezentei legi.

Cererea de restituire are valoare de acceptare a succesiunii pentru bunurile a caror restituire se solicita in temeiul prezentei legi.

(4)De cotele mostenitorilor legali sau testamentari care nu au urmat procedura prevazuta la cap. III profita ceilalti mostenitori ai persoanei indreptatite care au depus in termen cererea de restituire.

Art.5

(1)Nu sunt indreptatite la restituire in natura sau la masuri reparatorii in echivalent persoanele care au primit despagubiri potrivit acordurilor internationale incheiate de Romania privind reglementarea problemelor financiare in suspensie, enumerate in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta lege.

Vezi:Decizia 841/2015

(2)Dispozitiile alin. (1) se aplica si persoanelor ale caror averi au fost dobandite ilicit, in conformitate cu hotararile instantelor judecatoresti pronuntate pana la 6 martie 1945. Atat anexa nr. 1 la prezenta lege, cat si hotararile judecatoresti respective se afiseaza pe pagina de internet a autoritatii publice cu atributii in domeniul retrocedarilor.”

Articolul 5, alineatul (2) completat de art.I pct.3 din Legea 1/2009

Art.6

(1)Prin imobile, in sensul prezentei legi, se inteleg terenurile, cu sau fara constructii, cu oricare dintre destinatiile avute la data preluarii in mod abuziv, precum si bunurile mobile devenite imobile prin incorporare in acest constructii.

(2)Masurile reparatorii privesc si utilajele si instalatiile preluate de stat sau de alte persoane juridice odata cu imobilul, in afara de cazul in care au fost inlocuite, casate sau distruse.

(3)In situatia prevazuta la alin. (2), restituirea in natura se va dispune prin decizia sau dispozitia unitatii detinatoare.

(4)In situatia in care utilajele si instalatiile solicitate sunt evidentiate in patrimoniul unor societati comerciale privatizate, altele decat cele prevazute la art. 21 alin. (1) si (2), dupa stabilirea contravalorii acestora, prin decizia entitatii implicate in privatizare se va propune acordarea de despagubiri in conditiile legii speciale privind regimul de stabilire si plata a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv.

(5)In situatia prevazuta la alin. (4), in vederea emiterii deciziei de restituire in echivalent, la solicitarea entitatii implicate in privatizare, societatile comerciale privatizate vor transmite informatiile privind existenta si valoarea utilajelor si instalatiilor, in termen de maximum 15 zile de la data primirii adresei de solicitare.

Capitol I, art. 6 completat de Titlul I, art. 1, punctul 3. din Ordonanta urgenta 209/2005

Art.7

(1)De regula, imobilele preluate in mod abuziv se restituie in natura.

(11)Nu se restituie in natura, ci doar in echivalent, imobilele care au fost instrainate in baza Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului, cu modificarile ulterioare, cu respectarea conditiilor cerute de lege.”

Articolul 7, alineatul (11) completat de art.I pct.4 din Legea 1/2009

(2)Daca restituirea in natura este posibila, persoana indreptatita nu poate opta pentru masuri reparatorii prin echivalent decat in cazurile expres prevazute de prezenta lege.

(3)In situatia in care anumite imobile-terenuri libere situate in intravilan sunt solicitate de doua persoane indreptatite dintre cele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a), dintre care unul este fostul proprietar, caruia i s-a preluat terenul prin masurile abuzive aplicate in perioada ulterioara datei de 6 martie 1945, si cel de-al doilea, persoana careia i s-a atribuit teren din cel preluat de la fostul proprietar, iar ulterior acest teren a fost preluat prin masurile abuzive aratate la art. 2 alin. (1), se va restitui in natura terenul celui dintai proprietar, iar cei care au fost improprietariti cu asemenea terenuri vor beneficia de celelalte masuri reparatorii in echivalent, in conditiile legii.

(4)In cazurile prevazute la alin. (3) daca restituirea in natura nu este posibila potrivit prezentei legi, ambele persoane indreptatite beneficiaza de masuri reparatorii in echivalent.

(5)Nu se restituie in natura terenurile aferente imobilelor care au fost instrainate in temeiul dispozitiilor Legii nr. 112/1995, cu modificarile ulterioare.”

Articolul 7, alineatul (5) completat de art.I pct.5 din Legea 1/2009

Art.8

(1)Nu intra sub incidenta prezentei legi terenurile situate in extravilanul localitatilor la data preluarii abuzive sau la data notificarii, precum si cele al caror regim juridic este reglementat prin Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si prin Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2)Regimul juridic al imobilelor care au apartinut cultelor religioase preluate de stat este reglementat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, republicata**.

(3)Regimul juridic al imobilelor care au apartinut comunitatilor minoritatilor nationale preluate de stat este reglementat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, republicata**.

(4)Regimul juridic al imobilelor care au apartinut patrimoniului sindical preluate de stat sau de alte persoane juridice, va fi reglementat prin acte normative speciale.

CAPITOLUL II

Restituirea in natura sau masuri reparatorii prin echivalent

Art.9

Imobilele preluate in mod abuziv, indiferent in posesia cui se afla in prezent, se restituie in natura in starea in care se afla la data cererii de restituire si libere de orice sarcini.

Art.10

(1)In situatia imobilelor preluate in mod abuziv si ale caror constructii edificate pe acestea au fost demolate total sau partial, restituirea in natura se dispune pentru terenul liber si pentru constructiile ramase nedemolate, iar pentru constructiile demolate si terenurile ocupate masurile reparatorii se stabilesc prin echivalent.

(2)In cazul in care pe terenurile preluate in mod abuziv s-au edificat noi constructii autorizate, persoana indreptatita va obtine restituirea in natura a partii de teren ramase libera, iar pentru suprafata ocupata de constructii noi, cea afectata servitutilor legale, spatiilor verzi, asa cum au fost stabilite prin art. 3 lit. a)-f) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si altor amenajari de utilitate publica ale localitatilor urbane si rurale masurile reparatorii se stabilesc in echivalent.”

Modificat de art.48 din Legea 165/2013

(3)Se restituie in natura terenurile pe care s-au ridicat constructii neautorizate in conditiile legii dupa data de 1 ianuarie 1990, precum si constructii usoare sau demontabile.

(4)Se restituie in natura inclusiv terenurile fara constructii afectate de lucrari de investitii de interes public aprobate, daca nu a inceput constructia acestora, ori lucrarile aprobate au fost abandonate.

(5)Se restituie in natura si terenurile pe care, ulterior preluarii abuzive, s-au edificat constructii autorizate care nu mai sunt necesare unitatii detinatoare, daca persoana indreptatita achita acesteia o despagubire reprezentand valoarea de piata a constructiei respective, stabilita potrivit standardelor internationale de evaluare.

(6)In cazul imobilelor preluate in mod abuziv si ale caror constructii edificate pe acestea au fost distruse ca urmare a unor calamitati naturale, persoana indreptatita beneficiaza de restituirea in natura pentru terenul liber. Daca terenul nu este liber, masurile reparatorii pentru acesta se stabilesc in echivalent.

(7)Dispozitiile alin. (6) se aplica in mod corespunzator si imobilelor rechizitionate in baza Legii nr. 139/1940 si ale caror constructii edificate pe acestea au fost distruse in timpul razboiului, daca proprietarii nu au primit despagubiri.

(8)Valoarea corespunzatoare a constructiilor preluate in mod abuziv si demolate se stabileste potrivit valorii de piata de la data solutionarii notificarii, stabilita potrivit standardelor internationale de evaluare in functie de volumul de informatii puse la dispozitia evaluatorului.

(9)Valoarea terenurilor, precum si a constructiilor nedemolate preluate in mod abuziv, care nu se pot restitui in natura, se stabileste potrivit valorii de piata de la data solutionarii notificarii, stabilita potrivit standardelor internationale de evaluare.

(10)In situatiile prevazute la alin. (1), (2) si (6), masurile reparatorii prin echivalent vor consta in compensare cu alte bunuri sau servicii oferite in echivalent de catre entitatea investita potrivit prezentei legi cu solutionarea notificarii, cu acordul persoanei indreptatite sau despagubiri acordate in conditiile legii speciale privind regimul de stabilire si plata a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv.

(11)Este interzisa instrainarea sau schimbarea destinatiei imobilului a carui restituire in natura nu este posibila datorita afectarii acestuia unei amenajari de utilitate publica. Interdictia subzista pe o perioada de 5 ani, calculata cu incepere de la data emiterii deciziei/dispozitiei de acordare de masuri reparatorii in echivalent motivata pe afectarea acestuia.

Capitol II, art. 10 completat de Titlul I, art. 1, punctul 4. din Ordonanta urgenta 209/2005

Art.11

(1)Imobilele expropriate si ale caror constructii edificate pe acestea nu au fost demolate se vor restitui in natura persoanelor indreptatite, daca nu au fost instrainate, cu respectarea dispozitiilor legale. Daca persoana indreptatita a primit o despagubire, restituirea in natura este conditionata de rambursarea unei sume reprezentand valoarea despagubirii primite, actualizata cu coeficientul de actualizare stabilit conform legislatiei in vigoare.

(2)In cazul in care constructiile expropriate au fost demolate partial sau total, dar nu s-au executat lucrarile pentru care s-a dispus exproprierea, terenul liber se restituie in natura cu constructiile ramase, iar pentru constructiile demolate masurile reparatorii se stabilesc in echivalent. Daca persoana indreptatita a primit o despagubire, restituirea in natura este conditionata de rambursarea diferentei dintre valoarea despagubirii primite si valoarea constructiilor demolate asa cum a fost calculata in documentatia de stabilire a despagubirilor, actualizata cu coeficientul de actualizare stabilit conform legislatiei in vigoare.

(3)In cazul in care constructiile expropriate au fost integral demolate si lucrarile pentru care s-a dispus exproprierea ocupa terenul partial, persoana indreptatita poate obtine restituirea in natura a partii de teren ramase libera, pentru cea ocupata de constructii noi, autorizate, cea afectata servitutilor legale si altor amenajari de utilitate publica ale localitatilor urbane si rurale, masurile reparatorii stabilindu-se in echivalent. Dispozitiile art. 10 alin. (3), (4), (5) si (6) se vor aplica in mod corespunzator.

(4)In cazul in care lucrarile pentru care s-a dispus exproprierea ocupa functional intregul teren afectat, masurile reparatorii se stabilesc in echivalent pentru intregul imobil.

(5)Valoarea constructiilor expropriate si demolate se stabileste potrivit valorii de piata de la data solutionarii notificarii, stabilita potrivit standardelor internationale de evaluare in functie de volumul de informatii puse la dispozitia evaluatorului.

(6)Valoarea constructiilor expropriate, care nu se pot restitui in natura si a terenurilor aferente acestora se stabileste potrivit valorii de piata de la data solutionarii notificarii, stabilita potrivit standardelor internationale de evaluare.

(7)In situatiile prevazute la alin. (2), (3) si (4) valoarea masurilor reparatorii in echivalent se stabileste prin scaderea valorii actualizate a despagubirilor primite pentru teren, respectiv pentru constructii, din valoarea corespunzatoare a partii din imobilul expropriat – teren si constructii – care nu se poate restitui in natura, stabilita potrivit alin. (5) si (6).

(8)In situatiile prevazute la alin. (2), (3) si (4), masurile reparatorii prin echivalent vor consta in compensare cu alte bunuri sau servicii oferite in echivalent de catre entitatea investita potrivit prezentei legi cu solutionarea notificarii, cu acordul persoanei indreptatite sau despagubiri acordate in conditiile legii speciale privind regimul de stabilire si plata a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv.

Art.12

In situatia imobilelor detinute de stat, de o organizatie cooperatista, sau de orice alta persoana juridica dintre cele prevazute la art. 21 alin. (1), (2) si (4), daca persoana indreptatita a primit o despagubire, restituirea in natura este conditionata de rambursarea unei sume reprezentand valoarea despagubirii primite, actualizata cu coeficientul de actualizare stabilit.

Art.13

(1)In cazul imobilelor restituite prin procedurile administrative prevazute de prezenta lege sau prin hotarare judecatoreasca sunt aplicabile prevederile privind contractele de inchiriere cuprinse in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 241/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2)Contractele de locatiune pentru imobilele restituite in natura avand destinatiile aratate in anexa nr. 2 lit. b) pct. 2 care face parte integranta din prezenta lege, se prelungesc de drept pentru o perioada de 3 ani cu renegocierea celorlalte clauze ale contractului, iar contractele de locatiune pentru imobilele restituite in natura avand destinatiile aratate in anexa nr. 2 lit. b) pct. 1 se prelungesc de drept pentru o perioada de 1 an cu renegocierea celorlalte clauze ale contractului.

Art.14

Daca imobilul restituit prin procedurile administrative prevazute de prezenta lege sau prin hotarare judecatoreasca face obiectul unui contract de locatiune, concesiune, locatie de gestiune sau asociere in participatiune, noul proprietar se va subroga in drepturile statului sau ale persoanei juridice detinatoare, cu renegocierea celorlalte clauze ale contractului, daca aceste contracte au fost incheiate potrivit legii.

Art.15

(1)Contractele de inchiriere prevazute la art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 se vor incheia pentru o perioada de 5 ani. In cazul in care chiriasului i se pune la dispozitie o alta locuinta corespunzatoare, acesta este obligat sa elibereze de indata locuinta ocupata.

(2)Neincheierea noului contract de inchiriere in cazul prevazut la art. 9 si 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/1999, cauzata de neintelegerea asupra cuantumului chiriei cerute de proprietar sau de pretentia acestuia de restrangere a suprafetei locative pentru persoanele prevazute la art. 32 alin. (1) din aceeasi ordonanta, atrage prelungirea de drept a contractului de inchiriere pana la incheierea noului contract.

(3)Pentru chiriasii persoane fizice din imobilele restituite in natura, precum si pentru cei din locuintele prevazute la art. 26 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/1999, ale caror venituri nete lunare pe membru de familie se situeaza intre venitul mediu net lunar pe economie si dublul acestuia, nivelul maxim al chiriei nu poate depasi 25% din venitul net lunar pe familie. Dispozitiile aii. 31 alin. (2) si ale art. 33***) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.40/1999 se aplica in mod corespunzator. In cazul in care chiria astfel calculata este mai mica decat cea calculata potrivit art. 26 – 30 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.40/1999, proprietarul este scutit de impozitul pe teren si cladire si este exonerat de raspundere pentru obligatiile ce ii revin pe durata contractului de inchiriere respectiv.

(4)Pentru persoanele cu handicap, pentru persoanele prevazute in Legea nr. 42/1990****) pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989, republicata, cu modificarile ulterioare, in Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile ulterioare, si in Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile ulterioare, la efectuarea schimbului obligatoriu prevazut la cap. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.40/1999 locuinta oferita trebuie sa asigure conditii de folosinta similare celor existente in locuinta detinuta.

(5)Chiriasii ale caror contracte de inchiriere nu s-au reinnoit pentru motivele prevazute la art. 14 alin. (2) lit. a) si b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.40/1999au prioritate la acordarea inlesnirilor prevazute de Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a celor prevazute de Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.16. – (1) In situatia imobilelor avand destinatiile aratate in anexa nr. 2 lit. a), care face parte integranta din prezenta lege, necesare si afectate exclusiv si nemijlocit activitatilor de interes public, de invatamant, sanatate ori social-culturale, fostilor proprietari sau, dupa caz, mostenitorilor acestora li se restituie imobilul in proprietate cu obligatia de a-i mentine afectatiunea pe o perioada de pana la 3 ani, pentru cele aratate la pct. 3 din anexa nr. 2 lit. a), sau, dupa caz, de pana la 5 ani de la data emiterii deciziei sau a dispozitiei, pentru cele aratate la pct. 1, 2 si 4 din anexa nr. 2 lit. a)”.

Modificat de art.I pct.1 din Legea 74/2007

(2)In acest interval plata cheltuielilor de intretinere aferente imobilului respective revine detinatorilor. In perioada prevazuta la alin. (1) noul proprietar va fi beneficiarul unei chirii in cuantumul stabilit prin hotarare a Guvernului.

Capitol II, art. 16, alin. (2) modificat de Titlul I, art. 1, punctul 5. din Ordonanta urgenta 209/2005

(3)Proprietarii vor intra in posesia bunurilor imobile restituite in termen de cel mult 5 ani de la redobandirea dreptului de proprietate.

(4)In cazul in care proprietarul pune la dispozitie un alt imobil corespunzator, care respecta normele si cerintele legale incidente desfasurarii in conditii adecvate a activitatii prevazute la alin. (1), utilizatorul este obligat ca, in termen de 90 de zile, sa procedeze la eliberarea acestuia.

Art.17

(1)Locatarii imobilelor avand destinatiile aratate in anexa nr. 2 lit. a) si lit. b)pct. 1, care face parte integranta din prezenta lege, au drept de preemtiune la cumpararea acestora.

(2)Acest drept se poate exercita, sub sanctiunea decaderii, in termen de 90 de zile de la data primirii notificarii privind intentia de vanzare.

(3)Notificarea se face prin executorul judecatoresc, potrivit legii.

(4)Contractele de vanzare-cumparare incheiate cu incalcarea dreptului de preemtiune sunt lovite de nulitate.

Art.18

Masurile reparatorii se stabilesc numai in echivalent si in urmatoarele cazuri:

a)persoana indreptatita era asociat la persoana juridica proprietara a imobilelor si a activelor la data preluarii acestora in mod abuziv, cu exceptia cazului in care persoana indreptatita era unic asociat sau persoanele indreptatite asociate erau membri ai aceleiasi familii;

b)imobilul nu mai exista la data intrarii in vigoare a prezentei legi, cu exceptia imobilelor distruse ca urmare a unor calamitati naturale;

c)imobilul a fost instrainat cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 112/1995, cu modificarile ulterioare.”

Articolul 18, litera c) modificata de art.I pct.6 din Legea 1/2009

Art.19

(1)In situatia imobilelor-constructii care fac obiectul notificarilor formulate potrivit procedurilor prevazute la cap. III si carora le-au fost adaugate, pe orizontala si/sau verticala, in raport cu forma initiala, noi corpuri a caror arie desfasurata insumeaza peste 100% din aria desfasurata initial si daca partile nu convin altfel, fostilor proprietari li se acorda sau, dupa caz, propun masuri reparatorii prin echivalent. Masurile reparatorii prin echivalent vor consta in compensare cu alte bunuri sau servicii oferite in echivalent de catre entitatea investita potrivit prezentei legi cu solutionarea notificarii, cu acordul persoanei indreptatite, sau despagubiri acordate in conditiile legii speciale privind regimul de stabilire si plata a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv.

(2)In situatia imobilelor-constructii care fac obiectul notificarilor formulate potrivit procedurilor prevazute la cap. III si carora le-au fost adaugate, pe orizontala si/sau verticala, in raport cu forma initiala, corpuri suplimentare de sine statatoare, fostilor proprietari sau, dupa caz, mostenitorilor acestora, li se restituie, in natura, suprafata detinuta in proprietate la data trecerii in proprietatea statului.

(3)Detinatorul suprafetei adaugate imobilului preluat are drept de preemtiune la

cumpararea suprafetei restituite fostului proprietar sau, dupa caz, mostenitorului acestuia, dispozitiile art. 17 fiind aplicabile in aceste situatii indiferent de calitatea detinatorului.

(4)Noul proprietar al suprafetei restituite in proprietate potrivit alin. (2) are un drept de preemtiune la cumpararea suprafetei adaugate imobilului dupa trecerea acestuia in proprietatea statului, dispozitiile art. 17 alin. (2) si (3) fiind aplicabile in mod corespunzator.

Art.20.

(1)Persoanele care au primit despagubiri in conditiile Legii nr. 112/1995, cu modificarile ulterioare, pot solicita restituirea in natura numai in cazul in care imobilul nu a fost vandut pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi si numai dupa returnarea sumei reprezentand despagubirea primita, actualizata cu indicele de inflatie.

(2)In cazul in care imobilul a fost vandut cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995, cu modificarile ulterioare, persoana indreptatita are dreptul numai la masuri reparatorii prin echivalent pentru valoarea de piata corespunzatoare a intregului imobil, teren si constructii, stabilita potrivit standardelor internationale de evaluare. Daca persoanele indreptatite au primit despagubiri potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995, cu modificarile ulterioare, ele au dreptul la diferenta dintre valoarea incasata, actualizata cu indicele inflatiei, si valoarea corespunzatoare de piata a imobilului.”

Articolul 20, alineatele (1) si (2) modificate de art.I pct.7 din Legea 1/2009

(21)In cazul in care imobilul a fost vandut cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995, cu modificarile ulterioare, chiriasii care au cumparat cu buna-credinta imobilele in care locuiau si ale caror contracte de vanzare-cumparare au fost desfiintate, fie ca urmare a unei actiuni in anulare, fie ca urmare a unei actiuni in revendicare, prin hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, au dreptul la asigurarea cu prioritate a unei locuinte din fondurile de locuinte gestionate de consiliile locale si/sau de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor*).

(22)Persoanele prevazute la alin. (21) au dreptul de a locui cu chirie in aceste imobile si de a le cumpara, suma pe care au platit-o pentru cumpararea imobilului nationalizat si care ulterior a fost restituit proprietarului constituindu-se, prin actualizare la nivelul pietei, avans la noul imobil.

(23)Pana la realizarea acestor locuinte, chiriasii evacuati pot beneficia de atribuirea cu chirie a unor locuinte din fondul de imobile disponibil aflat in proprietatea sau in administrarea Regiei Autonome «Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat». Chiria pentru aceste locuinte va fi stabilita potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 241/2001, cu modificarile ulterioare.” Conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 221/2008, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor a fost reorganizat in Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei.

Articolul 20, alineatele (21)-(23), completate de art.I pct.8 din Legea 1/2009

(3)In cazurile prevazute la alin. (2) masurile reparatorii prin echivalent constau in compensare cu alte bunuri sau servicii oferite in echivalent de catre entitatea investita potrivit prezentei legi cu solutionarea notificarii, cu acordul persoanei indreptatite, sau despagubiri acordate in conditiile legii speciale privind regimul de stabilire si plata a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv.

(4)Persoanele indreptatite care nu au formulat cereri potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995, precum si cele ale caror cereri au fost respinse ori nu au fost solutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi au dreptul de a formula o asemenea cerere in conditiile prezentei legi.

(5)In situatia imobilelor prevazute la alin. (2), masurile reparatorii in echivalent se acorda sau, dupa caz, se propun prin dispozitia motivata a primarului, respectiv a primarului general al municipiului Bucuresti.

CAPITOLUL III

Proceduri de restituire

Art.21

(1)Imobilele – terenuri si constructii – preluate in mod abuziv, indiferent de destinatie, care sunt detinute la data intrarii in vigoare a prezentei legi de o regie autonoma, o societate sau companie nationala, o societate comerciala la care statul sau o autoritate a administratiei publice centrale sau locale este actionar ori asociat majoritar, de o organizatie cooperatista sau de orice alta persoana juridica de drept public, vor fi restituite persoanei indreptatite, in natura, prin decizie sau, dupa caz, prin dispozitie motivata a organelor de conducere ale unitatii detinatoare.

(2)Prevederile alin. (1) sunt aplicabile si in cazul in care statul sau o autoritate publica centrala sau locala ori o organizatie cooperatista este actionar sau asociat minoritar al unitatii care detine imobilul, daca valoarea actiunilor sau partilor sociale detinute este mai mare sau egala cu valoarea corespunzatoare a imobilului a carui restituire in natura este ceruta.

(3)Dupa emiterea deciziei de restituire in natura a imobilelor, organele de conducere ale societatilor comerciale prevazute la alin. (1) si (2) vor proceda, potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, la reducerea capitalului social cu valoarea bunului imobil restituit si la recalcularea patrimoniului. Cota de participatie a statului sau a autoritatii administratiei publice ori, dupa caz, a organizatiei cooperatiste se va diminua in mod corespunzator cu valoarea bunului imobil restituit.

(4)In cazul imobilelor detinute de unitatile administrativ-teritoriale restituirea in natura sau prin echivalent catre persoana indreptatita se face prin dispozitia motivata a primarilor, respectiv a primarului general al municipiului Bucuresti, ori, dupa caz, a presedintelui consiliului judetean.

(5)Sub sanctiunea nulitatii absolute, pana la solutionarea procedurilor administrative si, dupa caz, judiciare, generate de prezenta lege, sunt interzise instrainarea, concesionarea, locatia de gestiune, asocierea in participatiune, ipotecarea, locatiunea, precum si orice inchiriere sau subinchiriere in beneficiul unui nou chirias, schimbarea destinatiei, grevarea cu sarcini sub orice forma a bunurilor imobile – terenuri si/sau constructii notificate potrivit prevederilor prezentei legi.

Articolul 21 alineatul (5) modificat de art.I din Legea 135/2014

Art.22

(1)Persoana indreptatita va notifica in termen de 6 luni*****) de la data intrarii in vigoare a prezentei legi persoana juridica detinatoare, solicitand restituirea in natura a imobilului. In cazul in care sunt solicitate mai multe imobile, se va face cate o notificare pentru fiecare imobil.

(2)Notificarea va cuprinde denumirea si adresa persoanei notificate, elementele de identificare a persoanei indreptatite, elementele de identificare a bunului imobil solicitat, precum si valoarea estimata a acestuia.

(3)Notificarea va fi comunicata prin executorul judecatoresc de pe langa judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala se afla imobilul solicitat sau in a carei circumscriptie isi are sediul persoana juridica detinatoare a imobilului. Executorul judecatoresc va inregistra notificarea si o va comunica persoanei notificate in termen de 7 zile de la data inregistrarii.

(4)Notificarea inregistrata face dovada deplina in fata oricaror autoritati, persoane fizice sau juridice, a respectarii termenului prevazut la alin. (1), chiar daca a fost adresata altei unitati decat cea care detine imobilul.

(5)Nerespectarea termenului de 6 luni*) prevazut pentru trimiterea notificarii atrage pierderea dreptului de a solicita in justitie masuri reparatorii in natura sau prin echivalent.

Art.23

Actele doveditoare ale dreptului de proprietate ori, dupa caz, ale calitatii de asociat sau actionar al persoanei juridice, precum si, in cazul mostenitorilor, cele care atesta aceasta calitate si, dupa caz, inscrisurile care descriu constructia demolata si orice alte inscrisuri necesare evaluarii pretentiilor de restituire decurgand din prezenta lege, pot fi depuse pana la data solutionarii notificarii.

Art.24

(1)In absenta unor probe contrare, existenta si, dupa caz, intinderea dreptului de proprietate, se prezuma a fi cea recunoscuta in actul normativ sau de autoritate prin care sa dispus masura preluarii abuzive sau s-a pus in executare masura preluarii abuzive.

(2)In aplicarea prevederilor alin. (1) si in absenta unor probe contrare, persoana individualizata in actul normativ sau de autoritate prin care s-a dispus sau, dupa caz, s-a pus in executare masura preluarii abuzive este presupusa ca detine imobilul sub nume de proprietar.

Art.25

(1)In termen de 60 de zile de la inregistrarea notificarii sau, dupa caz, de la data depunerii actelor doveditoare potrivit art. 23 unitatea detinatoare este obligata sa se pronunte, prin decizie sau, dupa caz, prin dispozitie motivata, asupra cererii de restituire in natura.

(2)Persoana indreptatita are dreptul sa sustina in fata organelor de conducere ale unitatii detinatoare cererea de restituire in natura. In acest scop ea va fi invitata in scris, in timp util, sa ia parte la lucrarile organului de conducere al unitatii detinatoare.

(3)Decizia sau, dupa caz, dispozitia motivata se comunica persoanei indreptatite in termen de cel mult 10 zile de la data adoptarii.

(4)Decizia sau, dupa caz, dispozitia de aprobare a restituirii in natura a imobilului face dovada proprietatii persoanei indreptatite asupra acestuia, are forta probanta a unui inscris autentic si constituie titlu executoriu pentru punerea in posesie, dupa indeplinirea formalitatilor de publicitate imobiliara.

(5)Proprietarii carora, prin procedurile administrative prevazute de prezenta lege, le-au fost restituite in natura imobilele solicitate vor incheia cu detinatorii actuali ai acestora un protocol de predare-preluare, in mod obligatoriu, in termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive a deciziei/dispozitiei de restituire, termen dupa care, daca protocolul nu a fost semnat, se va incheia in prezenta executorului judecatoresc un proces-verbal de constatare unilaterala a preluarii imobilului.

(6)Decizia sau, dupa caz, dispozitia prevazuta la alin. (4) trebuie pusa in executare in termen de 3 ani de la data primirii ei de catre persoana indreptatita.

(7)Prevederile alin. (1) – (6) sunt aplicabile si dispozitiilor emise de primari ori, dupa caz, de presedintii consiliilor judetene potrivit art. 21 alin. (4).

Art.26

(1)Daca restituirea in natura nu este posibila, detinatorul imobilului sau, dupa caz, entitatea investita potrivit prezentei legi cu solutionarea notificarii este obligata ca, prin decizie sau, dupa caz, prin dispozitie motivata, in termenul prevazut la art. 25 alin. (1), sa acorde persoanei indreptatite in compensare alte bunuri sau servicii ori sa propuna acordarea de despagubiri in conditiile legii speciale privind regimul de stabilire si plata a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv, in situatiile in care masura compensarii nu este posibila sau aceasta nu este acceptata de persoana indreptatita.

(2)Dispozitiile alin. (1) sunt aplicabile si in cazul imobilelor instrainate de persoanele juridice prevazute la art. 21 alin. (1), (2) si (4).

(3)Decizia sau, dupa caz, dispozitia motivata de respingere a notificarii sau a cererii de restituire in natura poate fi atacata de persoana care se pretinde indreptatita la sectia civila a tribunalului in a carui circumscriptie se afla sediul unitatii detinatoare sau, dupa caz, al entitatii investite cu solutionarea notificarii, in termen de 30 de zile de la comunicare. Hotararea tribunalului este supusa recursului, care este de competenta curtii de apel.”

Articolul 26 alin.(3), modificat de art. XII din Legea 202/2010

Vezi:Decizia 5/2015

(4)In cazul in care dispozitia motivata de solutionare a cererii de restituire in natura este atacata in justitie de persoana indreptatita, in functie de probele de la dosar, entitatea care a emis dispozitia va adopta o pozitie procesuala raportata la acestea. De asemenea, entitatea care a emis dispozitia va decide, motivat, de la caz la caz, daca va exercita caile de atac prevazute de lege, in cazul solutiilor date de instantele de judecata.

(5)Daca oferta acceptata consta in bunuri imobile, sunt aplicabile prevederile art. 25 alin. (4).

(6)Daca oferta acceptata consta in bunuri mobile sau servicii, sunt aplicabile dispozitiile dreptului comun in materie, dupa caz.

Art.27

(1)Dispozitiile art. 25 sunt aplicabile si in situatia in care persoana juridica notificata detine numai in parte bunurile imobile solicitate. In aceasta situatie persoana juridica detinatoare

va emite decizia motivata de retrocedare numai pentru partea din imobil pe care o detine.

(2)Persoana juridica notificata va comunica persoanei indreptatite toate datele privind persoana fizica sau juridica detinatoare a celeilalte parti din imobilul solicitat. Totodata va anexa la comunicare si copii de pe actele de transfer al dreptului de proprietate sau, dupa caz, de administrare, in cazul in care nu detine aceste date persoana juridica notificata va comunica acest fapt persoanei indreptatite.

(3)Comunicarea prevazuta la alin. (2) si, dupa caz, actele anexate vor fi transmise persoanei indreptatite prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

(4)Termenul de 6 luni******) prevazut la art. 22 alin. (1) curge in acest caz de la data primirii comunicarii prevazute la alin. (3).

(5)Dispozitiile alin. (2), (3) si (4) se aplica in mod corespunzator si in cazul in care unitatea notificata nu detine nici macar in parte imobilul solicitat, dar comunica persoanei indreptatite datele de identificare a unitatii detinatoare.

(6)Dispozitiile art. 26 se aplica in mod corespunzator.

Art.28

(1)In cazul in care persoana indreptatita nu cunoaste detinatorul bunului imobil solicitat, notificarea se va trimite primariei in a carei raza se afla imobilul, respectiv Primariei Municipiului Bucuresti. Termenul de 6 luni******) prevazut la art. 22 alin. (1) curge, dupa caz, de la data intrarii in vigoare a prezentei legi sau de la data primirii comunicarii prevazute la art. 27 alin. (3).

(2)In termen de 30 de zile primaria notificata este obligata sa identifice unitatea detinatoare si sa comunice persoanei indreptatite elementele de identificare a acesteia.

(3)In cazul in care unitatea detinatoare nu a fost identificata, persoana indreptatita poate chema in judecata statul, prin Ministerul Finantelor Publice, in termen de 90 de zile de la data la care a expirat termenul prevazut la alin. (1), daca nu a primit comunicarea din partea primariei, sau de la data comunicarii, solicitand restituirea in natura sau, dupa caz, masuri reparatorii prin echivalent in formele prevazute de prezenta lege.

Art.29

(1)Pentru imobilele evidentiate in patrimoniul unor societati comerciale privatizate, altele decat cele prevazute la art. 21 alin. (1) si (2), persoanele indreptatite au dreptul la despagubiri in conditiile legii speciale privind regimul de stabilire si plata a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv, corespunzatoare valorii de piata a imobilelor solicitate.

(2)Dispozitiile alin. (1) sunt aplicabile si in cazul in care imobilele au fost instrainate.

(3)In situatia imobilelor prevazute la alin. (1) si (2), masurile reparatorii in echivalent se propun de catre institutia publica care efectueaza sau, dupa caz, a efectuat privatizarea, dispozitiile art. 26 alin. (1) fiind aplicabile in mod corespunzator.

(4)In situatia bunurilor imobile preluate cu titlu valabil, instrainate sub orice forma din patrimoniul administratiei publice centrale sau locale, persoana indreptatita va notifica organele de conducere ale acesteia. In acest caz, masurile reparatorii in echivalent vor consta in compensare cu alte bunuri sau servicii oferite in echivalent de catre entitatea investita potrivit prezentei legi cu solutionarea notificarii, cu acordul persoanei indreptatite, sau despagubiri acordate in conditiile legii speciale privind regimul de stabilire si plata a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv.

Capitol III, art. 30 abrogat de Titlul I, art. 1, punctul 6. din Ordonanta urgenta 209/2005

Art.31

(1)Persoanele aratate la art. 3 alin. (1) lit. b) au dreptul la despagubiri in conditiile legii speciale privind regimul de stabilire si plata a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv.

(2)De prevederile alin. (1) nu beneficiaza persoanele fizice sau juridice care au primit despagubiri pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, in conditiile art. 5.

(3)Masurile reparatorii prin echivalent prevazute la alin. (1) se propun dupa stabilirea valorii recalculate a actiunilor, prin decizia motivata a Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului.”

Alineatul (3) al articolului 31 modificat de art.I din Legea 302/2009

(4)Recalcularea valorii actiunilor se face in baza valorii activului net din ultimul bilant contabil, cu utilizarea coeficientului de actualizare stabilit de Banca Nationala a Romaniei prin Ordinul nr. 3/2001 privind coeficientul de actualizare a valorii leului de la data de 11 iunie 1948 pana la data de 14 februarie 2001 si a prevederilor Legii nr. 303/1947 pentru recalcularea patrimoniului societatilor pe actiuni, in cazul in care bilantul este anterior acesteia. Recalcularea se face pana la data de 14 februarie 2001.

Modificat de art.VII din OUG 98/2016

(5)In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi Banca Nationala a Romaniei va stabili coeficientul de actualizare a valorii leului de la data de 11 iunie 1948 pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

(6)In termen de 60 de zile de la data primirii cererii persoanei indreptatite sau in termenul prelungit conform art. 28*******) institutia publica implicata in privatizare va stabili prin decizie sau, dupa caz, prin dispozitie motivata valoarea recalculata a actiunilor.

Art.32

(1)In situatia imobilelor-constructii demolate, notificarea formulata de persoana indreptatita se solutioneaza potrivit art. 10 sau 11 prin dispozitia motivata a primarului unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza s-a aflat imobilul, respectiv a primarului general al municipiului Bucuresti.

(2)Dispozitiile art. 22 – 28 se aplica in mod corespunzator.

CAPITOLUL IV

Raspunderi si sanctiuni

Art.33

Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, administrativa, contraventionala, civila sau penala.

Art.34

Exercitarea abuziva a dreptului de a depune notificari in vederea restituirii de imobile in temeiul prezentei legi atrage raspunderea civila pentru pagubele pricinuite.

Art.35

Fapta de a notifica persoana juridica detinatoare a imobilului, stiind ca nu este indreptatita potrivit prezentei legi la masuri reparatorii, in scopul de a impiedica incheierea actelor juridice de instrainare a acestuia sau a actelor juridice in cadrul procesului de privatizare, daca s-a pricinuit o paguba, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda.

Art.36

Art.36 abrogat de art.89 din Legea 187/2012 (in vigoare din 1 februarie 2014)

Art.37

Art.37 abrogat de art.89 din Legea 187/2012 (in vigoare din 1 februarie 2014)

Art.38

(1)Nerespectarea obligatiilor prevazute de prezenta lege atrage raspunderea contraventionala a conducatorului autoritatii administratiei publice locale sau centrale, al institutiei sau, dupa caz, al societatii regiei autonome ori al organizatiei cooperatiste careia ii incumba aceste obligatii.”

Modificat de art.44 din Legea 165/2013

(2)Constituie contraventii urmatoarele fapte:

a)tergiversarea nejustificata a solutionarii notificarii persoanei indreptatite;

b)incalcarea obligatiei prevazute la art. 25 alin. (2) teza a II-a;

c)incalcarea obligatiei prevazute la art. 25 alin. (3);

d)incalcarea obligatiei prevazute la art. 25 alin. (5);

e)incalcarea interdictiei de instrainare, prevazuta la art. 21 alin. (5).

f)incalcarea obligatiei prevazute la art. 1 alin. (5);

g)incalcarea obligatiei prevazute la art. 6 alin. (5);

h)incalcarea interdictiei prevazute la art. 10 alin. (11).

Capitol IV, art. 38, alin. (2) completat de Titlul I, art. 1, punctul 7. din Ordonanta urgenta 209/2005

(2(1)Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON) urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat potrivit legii sa fie considerate infractiune: impiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, interzicerea accesului organelor de control abilitate sau neprezentarea documentelor solicitate de acestea.

(2)In cazul in care organul de control considera necesar, organele de politie,  jandarmerie sau alti agenti ai fortei publice, dupa caz, sunt obligati sa-i acorde concursul pentru obtinerea datelor si informatiilor necesare desfasurarii activitatii de control, precum si pentru indeplinirea oricaror alte activitati necesare in acest scop.

Capitol IV, art. 38, alin. (2) completat de Titlul I, art. 1, punctul 8. din Ordonanta urgenta 209/2005

(3)Faptele prevazute la alin. (2) lit. a)-d) se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei (RON) la 5.000 lei (RON). Faptele prevazute la alin. (2) lit. e) se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei (RON) la 100.000 lei (RON). Faptele prevazute la alin. (2) lit. f) si g) se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei (RON) la 3.000 lei (RON), iar faptele prevazute la alin. (2) lit. h) se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei (RON) la 100.000 lei (RON).

Capitol IV, art. 38, alin. (3) modificat de Titlul I, art. 1, punctul 9. din Ordonanta urgenta 209/2005

(4)In cazul regiilor autonome, societatilor comerciale prevazute la art. 21 alin. (1) si (2), organizatiilor cooperatiste, ministerelor si altor institutii publice centrale, constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor revin Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, prin corpul de control al acesteia.

(5)In cazul autoritatilor administratiei publice locale situate pe raza teritoriala a judetului, respectiv a municipiului Bucuresti, constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor revin organelor de control, respectiv Corpului de control din cadrul Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor sau prefectului judetului ori al municipiului Bucuresti sau persoanelor desemnate de acestia din cadrul institutiei prefectului.”

Modificat de art.I pct.1 din L 263/2006

(6)Activitatea prefectului judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, prevazuta la alin. (5) este supusa controlului Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, prin corpul de control al acesteia. In masura in care acesta constata neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor prevazute la alin. (5) va propune ministrului administratiei si internelor masurile corespunzatoare.

Art.38(1)

(1)Autoritatile administratiei publice locale si centrale, precum si celelalte entitati investite cu solutionarea notificarilor sunt obligate sa puna la dispozitia organelor de control, respectiv a Corpului de control din cadrul Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor sau, dupa caz, a prefectului judetului ori al municipiului Bucuresti sau persoanelor desemnate de acestia din cadrul institutiei prefectului, dosarele de restituire solicitate, precum si orice documente referitoare la situatia restituirilor solicitate in temeiul prezentei legi.

(2)Reprezentantii legali ai entitatilor investite cu solutionarea notificarilor sunt obligati sa desemneze pe perioada lipsei acestora din institutie sau societate, prin ordin/dispozitie sau decizie, o persoana care sa puna la dispozitia Corpului de control din cadrul Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor sau a prefectului judetului ori al municipiului Bucuresti sau persoanelor desemnate de acestia din cadrul institutiei prefectului documentele solicitate de acestia in vederea efectuarii controlului.

Modificat de art.I pct.2 din L 263/2006

(3)Autoritatile administratiei publice locale, precum si celelalte entitati implicate

in solutionarea notificarilor depuse potrivit prevederilor prezentei legi sunt obligate sa comunice lunar prefecturilor situatia retrocedarilor.

(4)Autoritatile administratiei publice centrale, precum si prefecturile sunt obligate sa comunice lunar Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor situatia retrocedarilor.

(5)Incalcarea obligatiei prevazute la alin. (2), (3) si (4), precum si necomunicarea sau comunicarea eronata a datelor prevazute la alin. (3) si (4) constituie contraventie, atragand sanctionarea conducatorului institutiei cu amenda de la 3.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON).”

Modificat de art.I pct.2 din  L 263/2006

Art.39

Dispozitiile art. 38 se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.40

Nerespectarea obligatiei prevazute la art. 25 alin. (5) atrage obligatia detinatorului caruia ii revine aceasta obligatie de a plati noului proprietar o suma calculata pe zi de intarziere, reprezentand contravaloarea lipsei de folosinta a imobilului restituit.

CAPITOLUL V

Dispozitii tranzitorii si finale

Art.41

(1)Distrugerile si degradarile cauzate imobilelor care fac obiectul prezentei legi dupa intrarea in vigoare a acesteia si pana in momentul predarii efective catre persoana indreptatita cad in sarcina detinatorului imobilului.

(2)Detinatorul imobilului, in prezenta persoanei indreptatite, va incheia un proces-verbal privind starea de fapt a imobilului, in termen de cel mult 15 zile de la data solicitarii.

(3)In cazul nerespectarii de catre detinatorul imobilului a termenului prevazut la alin. (2), persoana indreptatita se poate adresa executorului judecatoresc, care va intocmi procesul verbal privind situatia reala a imobilului.

(4)In vederea recuperarii cheltuielilor suportate de persoana indreptatita pentru intocmirea procesului-verbal privind situatia de fapt a imobilului prin executorul judecatoresc copia legalizata de pe procesul-verbal constituie titlu executoriu impotriva detinatorului imobilului.

Art.42

(1)Imobilele care in urma procedurilor prevazute la cap. III nu se restituie persoanelor indreptatite raman in administrarea detinatorilor actuali.

(2)Imobilele cu alta destinatie decat cea de locuinta, prevazute la alin. (1), se pot instraina potrivit legislatiei in vigoare. Detinatorii cu titlu valabil la data intrarii in vigoare a prezentei legi au drept de preemtiune.

(3)Imobilele cu destinatia de locuinte, prevazute la alin. (1), pot fi instrainate potrivit legislatiei in vigoare, chiriasii avand drept de preemtiune.

(4)Sumele incasate ca urmare a vanzarii imobilelor prevazute la alin. (3) vor alimenta fondul prevazut la art. 13 alin. 6 din Legea nr. 112/1995.

Vezi: Decizia 81/2017 care admite sesizarea formulata de Tribunalul Cluj – Sectia civila in Dosarul nr. 3.633/211/2016 privind pronuntarea unei hotarari prealabile si, in consecinta, stabileste ca:

In interpretarea si aplicarea dispozitiilorart. 42 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe langa dreptul de preemptiune, chiriasii au si dreptul de a opta pentru cumpararea imobilelor cu destinatia de locuinte, drept prevazut deart. 9 alin. (1) din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului, cu modificarile ulterioare. 

Art.43

Articolul 43, abrogat de art.I pct.9 din Legea 1/2009

Art.44

(1)Persoanele carora li s-a restituit in natura un imobil cu destinatia de locuinta si care detin cu chirie in aceeasi localitate o locuinta din fondul locativ de stat sunt obligate sa puna la dispozitie primariei aceasta locuinta la data mutarii efective in imobilul restituit. Locuintele din fondul locativ de stat eliberate se constituie intr-un fond locativ special destinat chiriasilor din imobilele restituite fostilor proprietari.

(2)Familiilor cu mijloace financiare situate sub nivelul venitului minim pe economie, invalizilor, pensionarilor si persoanelor cu handicap li se vor asigura locuinte sociale construite dintr-un fond constituit in cota de 2% din sumele obtinute din privatizare si care va fi prevazut anual in legea bugetului de stat.

Art.45

(1)Actele juridice de instrainare, inclusiv cele facute in cadrul procesului de privatizare, avand ca obiect imobile care cad sub incidenta prevederilor prezentei legi, sunt valabile daca au fost incheiate cu respectarea legilor in vigoare la data instrainarii.

(2)Actele juridice de instrainare, inclusiv cele facute in cadrul procesului de privatizare, avand ca obiect imobile preluate fara titlu valabil, considerate astfel anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 213/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt lovite de nulitate absoluta, in afara de cazul in care actul a fost incheiat cu buna-credinta.”

Articolul 45, alineatul (2) modificat de art.I pct.10 din Legea 1/2009

(21)Contractele de vanzare-cumparare incheiate in temeiul Legii nr. 112/1995, cu modificarile ulterioare, sunt acte autentice si constituie titlu de proprietate opozabil de la data incheierii acestora.”

Articolul 45, alineatul (21) completat de art.I pct.11 din Legea 1/2009

Articolul 45, alineatul (3) abrogat de art.I pct.12 din Legea 1/2009

(4)Actele juridice de instrainare, inclusiv cele intocmite in cadrul procesului de privatizare, avand ca obiect imobile preluate cu titlu valabil, sunt lovite de nulitate absoluta daca au fost incheiate cu incalcarea dispozitiilor imperative ale legilor in vigoare la data instrainarii.

(5)Prin derogare de la dreptul comun, indiferent de cauza de nulitate, dreptul la actiune se prescrie in termen de un an********* de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art.46

(1)Prevederile prezentei legi sunt aplicabile si in cazul actiunilor in curs de judecata, persoana indreptatita putand alege calea aceste legi, renuntand la judecarea cauzei sau solicitand suspendarea cauzei.

(2)In cazul actiunilor formulate potrivit art. 45 si 47, procedura de restituire inceputa in temeiul prezentei legi este suspendata pana la solutionarea acelor actiuni prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila. Persoana indreptatita va instiinta de indata persoana notificata, potrivit art. 22 alin. (1).

(3)In cazul in care persoanei indreptatite i s-a respins, prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, actiunea privind restituirea in natura a bunului solicitat, termenul de notificare prevazut la art. 22 alin. (1) curge de la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti.

(4)Persoana indreptatita are obligatia de a urma calea prevazuta de prezenta lege, dupa intrarea acesteia in vigoare. Prevederile prezentei legi se aplica cu prioritate.”

Articolul 46, alineatul (4) completat de art.I pct.13 din Legea 1/2009

Art.47

Art.47 declarat neconstitutional prin Decizia 1055/2008

Art.48

(1)Chiriasii au dreptul la despagubire pentru sporul de valoare adus imobilelor cu destinatia de locuinta prin imbunatatirile necesare si utile.

(2)Indiferent daca imobilul a fost preluat cu titlu valabil sau fara titlu, obligatia despagubirii prevazuta la alin. (1) revine persoanei indreptatite.”

Articolul 48, alineatul (2) modificat de art.I pct.14 din Legea 1/2009

Articolul 48, alineatul (3) abrogat de art.I pct.15 din Legea 1/2009

(4)Valoarea despagubirilor prevazute la alin. (1) se stabileste pe baza de expertiza.

(5)Prin imbunatatiri, in sensul prezentei legi, se intelege cheltuielile necesare si utile.

Cuantumul despagubirilor se stabileste la valoarea actualizata a cheltuielilor, scazandu-se gradul de uzura al imbunatatirilor, in raport cu durata de viata normala a acestora, care se suporta de chiriasi.

Art.49

Secretarii unitatilor administrativ-teritoriale vor lua masuri pentru conservarea tuturor dosarelor constituite de comisiile de aplicare a Legii nr. 112/1995, vor elibera, la cerere, copii de pe actele existente la dosar si vor da relatiile solicitate de persoanele indreptatite.

Art.50

(1)Cererile sau actiunile in justitie, precum si transcrierea sau intabularea titlurilor de proprietate, legate de aplicarea prevederilor prezentei legi si de bunurile care fac obiectul acesteia, sunt scutite de taxe de timbru.

(2)Cererile sau actiunile in justitie privind restituirea pretului actualizat platit de chiriasii ale caror contracte de vanzare-cumparare, incheiate cu eludarea prevederilor Legii nr. 112/1995, au fost desfiintate prin hotarari judecatoresti definitive si irevocabile sunt scutite de taxe de timbru.

Vezi:Decizia 1/2015

(21)Cererile sau actiunile in justitie avand ca obiect restituirea pretului de piata al imobilelor, privind contractele de vanzare-cumparare incheiate cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995, cu modificarile ulterioare, care au fost desfiintate prin hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, sunt scutite de taxele de timbru.”

Articolul 50, alineatul (21) completat de art.I pct.16 din Legea 1/2009

(3)Restituirea pretului prevazut la alin. (2) si (21) se face de catre Ministerul Economiei si Finantelor*) din fondul extrabugetar constituit in temeiul art. 13 alin. 6 din Legea nr. 112/1995, cu modificarile ulterioare.” Conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 221/2008, activitatea si structurile specializate pe domeniul economic au fost preluate de la Ministerul Economiei si Finantelor de catre Ministerul Economiei, iar activitatea si structurile specializate pe domeniul finantelor au fost preluate de la Ministerul Economiei si Finantelor de catre Ministerul Finantelor Publice.

Articolul 50, alineatul (3) modificat de art.I pct.17 din Legea 1/2009

Art.501.

(1)Proprietarii ale caror contracte de vanzare-cumparare, incheiate cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995, cu modificarile ulterioare, au fost desfiintate prin hotarari judecatoresti definitive si irevocabile au dreptul la restituirea pretului de piata al imobilelor, stabilit conform standardelor internationale de evaluare.

Decizia 1/2015

(2)Valoarea despagubirilor prevazute la alin. (1) se stabileste prin expertiza.”

Articolul 501, completat de art.I pct.18 din Legea 1/2009

Art.51

In vederea organizarii executarii prevederilor prezentei legi, Guvernul este abilitat sa emita norme metodologice de aplicare unitara a acesteia.

Art.52

La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga orice alte dispozitii contrare.

Rectificare din 2005

NOTA:

A se vedea si titlul II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 184/2002.

Republicata in temeiul art. VII din titlul I al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, dandu-se textelor o noua numerotare.

Legea nr. 10/2001 a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 279 din 4 aprilie 2005.

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 au fost republicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 797 din 1 septembrie 2005.

Art.33 a fost abrogat prin Legea nr. 241/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte. Legea nr. 42/1990 a fost abrogata prin art. 17 din Legea nr. 341/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004.

Termenul de 6 luni a fost prelungit succesiv prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2001 si prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2001.

Termenul a fost prelungit. A se vedea nota de subsol de la art. 22 alin. (1).

Trimiterea se refera la vechiul art. 28 din Legea nr. 10/2001, astfel cum a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 279 din 4 aprilie 2005, care a fost abrogat prin art. I pct. 65 din Titlul I al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente.

Articolul 28, abrogat, avea urmatorul continut:

Art.28

(1)In termen de 60 de zile de la data primirii cererii persoanei indreptatite organele de conducere ale institutiei publice implicate in privatizare, prevazuta la art. 27 alin. (2), respectiv ale organizatiei cooperatiste prevazute la art. 27 alin. (4), vor stabili prin decizie sau, dupa caz, prin dispozitie motivata valoarea si modalitatea masurilor reparatorii corespunzatoare convenite prin negociere.

(2)Termenul de 60 de zile prevazut la alin. (1) poate fi prelungit numai la cererea persoanei indreptatite, in vederea completarii dovezilor necesare, sau in caz de imposibilitate a prezentarii persoanei indreptatite, dovedita cu inscrisuri. Prelungirea termenului in vederea completarii dovezilor necesare nu poate depasi 18 luni de la data inregistrarii notificarii, sub sanctiunea solutionarii cererii pe baza actelor doveditoare existente la dosar.”

Textul acestui alineat a fost declarat neconstitutional de catre Curtea Constitutionala prin Decizia nr. 98 din 21 martie 2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 301 din 8 mai 2002.

Termenul de un an a fost prelungit succesiv prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2001 si prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2001.

Vezi: Decizia 841/2015

ANEXA nr.1

LISTA cuprinzand acordurile incheiate de Romania cu alte state privind reglementarea problemelor financiare in suspensie

a)Acord intre Romania si Republica Austria, semnat la Bucuresti la 3 iulie 1963, intrat in vigoare la 27 aprilie 1965, ratificat prin Decretul nr. 784 din 31 decembrie 1963, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 25 din 31 decembrie 1963

b)Acord intre Guvernul Romaniei, pe de o parte, si Guvernul Regatului Belgiei si Marelui Ducat de Luxemburg, pe de alta parte, semnat la Bucuresti la 13 noiembrie 1970, intrat in vigoare la 9 septembrie 1971, aprobat prin H.C.M. nr. 197 din 2 martie 1971

c)Acord intre Romania si Regatul Danemarcei, semnat la Bucuresti la 17 martie 1960, intrat in vigoare la 12 septembrie 1960, ratificat prin Decretul nr. 173/1960, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 8 din 17 iunie 1960

d)Acord intre Romania si Republica Franceza, semnat la Bucuresti la 9 februarie 1959, intrat in vigoare la data semnarii, ratificat prin H.C.M. nr. 353 din 25 martie 1959

e)Acord intre Romania si Grecia, semnat la Atena la 2 septembrie 1966, intrat in vigoare la data semnarii, ratificat prin Decretul nr. 956 din 30 noiembrie 1966, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 76 din 6 decembrie 1966

f)Acord intre Romania si Guvernul Italiei, semnat la Roma la 23 ianuarie 1968, intrat in vigoare la 7 martie 1972, ratificat prin Decretul nr. 569 din 4 iulie 1968, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 91 din 10 iulie 1968

g)Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, semnat la Londra la 10 noiembrie 1960, intrat in vigoare la data semnarii

h)Acord intre Romania si Regatul Norvegiei, semnat la Bucuresti la 21 mai 1964, intrat in vigoare la 5 aprilie 1966, ratificat prin Decretul nr. 425 din 5 iulie 1965, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 22 din 9 iulie 1965

i)Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Regal al Olandei, semnat la Haga la 8 mai 1967, intrat in vigoare la 31 iulie 1967, aprobat prin H.C.M. nr. 1.645 din 13 iulie 1967

j)Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Turcia, semnat la Bucuresti la 22 iunie 1965, intrat in vigoare la 15 martie 1967, ratificat prin Decretul nr. 623 din 19 august 1965, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 28 din 20 august 1965

k)Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Canadei, semnat la Ottawa la 13 iulie 1971, intrat in vigoare la 14 decembrie 1971, ratificat prin Decretul nr. 373 din 18 octombrie 1971, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 136 din 27 octombrie 1971

l)Acord intre Romania si Statele Unite ale Americii, semnat la Washington la 30 martie 1960, intrat in vigoare la data semnarii

m)Orice alte asemenea acorduri incheiate de Romania cu alte state privind reglementarea problemelor financiare in suspensie

Vezi:Decizia 841/2015

 

ANEXA nr. 2

a)Lista imobilelor ce intra sub incidenta art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicata:

1.Imobile ocupate de unitati si institutii de invatamant din sistemul de stat (gradinite, scoli, licee, colegii, scoli profesionale, scoli postliceale, institutii de invatamant superior)

2.Imobile ocupate de unitati sanitare si de asistenta medico-sociala din sistemul public (crese, camine-spital pentru batrani, spitale, centre de plasament, case de copii)

3.Imobilele ocupate de administratii financiare, trezorerii, ministere si alte autoritati ale administratiei publice centrale, parchete, judecatorii, tribunale, curti de apel, politie, politie de frontiera, jandarmerii, servicii publice comunitare pentru situatii de urgenta, sedii vamale, arhive nationale, directii judetene, case de asigurari de sanatate, primarii, prefecturi, consilii locale si judetene, inspectorate scolare.

Modificat si inlocuit de art.I pct.3 din  L 263/2006

4.Imobilele ocupate de institutii publice de cultura: teatre, opere, biblioteci, muzee, filarmonici, centre de cultura.”

Modificat de art.I pct.2 din Legea 74/2007

VEZI:Art.45 din Legea 165/2013

 

b)Lista imobilelor ce intra sub incidenta art. 13 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, republicata:

1.Imobile ocupate de sedii ale partidelor politice legal inregistrate

2.Imobile ocupate de sedii ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentantelor organizatiilor internationale interguvernamentale acreditate in Romania si imobile ocupate de personalul acestora

NOTA:

Reproducem mai jos prevederile art. II-VI din titlul I al Legii nr. 247/2005, care nu sunt incorporate in textul republicat al Legii nr. 10/2001 si care se aplica in continuare ca dispozitii proprii ale Legii nr. 247/2005:

Art.II

(1)Deciziile sau dispozitiile ori, dupa caz, ordinele conducatorilor autoritatilor administratiei publice centrale, avand ca obiect acordarea de masuri reparatorii in echivalent pentru imobilele prevazute la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile aduse de prezentul titlu, emise pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi si nevalorificate, pot fi atacate la sectia civila a tribunalului in a carui circumscriptie teritoriala se afla sediul unitatii detinatoare, in termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

(2)Hotararea pronuntata de prima instanta poate fi atacata cu recurs la curtea de apel.

Art.III*

Actele juridice de instrainare avand ca obiect imobile cu destinatia de locuinta, incheiate dupa 14 februarie 2001 cu nerespectarea interdictiei prevazute de art. 44 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 241/2001, cu modificarile ulterioare, si care nu au fost atacate in instanta in conditiile art. 46 alin. (1) din Legea nr. 10/2001, republicata, pot fi atacate la sectia civila a tribunalului in a carui raza teritoriala se afla imobilul notificat in termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentului titlu sau, dupa caz, de la data luarii la cunostinta a incheierii contractului.

Art.IV**

(1)In cazul in care, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, societatea comerciala prevazuta la art. 20 alin. (1) si (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile aduse prin prezentul titlu, si-a incetat activitatea ca persoana juridica, competenta de solutionare a cererii de restituire revine entitatii care a exercitat, in numele statului, calitatea de actionar la respectiva societate comerciala.

(2)In situatia prevazuta la alin. (1) dispozitiile art. 27 alin. (1), (11) si (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile aduse prin prezentul titlu, se vor aplica in mod corespunzator.

Art.V

(1)Notificarile nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentului titlu, avand ca obiect constructii de orice fel, situate in extravilanul localitatilor, apartinand exploatatii lor agricole si care au fost trecute in proprietatea statului, constructii de pe terenurile forestiere, care au facut parte din exploatatia forestiera la data trecerii in proprietatea statului, se vor inainta in vederea solutionarii, in termen de 60 de zile, comisiilor comunale, orasenesti si municipale constituite potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2)Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si pentru terenurile prevazute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 10/2001, republicata.

Art.VI***

Imobilele instrainate cu incalcarea prevederilor legale, obiect al unor acte juridice desfiintate prin hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, notificate potrivit art. 21 alin. (1) din Legea nr. 10/2001, republicata, se restituie in natura

Art.46 alin. (1) a devenit, in forma republicata, art. 41 alin. (1).

Art.20 alin. (1) si (2) si art. 27 alin. (1), (11) si (2) au devenit, in forma republicata, art. 21 alin. (1) si (2), respectiv art. 29 alin. (1), (2) si (3).

Art.21 alin. (1) a devenit, in forma republicata, art. 22 alin. (1).

Acesta este actul compus (forma care include modificarile pe text) creat la data de 9 iulie 2021

M.Of.Nr.278 din 17 mai 2013

Vezi: Norme de aplicare (HG 401/2013)

 

LEGEA nr. 165 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania

 

Capitolul I Dispozitii generale

Art. 1. – (1) Imobilele preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist se restituie in natura.

(2) In situatia in care restituirea in natura a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist nu mai este posibila, masurile reparatorii in echivalent care se pot acorda sunt compensarea cu bunuri oferite in echivalent de entitatea investita cu solutionarea cererii formulate in baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, masurile prevazute de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si masura compensarii prin puncte, prevazuta in cap. III.

3) In situatia in care titularul a instrainat drepturile care i se cuvin potrivit legilor de restituire a proprietatii, singura masura reparatorie care se acorda este compensarea prin puncte potrivit art. 24 alin. (2), (3) si (4).

4) Punctele prevazute la alin. (2) si (3) se valorifica potrivit prezentei legi.

Art. 2. – Principiile care stau la baza acordarii masurilor prevazute de prezenta lege sunt:

 1. a) principiul prevalentei restituirii in natura;
 2. b) principiul echitatii;
 3. c) principiul transparentei procesului de stabilire a masurilor reparatorii;
 4. d) principiul mentinerii justului echilibru intre interesul particular al fostilor proprietari si interesul general al societatii.

Art. 3. – In intelesul prezentei legi, expresiile si termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:

 1. cereri – notificarile formulate in temeiul Legii nr. 10/2001privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cererile formulate in temeiul prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 1/2000pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, cererile formulate potrivit Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare, cererile de retrocedare formulate potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, republicata, aflate in curs de solutionare la entitatile investite de lege sau, dupa caz, la Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor;
  2. persoana care se considera indreptatita – persoana care a formulat si a depus, in termen legal, la entitatile investite de lege cereri din categoria celor prevazute la pct. 1, care nu au fost solutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi;
 2. persoana indreptatita – persoana careia i-a fost recunoscut dreptul la restituire in natura sau, dupa caz, la masuri reparatorii;
 3. entitatea investita de lege – urmatoarele structuri cu atributii in procesul de restituire a imobilelor preluate abuziv si de stabilire a masurilor reparatorii:
 4. a) unitatea detinatoare, in intelesul Hotararii Guvernului 250/2007pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a Legii nr. 10/2001privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989, cu modificarile si completarile ulterioare, al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/1999, republicata;
 5. b) entitatea investita cu solutionarea notificarii, in intelesul Hotararii Guvernului nr. 250/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
 6. c) comisia locala de fond funciar, comisiile comunale, orasenesti si municipale, constituite in temeiul Legii 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 7. d) comisia judeteana de fond funciar sau, dupa caz, Comisia de Fond Funciar a Municipiului Bucuresti, constituite in temeiul Legii 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 8. e) Comisia speciala de retrocedare a unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase si comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania;
 9. f) Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica;
 10. g) Comisia Nationala pentru Compensarea Imobilelor, infiintata potrivit prezentei legi;
 11. decizia entitatii investite de lege – decizia/dispozitia/ordinul/hotararea emisa de catre entitatea investita de lege, prevazuta la pct. 4;
 12. restituirea in natura – restituirea imobilului preluat in mod abuziv; in ceea ce priveste terenurile, reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament sau pe un alt amplasament;
 13. grila notariala – studiul de piata realizat de catre camerele notarilor publici, continand informatii privind valorile minime consemnate pe piata imobiliara specifica in anul precedent, intocmit si actualizat in conditiile art. 111 alin. (4) si (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
 14. investitii – culturi, lucrari si instalatii cu caracter permanent ce deservesc exploatatii agricole, respectiv:
 15. a) plantatii de orice fel – vii, livezi, pepiniere viticole, pomicole, plantatii de hamei si duzi, sere, solare, rasadnite si altele asemenea;
 16. b) platforme betonate si spatii de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole, fabrici de nutreturi combinate dezafectate sau active;
 17. c) amenajari piscicole;
 18. d) sisteme de imbunatatiri funciare, de tipul canale de irigatii si/sau desecari, statii de pompare/irigatii/desecare, antene supraterane si subterane, rampe de irigatii, pivoti, platforme betonate, poduri, podete care deservesc exploatatia;
 19. e) linii electrice si posturi de transformare care deservesc exploatatia sau/si sistemele de imbunatatiri funciare;
 20. f) drumuri de exploatare care deservesc exploatatia sau/si sistemele de imbunatatiri funciare;
 21. g) orice alt tip de investitii care deservesc exploatatia agricola asa cum este definita la art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului 108/2001privind exploatatiile agricole, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 166/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
 22. h) capacitati de productie din zootehnie si instalatii zootehnice;
 23. i) sedii ale societatilor comerciale agricole, sedii de ferme agricole, cantine, dormitoare, ateliere mecanice;
 24. j) instalatii hidrotehnice, hidroelectrice sau de hidroamelioaratie;
 25. k) alte constructii civile si comerciale;
 26. l) orice alt tip de investitii care deservesc exploatatia agricola asa cum este definita la art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului 108/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 166/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 4. – Dispozitiile prezentei legi se aplica cererilor formulate si depuse, in termen legal, la entitatile investite de lege, nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, cauzelor in materia restituirii imobilelor preluate abuziv, aflate pe rolul instantelor, precum si cauzelor aflate pe rolul Curtii Europene a Drepturilor Omului suspendate in temeiul Hotararii-pilot din 12 octombrie 2010, pronuntata in Cauza Maria Atanasiu si altii impotriva Romaniei, la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

 

Capitolul II Restituirea in natura a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist

 

Art. 5. – (1) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale se constituie, prin ordin al prefectului, Comisia locala pentru inventarierea terenurilor.

(2) Comisia se compune din urmatoarele persoane:

 1. a) primarul comunei/orasului/municipiului, care are si calitatea de presedinte al Comisiei;
 2. b) secretarul comunei/orasului/municipiului;
 3. c) reprezentantul institutiei prefectului, care asigura colaborarea directa si operativa a Comisiei cu celelalte institutii cu responsabilitati in aplicarea prevederilor prezentei legi;
 4. d) un specialist in masuratori topografice si in identificarea tarlalelor si parcelelor din cadrul unitatii administrativ-teritoriale (specialist cadastru, inginer topograf, inginer agricol, subinginer agricol, referent agricol);
 5. e) un reprezentant al oficiului teritorial de cadastru si publicitate imobiliara.

3) In functie de specificul localitatii, Comisia se completeaza cu urmatoarele persoane:

 1. a) un reprezentant al Agentiei Domeniilor Statului;
 2. b) un reprezentant al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti“;
 3. c) un reprezentant al Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva;
 4. d) un reprezentant al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura.

(4) Procedura de constituire, modul de functionare, atributiile Comisiei, precum si normele privind intocmirea situatiei prevazute la art. 6 se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi, care vor fi adoptate in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a acesteia.

Art. 6. – (1) In termen de 180 de zile de la data constituirii, comisia prevazuta la art. 5 intocmeste, conform normelor de aplicare a prezentei legi, situatia terenurilor agricole, cu sau fara investitii, si forestiere, aflate in domeniul public sau privat al statului sau, dupa caz, al unitatii administrativ-teritoriale, care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate pe fiecare unitate administrativ-teritoriala.

2) Situatia prevazuta la alin. (1) va indica, prin determinare grafica pe ortofotoplan:

 1. a) terenurile ce constituie rezerva comisiei locale de fond funciar;
 2. b) terenurile aflate in proprietatea publica si privata a statului, cu sau fara investitii, aflate in administrarea unor autoritati si institutii publice;
 3. c) terenurile administrate de institute si statiuni de cercetare, cu sau fara investitii;
 4. d) terenurile ocupate de izlazuri;
 5. e) alte terenuri identificate ca disponibile in vederea restituirii.

(3) Situatia prevazuta la alin. (1) se vizeaza de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si se transmite comisiei judetene de fond funciar sau, dupa caz, Comisiei de Fond Funciar a Municipiului Bucuresti.

4) Comisia judeteana de fond funciar sau, dupa caz, Comisia de Fond Funciar a Municipiului Bucuresti centralizeaza situatiile intocmite la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale in termen de 30 de zile de la primirea acestora. Rezultatul centralizarii se transmite Agentiei Domeniilor Statului si Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor.

5) La propunerea comisiei judetene de fond funciar sau, dupa caz, a Comisiei de Fond Funciar a Municipiului Bucuresti, Agentia Domeniilor Statului si Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor demareaza procedurile legale necesare in vederea schimbarii regimului juridic al terenurilor ce fac obiectul situatiei centralizatoare, aflate in proprietatea publica a statului, si trecerii acestora, in conditiile legii, in proprietatea privata a statului pentru a fi afectate restituirii in natura.

(51) Terenurile preluate in vederea finalizarii procesului de restituire inainte de 20 mai 2013 de comisiile locale de fond funciar de la Agentia Domeniilor Statului, de la alte institutii sau societati comerciale care au administrat terenuri din proprietatea statului, dar care nu au facut obiectul punerii in posesie revin, dupa caz, in domeniul public sau privat al statului si in administrarea Agentiei Domeniilor Statului, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

52) Sunt exceptate de la prevederile alin. (51) suprafetele de teren pentru care instantele au dispus reconstituirea pe fostul amplasament, prin hotarari irevocabile/definitive.

(53) Terenurile care trec in administrarea Agentiei Domeniilor Statului in conditiile alin. (51) si (52) vor face obiectul restituirii catre fostii proprietari numai cu respectarea procedurii prevazute de Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 626/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

(6) Sunt exceptate de la aplicarea procedurilor prevazute la alin. (5) suprafetele de teren cu destinatie agricola indispensabile activitatii de cercetare-dezvoltare-inovare si multiplicarii materialului biologic vegetal si animal, de utilitate publica, prevazute in anexele nr. 1-5 si 7 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe Ionescu-Sisesti» si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 8. – (1) In termen de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, comisiile locale de fond funciar au obligatia de a centraliza toate cererile de restituire nesolutionate, in vederea stabilirii suprafetei de teren necesare in vederea finalizarii procesului de restituire.
(2) Pentru realizarea situatiei prevazute la alin. (1) se au in vedere:

 1. a) cererile din dosarele nesolutionate la nivelul comisiei locale;
 2. b) cererile din dosarele transmise comisiei judetene sau, dupa caz, Comisiei de Fond Funciar a Municipiului Bucuresti, cu propuneri de despagubiri;
 3. c) cererile din dosarele inregistrate la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, in cazul in care persoanele indreptatite opteaza, in conditiile art. 42, pentru returnarea dosarului la comisia locala, in vederea atribuirii de teren;
 4. d) hotararile definitive si irevocabile pronuntate de instantele judecatoresti, avand ca obiect restituirea unor suprafete de teren;
 5. e) cererile care au stat la baza dosarelor validate de comisiile judetene sau, dupa caz, de Comisia de Fond Funciar a Municipiului Bucuresti si aflate la comisiile locale in vederea constituirii dosarelor de despagubire.

(3) Situatia suprafetelor de teren necesare in vederea finalizarii procesului de restituire se transmite comisiei judetene de fond funciar sau, dupa caz, Comisiei de Fond Funciar a Municipiului Bucuresti, in termenul prevazut la alin. (1).

Art. 9. – (1) Institutele, statiunile de cercetare si institutiile publice sunt obligate sa predea Agentiei Domeniilor Statului, in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a hotararii Guvernului initiate conform art. 6 alin. (5), terenurile care fac obiectul acesteia. Procesele-verbale de predare-primire se comunica si Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor.

(2) In termen de 30 de zile de la preluarea terenurilor prevazute la alin. (1), Agentia Domeniilor Statului aduce la cunostinta comisiei judetene de fond funciar si Comisiei de Fond Funciar a Municipiului Bucuresti disponibilul de teren pe fiecare unitate administrativ-teritoriala.

(3) Predarea terenurilor disponibile catre comisia locala de fond funciar se face numai dupa validarea de catre comisia judeteana de fond funciar si Comisia de Fond Funciar a Municipiului Bucuresti a propunerilor de punere in posesie pe aceste terenuri, dar nu mai tarziu de 1 ianuarie 2015.

Art. 10. – (1) Pana la data de 15 aprilie 2018, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara va intocmi, pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala, situatia comparativa a cererilor si disponibilului de teren, ulterior finalizarii situatiilor prevazute la art. 6 alin. (2).

(2) Dupa finalizare, situatia se comunica Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor si Agentiei Domeniilor Statului.

Art. 12. – (1) In situatia in care restituirea terenurilor agricole pe vechile amplasamente nu este posibila, dupa validarea intinderii dreptului lor de proprietate de catre comisiile judetene de fond funciar sau, dupa caz, de catre Comisia de Fond Funciar a Municipiului Bucuresti, fostului proprietar sau mostenitorilor acestuia li se atribuie un teren pe un alt amplasament, in urmatoarea ordine:

 1. a) pe terenurile din rezerva comisiei locale de fond funciar;
 2. b) pe terenurile proprietate publica, trecute, in conditiile legii, in proprietatea privata a statului, sau pe terenurile proprietate privata a statului, care au fost administrate pe raza unitatii administrativ-teritoriale de institute, de statiuni de cercetare ori de alte institutii publice;
  c) pe terenurile proprietate publica, trecute, in conditiile legii, in proprietatea privata a statului, sau pe terenurile proprietate privata a statului, care au fost administrate de institute, de statiuni de cercetare ori de institutii publice pe raza localitatilor invecinate, aflate in acelasi judet;
 3. d) pe terenurile ocupate de izlazuri.

2) Pentru terenurile prevazute la alin. (1) lit. d), regimul juridic si categoria de folosinta se pot schimba numai cu avizul prealabil al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si cu acordul cetatenilor cu drept de vot din unitatea administrativ-teritoriala, acord exprimat in urma organizarii unui referendum local, potrivit legii, in termenul prevazut la art. 6 alin. (1).

3) Atribuirea terenurilor de catre comisia locala se face in ordinea de inregistrare a cererilor initiale de restituire, cu respectarea stricta a ordinii categoriilor de teren prevazute la alin. (1). Fostul proprietar sau mostenitorii acestuia pot refuza terenul din rezerva comisiei locale de fond funciar sau din izlazul comunal, propus in vederea restituirii.

Art. 13. – (1) In situatia in care restituirea terenurilor forestiere pe vechile amplasamente nu este posibila, reconstituirea dreptului de proprietate se face pe alte amplasamente de pe raza unitatii administrativ-teritoriale, chiar daca acestea s-au aflat in proprietatea statului roman inainte de anul 1948, au intrat ulterior in proprietatea statului sau au fost incluse in amenajamente silvice dupa aceasta data.

2) In situatia in care pe raza unitatii administrativ-teritoriale nu exista teren forestier disponibil, reconstituirea dreptului de proprietate se face pe terenuri forestiere situate pe raza altor unitati administrativ-teritoriale din judet, cu aprobarea comisiei judetene de fond funciar sau, dupa caz, a Comisiei de Fond Funciar a Municipiului Bucuresti.

(3) Notiunea de teren forestier in sensul prezentei legi este definita in normele de aplicare a acesteia.

Art. 14. – In situatia in care terenul destinat restituirii este pus la dispozitie pe raza unei alte unitati administrativ-teritoriale decat cea notificata, punerea in posesie se face de catre comisia locala la care proprietarul sau mostenitorii acestuia au depus cererea de reconstituire a dreptului de proprietate potrivit art. 9 alin. (3) din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu informarea comisiei locale din unitatea administrativ-teritoriala respectiva.

Art. 15. – Cererile vizand restituirea terenurilor intravilane, agricole la data preluarii abuzive, formulate potrivit Legii nr. 10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se solutioneaza cu respectarea limitei de 50 ha de proprietar deposedat, cu conditia ca aceasta suprafata sa nu fi fost restituita prin aplicarea legilor fondului funciar.

Art. 151.  -(1) In situatia in care, dupa solicitarea documentelor necesare stabilirii categoriei de folosinta a terenurilor care fac obiectul cererilor formulate potrivit Legii nr. 10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarele de despagubire nu se completeaza cu informatiile solicitate, se prezuma urmatoarele:

 1. a) in cazul terenurilor situate la data preluarii abuzive in intravilanul localitatilor de tip urban si pe care existau constructii, o suprafata de pana la 1.000 mp avea categoria de folosinta curti si constructii;
 2. b) in cazul terenurilor situate la data preluarii abuzive in intravilanul localitatilor de tip rural si pe care existau constructii, o suprafata de pana la 3.000 mp avea categoria de folosinta curti si constructii.

(2) Pentru suprafetele care exced limitelor prevazute la alin. (1) si pentru care, pe baza documentelor existente, nu se poate stabili daca se incadreaza in suprafata maxima prevazuta la art. 15, la propunerea Secretariatului Comisiei Nationale, Comisia Nationala invalideaza deciziile entitatilor investite de lege, cu exceptia celor emise in baza unor hotarari judecatoresti irevocabile/definitive prin care instantele au stabilit existenta si intinderea dreptului.

 

Capitolul III Acordarea de masuri compensatorii

Art. 16. – Cererile de restituire care nu pot fi solutionate prin restituire in natura la nivelul entitatilor investite de lege se solutioneaza prin acordarea de masuri compensatorii sub forma de puncte, care se determina potrivit art. 21 alin. (6) si (7).

Art. 17. – (1) In vederea finalizarii procesului de restituire in natura sau, dupa caz, in echivalent a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist, se constituie Comisia Nationala pentru Compensarea Imobilelor, denumita in continuare Comisia Nationala, care functioneaza in subordinea Cancelariei Primului-Ministru si are, in principal, urmatoarele atributii:

 1. a) valideaza/invalideaza in tot sau in parte deciziile emise de entitatile investite de lege care contin propunerea de acordare de masuri compensatorii;

VEZI: DECIZIA 686/2014 care admite exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Gheorghe Badeci si Petra Badeci in Dosarul nr. 33.881/3/2013 al Tribunalului Bucuresti – Sectia a IV-a civila si constata ca dispozitiile art. 17 alin. (1) lit. a) si art. 21 alin. (5) si (8) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania sunt constitutionale in masura in care nu se aplica deciziilor/dispozitiilor entitatilor investite cu solutionarea notificarilor, emise in executarea unor hotarari judecatoresti prin care instantele s-au pronuntat irevocabil/definitiv asupra calitatii de persoane indreptatite si asupra intinderii dreptului de proprietate.

 1. b) dispune emiterea deciziilor de compensare a imobilelor;

La articolul 17 alineatul (1), litera c) abrogata de art.unic pct.4 din Legea 111/2017

 1. d) ia alte masuri legale necesare aplicarii prezentei legi.

(2) Comisia Nationala este formata din 11 membri si are urmatoarea componenta:

 1. a) presedintele Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor;
 2. b) vicepresedintii Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor;
 3. c) un reprezentant al Cancelariei Primului-Ministru;
 4. d) presedintele Agentiei Domeniilor Statului;
 5. e) un reprezentant al Departamentului pentru Relatii Interetnice din cadrul Secretariatului General al Guvernului;
 6. f) un reprezentant al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
 7. g) 2 reprezentanti ai Ministerului Justitiei;
 8. h) un reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne.

(3) Componenta nominala a Comisiei Nationale se stabileste prin decizie a prim-ministrului, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

4) Lucrarile Comisiei Nationale sunt conduse de presedintele Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, care indeplineste si functia de presedinte al Comisiei Nationale.

(5) Secretariatul Comisiei Nationale preia toate atributiile, drepturile si obligatiile Secretariatului Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor si se asigura de catre Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor.

Art. 18. – (1) Comisia Nationala functioneaza pe baza prevederilor prezentei legi si a regulamentului propriu de organizare si functionare. Regulamentul Comisiei Nationale se aproba prin decizie a prim-ministrului, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

(2) In indeplinirea atributiilor sale, Comisia Nationala emite decizii sub semnatura presedintelui acesteia. Comisia Nationala lucreaza in sedinta in prezenta a minimum 7 membri si decide cu majoritatea de voturi a membrilor prezenti.

(3) Comisia Nationala preia atributiile Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor si functioneaza pana la finalizarea procesului de retrocedare.

Art. 19. – In scopul evitarii unor posibile fraude sau tentative de corupere a membrilor Comisiei Nationale, in aplicarea prezentei legi se stabilesc urmatoarele masuri:

 1. a) numirea si inlocuirea membrilor Comisiei Nationale se fac prin decizie a prim-ministrului, cu exceptia celor prevazuti la art. 17 alin. (2) lit. a), b) si d), care devin membri, de drept, prin decizia sau, respectiv, ordinul de numire in functie;
 2. b) membrii Comisiei Nationale beneficiaza de indemnizatie lunara reprezentand 50% din indemnizatia lunara a presedintelui Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. Indemnizatia se acorda in lunile in care Comisia Nationala desfasoara cel putin o sedinta.

Art. 21. – (1) In vederea acordarii de masuri compensatorii pentru imobilele care nu pot fi restituite in natura, entitatile investite de lege transmit Secretariatului Comisiei Nationale deciziile care contin propunerea de acordare de masuri compensatorii, intreaga documentatie care a stat la baza emiterii acestora si documentele care atesta situatia juridica a imobilului obiect al restituirii la momentul emiterii deciziei, inclusiv orice inscrisuri cu privire la constructii demolate.

(2) Deciziile entitatilor investite de lege vor fi insotite de inscrisuri care atesta imposibilitatea atribuirii in compensare totala sau partiala a unor alte imobile/bunuri/servicii disponibile detinute de entitatea investita de lege.

(3) Dispozitiile autoritatilor administratiei publice locale emise potrivit Legii nr. 10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se transmit Secretariatului Comisiei Nationale dupa exercitarea controlului de legalitate de catre prefect. Dispozitiile art. 11 alin. (1) si (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, raman aplicabile.

Vezi: Decizia 16/2019 care admite recursul in interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Bucuresti si, in consecinta, stabileste ca:

In interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 21 alin. (3) din Legea nr. 165/2013, entitatea notificata va inainta dispozitia, la emiterea careia a fost obligata de instanta, impreuna cu dosarul administrativ, direct catre Secretariatul Comisiei Nationale pentru Compensarea Imobilelor.

(4) Comisiile judetene de fond funciar si Comisia de Fond Funciar a Municipiului Bucuresti pot propune Comisiei Nationale solutionarea cererilor de retrocedare prin acordare de masuri compensatorii potrivit prezentei legi numai dupa epuizarea suprafetelor de teren agricol afectate restituirii in natura, identificate la nivel local.

Vezi: Decizia 671/2017 care admite exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Anca Marina Hanganu, Dan-Paul Sadeanu, Constanta Sadeanu, Mihail Sadeanu, Marius Salvator Bratu si Rodica Emilia Popa in Dosarul nr. 15.975/212/2015 al Judecatoriei Constanta si constata ca sintagma “numai dupa epuizarea suprafetelor de teren agricol afectate restituirii in natura identificate la nivel local” din cuprinsul art. 21 alin. (4) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania este constitutionala in masura in care nu se aplica in ipoteza existentei unor hotarari judecatoresti definitive/irevocabile prin care instantele au dispus acordarea de masuri reparatorii in echivalent banesc.

(5) Secretariatul Comisiei Nationale, in baza documentelor transmise, procedeaza la verificarea dosarelor din punctul de vedere al existentei dreptului persoanei care se considera indreptatita la masuri reparatorii. Pentru clarificarea aspectelor din dosar, Secretariatul Comisiei Nationale poate solicita documente in completare entitatilor investite de lege, titularilor dosarelor si oricaror altor institutii care ar putea detine documente relevante.

(6) Evaluarea imobilelor pentru care se acorda despagubiri se exprima in puncte si se face prin aplicarea grilei notariale valabile pentru anul precedent emiterii deciziei de catre Comisia Nationala, in considerarea caracteristicilor tehnice ale imobilului si a categoriei de folosinta la data preluarii acestuia. Un punct are valoarea de un leu.”

Vezi: Decizia 46/2021 care admite sesizarea formulata de Curtea de Apel Suceava – Sectia I civila in Dosarul nr. 99/86/2020, privind pronuntarea unei hotarari prealabile si, in consecinta, stabileste ca:

Ca urmare a Deciziei Curtii Constitutionale nr. 189 din 18 martie 2021, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 466 din 4 mai 2021, dispozitiile art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 219/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, si-au incetat efectele si nu mai pot constitui temei juridic pentru cauzele aflate pe rolul instantelor judecatoresti avand ca obiect decizii de compensare emise anterior intrarii in vigoare a legii modificate, nesolutionate definitiv la data publicarii deciziei instantei de contencios constitutional in Monitorul Oficial.

(61) In cazul in care, prin documentele existente in dosarul de despagubire, nu se pot stabili amplasamentul sau caracteristicile tehnice ale imobilului pentru care se stabilesc despagubiri, evaluarea se face prin aplicarea valorii minime pentru zona sau categoria de imobil prevazuta de grila notariala pentru localitatea respectiva, potrivit prevederilor alin. (6).”

62) In cazul in care, prin documentele existente in dosarul de despagubire, nu se pot/poate stabili suprafata si/sau descrierea, din punct de vedere arhitectural, a constructiilor pentru care se stabilesc despagubiri, se acorda masuri compensatorii pentru o suprafata utila de 21 mp. Evaluarea se face prin aplicarea valorii minime pentru zona sau categoria de imobil prevazuta de grila notariala aplicabila pentru localitatea respectiva.

(7) Numarul de puncte se stabileste dupa scaderea valorii actualizate a despagubirilor incasate pentru imobilul evaluat conform alin. (6).

(8) Ulterior verificarii si evaluarii, la propunerea Secretariatului Comisiei Nationale, Comisia Nationala valideaza sau invalideaza decizia entitatii investite de lege si, dupa caz, aproba punctajul stabilit potrivit alin. (7).

(9) In cazul validarii deciziei entitatii investite de lege, Comisia Nationala emite decizia de compensare prin puncte a imobilului preluat in mod abuziv.

(10) Prin exceptie de la prevederile art. 17 alin. (1) lit. a) si art. 21 alin. (5) si (8), in cazul dosarelor ce contin decizii ale entitatilor investite cu solutionarea notificarilor emise in executarea unor hotarari judecatoresti prin care instantele s-au pronuntat irevocabil/definitiv asupra calitatii de persoane indreptatite la masuri compensatorii, Comisia Nationala emite, la propunerea Secretariatului Comisiei Nationale, decizia de compensare prin numarul de puncte stabilit potrivit alin. (7).”

VEZI: DECIZIA 686/2014 care admite exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Gheorghe Badeci si Petra Badeci in Dosarul nr. 33.881/3/2013 al Tribunalului Bucuresti – Sectia a IV-a civila si constata ca dispozitiile art. 17 alin. (1) lit. a) si art. 21 alin. (5) si (8) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania sunt constitutionale in masura in care nu se aplica deciziilor/dispozitiilor entitatilor investite cu solutionarea notificarilor, emise in executarea unor hotarari judecatoresti prin care instantele s-au pronuntat irevocabil/definitiv asupra calitatii de persoane indreptatite si asupra intinderii dreptului de proprietate.

Art. 22. – Prin exceptie de la procedura de evaluare prevazuta de art. 21 alin. (6) si (7), Secretariatul Comisiei Nationale analizeaza dosarele care contin decizii emise in temeiul art. 6 alin. (4) si art. 31 din Legea nr. 10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si propune Comisiei Nationale validarea sau invalidarea masurilor reparatorii la nivelul stabilit prin decizia entitatii investite de lege.

Art. 23. – (1) Titlurile de valoare nominala emise de Ministerul Finantelor Publice in temeiul art. 30 din Legea nr. 10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi si nevalorificate in cadrul unei oferte de capital disponibil emise in temeiul Hotararii Guvernului nr. 498/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, cu modificarile si completarile ulterioare, se convertesc prin decizia de compensare a Comisiei Nationale, dupa parcurgerea procedurii prevazute de art. 21 alin. (5).

(2) Comisia Nationala ia in discutie dosarul transmis de entitatea investita de lege numai dupa depunerea cererii de convertire si a titlurilor de valoare nominala in original de catre persoana indreptatita.

(3) In situatia in care Comisia Nationala dispune invalidarea deciziei entitatii investite de lege in baza careia s-au emis titluri de valoare nominala, acestea se indisponibilizeaza la Secretariatul Comisiei Nationale.

Vezi: Decizia 30/2020 care admite sesizarea formulata de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a III-a civila si pentru cauze cu minori si de familie, in Dosarul nr. 19.758/3/2018.In interpretarea dispozitiilor art. 3 si 4 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in coroborare cu prevederile art. 24 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, stabileste urmatoarele:

In cazul in care, dupa incheierea unei conventii prin care fostul proprietar sau mostenitorii legali ori testamentari ai acestuia au instrainat dreptul la despagubire unor terte persoane, partile convin desfiintarea acestei conventii si repunerea lor in situatia anterioara, dreptul la masuri reparatorii al cesionarului nu subzista. In acest caz, dreptul la masuri reparatorii in echivalent revine in patrimoniul instrainatorului (instrainatorilor) plafonat potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (2) sau, dupa caz, alin. (4) din Legea nr. 165/2013.

Art. 24. – (1) Punctele stabilite prin decizia de compensare emisa pe numele titularului dreptului de proprietate, fost proprietar sau mostenitorii legali ori testamentari ai acestuia, nu pot fi afectate prin masuri de plafonare.

(2) In dosarele in care se acorda masuri compensatorii altor persoane decat titularul dreptului de proprietate, fost proprietar sau mostenitorii legali ori testamentari ai acestuia, se acorda un numar de puncte egal cu suma dintre pretul platit fostului proprietar sau mostenitorilor legali ori testamentari ai acestuia pentru tranzactionarea dreptului de proprietate si un procent de 15% din diferenta pana la valoarea imobilului stabilita conform art. 21 alin. (6).

(3) Numarul de puncte acordat in conditiile alin. (2) nu poate reprezenta o valoare mai mare decat cea stabilita potrivit art. 21 alin. (6) si (7).

(4) In cazul in care din documentele depuse la dosarul de restituire nu rezulta pretul platit fostului proprietar sau mostenitorilor legali ori testamentari ai acestuia pentru tranzactionarea dreptului de proprietate, punctele vor reprezenta echivalentul a 15% din valoarea stabilita conform art. 21 alin. (6).

(5) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, persoanele care incheie tranzactii privind drepturi asupra imobilelor care fac obiectul legilor de restituire au obligatia sa comunice Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, in termen de 15 zile, un exemplar al actului prin care s-a incheiat tranzactia.

(6) Documentele transmise dupa implinirea termenului prevazut la alin. (5) nu se iau in considerare de catre Comisia Nationala la emiterea deciziei.

(7) Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor transmite Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, in termen de 5 zile de la primire, o copie a documentelor prevazute la alin. (5).

Art. 25. – (1) Decizia de compensare emisa de Comisia Nationala se comunica persoanelor indreptatite, in termen de 45 de zile de la data emiterii.

(2) Decizia de invalidare emisa de Comisia Nationala se motiveaza si se comunica atat titularilor, cat si entitatilor investite de lege, in termen de 60 de zile de la data emiterii.

Art. 26. – Actele care au stat la baza deciziilor Comisiei Nationale au regim de arhivare de 50 de ani si se depun, la incetarea activitatii Comisiei Nationale, la Cancelaria Primului-Ministru.

Articolele 27-30 abrogate de art.unic pct.4 din Legea 111/2017

Art. 31. – (1) In termen de 3 ani de la emiterea deciziei de compensare, detinatorul de puncte poate solicita valorificarea acestora in numerar. Pentru deciziile emise inainte de 1 ianuarie 2017, termenul incepe sa curga de la aceasta data.

(2) Cererea de valorificare se depune, personal/prin mandatar cu procura autentica, la sediul Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor sau se transmite prin servicii postale si de curierat, insotita, dupa caz, de decizia de compensare sau certificatul de detinator de puncte, in original. Certificatul de detinator de puncte se emite de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor in situatia transmiterii drepturilor recunoscute prin decizia de compensare.

(3) In baza cererii detinatorului de puncte, Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor emite, pe parcursul a 5 ani consecutivi, titluri de plata, in transe anuale egale, in limita valorii stabilite prin decizia de compensare. Titlurile de plata se emit in ordinea cronologica a emiterii deciziilor de compensare.

(31) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), in situatia in care detinatorul de puncte este persoana certificata de entitati desemnate de statul roman sau de alte state membre ale Uniunii Europene sau de statul de resedinta, ca supravietuitor al Holocaustului, Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor emite un singur titlu de plata.

(4) Cuantumul unei transe nu poate fi mai mic de 20.000 lei, cu conditia ca suma astfel acordata sa nu depaseasca totalul despagubirilor stabilite.

(5) La stabilirea valorii titlului de plata se face conversia unui punct, potrivit art. 21 alin. (6).

(6) In cazul in care decizia de compensare a fost emisa pe numele mai multor persoane, fara a se stabili cotele cuvenite fiecareia, se emite un singur titlu de plata pentru toti beneficiarii.

(7) Titlurile de plata se comunica, in original, in 5 zile de la emitere, Ministerului Finantelor Publice si persoanelor indreptatite.

(8) Sumele cuprinse in titlurile de plata se platesc de catre Ministerul Finantelor Publice in cel mult 180 de zile de la emitere.

Vezi: ART.20-22 din Normele de aplicare a Legii nr. 165/2013 din HG 401/2013

 

Capitolul IV Masuri privind urgentarea solutionarii cererilor de retrocedare

Vezi: Decizia 5/2015

Art. 32. – (1) Se instituie un termen de decadere in procedura administrativa, de 120 de zile, in care persoanele care se considera indreptatite pot completa cu inscrisuri dosarele depuse la entitatile investite de lege. Termenul curge de la data la care persoanei i se comunica in scris documentele necesare solutionarii cererii sale.”

(2) Termenul prevazut la alin. (1) poate fi prelungit la cererea scrisa a persoanei care se considera indreptatita sau a reprezentantului legal, prin decizia conducatorului entitatii investite de lege sau a persoanei imputernicite de catre acesta, o singura data, pentru o perioada de 60 de zile, in situatia in care persoana care se considera indreptatita face dovada efectuarii unor demersuri privind completarea dosarului in raport cu alte institutii.

(3) Cererea de prelungire a termenului se va formula in interiorul termenului prevazut la alin. (1) si va fi insotita de dovada demersurilor intreprinse.

(31) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru dosarele depuse la Comisia speciala de retrocedare a unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase si comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, termenul de decadere in procedura administrativa este de 240 de zile.

(32) Termenul prevazut la alin. (31) poate fi prelungit in conditiile prevazute la alin. (2) si (3), pentru o perioada de 120 de zile.

(4) Institutiile detinatoare au obligatia de a elibera, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii, actele doveditoare solicitate.

Art. 33. – (1) Entitatile investite de lege au obligatia de a solutiona cererile formulate potrivit Legii nr. 10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inregistrate si nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi si de a emite decizie de admitere sau de respingere a acestora, dupa cum urmeaza:

 1. a) in termen de 12 luni, entitatile investite de lege care mai au de solutionat un numar de pana la 2.500 de cereri;
 2. b) in termen de 24 de luni, entitatile investite de lege care mai au de solutionat un numar cuprins intre 2.500 si 5.000 de cereri;
 3. c) in termen de 36 de luni, entitatile investite de lege care mai au de solutionat un numar de peste 5.000 de cereri.

(2) Termenele prevazute la alin. (1) curg de la data de 1 ianuarie 2014.

(3) Entitatile investite de lege au obligatia de a stabili numarul cererilor inregistrate si nesolutionate, de a afisa aceste date la sediul lor si de a le comunica Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. Datele transmise de entitatile investite de lege vor fi centralizate si publicate pe pagina de internet a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor.

(4) Cererile se analizeaza in ordinea inregistrarii lor la entitatile prevazute la alin. (1). Prin exceptie, se analizeaza cu prioritate cererile formulate de persoana certificata de entitati desemnate de statul roman sau de alte state membre ale Uniunii Europene sau de statul de resedinta, ca supravietuitoare ale Holocaustului, aflate in viata la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei legi.

Vezi: Decizia 25/2018 care admite sesizarea formulata de Curtea de Apel Constanta – Sectia I civila, in Dosarul nr. 6.725/118/2015, privind pronuntarea unei hotarari prealabile si, in consecinta, stabileste ca:

In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. II din Legea nr. 368/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, in cazul persoanelor indreptatite la despagubiri in temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care au optat pentru returnarea dosarelor inregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor catre entitatile investite cu solutionarea notificarii, in vederea restituirii, in natura sau prin compensare cu alte bunuri, a imobilelor, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a legii, se aplica in mod corespunzator termenele prevazute de art. 33 alin. (1) si art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013, cu modificarile si completarile ulterioare.

Termenele prevazute de art. 33 alin. (1) din Legea nr. 165/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, curg de la data inregistrarii dosarelor returnate la entitatile investite cu solutionarea notificarii.

Daca cererea formulata conform art. II din Legea nr. 368/2013 nu poate fi solutionata prin restituirea in natura sau prin compensare cu alte bunuri, dispozitia/decizia initiala aflata in dosarul returnat de Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor continua sa produca efecte, fiind incidenta procedura masurilor compensatorii sub forma de puncte prevazuta de capitolul III al Legii nr. 165/2013, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Art. 34. – (1) Dosarele inregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor vor fi solutionate in termen de 60 de luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, cu exceptia dosarelor de fond funciar, care vor fi solutionate in termen de 36 de luni.

(2) Dosarele care vor fi transmise Secretariatului Comisiei Nationale ulterior datei intrarii in vigoare a prezentei legi vor fi solutionate in termen de 60 de luni de la data inregistrarii lor, cu exceptia dosarelor de fond funciar, care vor fi solutionate in termen de 36 de luni.

(3) Numarul dosarelor prevazute la alin. (1) si data inregistrarii dosarelor prevazute la alin. (2) se publica pe pagina de internet a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor si se comunica, la cerere, persoanelor indreptatite.

(4) Dosarele se solutioneaza in ordinea inregistrarii lor la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor, respectiv Secretariatul Comisiei Nationale.

(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (4), se solutioneaza cu prioritate:

 1. a) dosarele in care Secretariatul Comisiei Nationale a solicitat documente potrivit art. 21 alin. (5);
 2. b) dosarele in care, prin hotarari judecatoresti irevocabile/definitive, instantele de judecata s-au pronuntat cu privire la existenta si intinderea dreptului, precum si la calitatea de persoana indreptatita;
 3. c) dosarele constituite in baza cererilor formulate de persoanele prevazute la art. 33 alin. (4).”
 4. d) dosarele in care s-au emis decizii privind propunerea acordarii de despagubiri/masuri compensatorii de catre Comisia speciala de retrocedare a unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase si comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania.”

Art. 35. – (1) Deciziile emise cu respectarea prevederilor art. 33 si 34 pot fi atacate de persoana care se considera indreptatita la sectia civila a tribunalului in a carui circumscriptie se afla imobilul, in termen de 30 de zile de la data comunicarii.”

(11) Litigiile privind modalitatea de aplicare a prevederilor prezentei legi sunt de competenta sectiilor civile ale tribunalelor, indiferent de calitatea titularului actiunii.

(2) In cazul in care entitatea investita de lege nu emite decizia in termenele prevazute la art. 33 si 34, persoana care se considera indreptatita se poate adresa instantei judecatoresti prevazute la alin. (1) in termen de 6 luni de la expirarea termenelor prevazute de lege pentru solutionarea cererilor.

Vezi: Decizia 45/2019 care Admite sesizarile conexate formulate de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a III-a civila si pentru cauze cu minori si de familie si Sectia a IV-a civila, in dosarele nr. 45.709/3/2017 si nr. 8.316/3/2018, privind pronuntarea unei hotarari prealabile.

In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, stabileste urmatoarele:

Termenul de 6 luni nu se aplica cererilor formulate impotriva refuzului entitatilor investite de lege de solutionare a notificarii, altele decat cele prevazute de art. 35 alin. (3) din Legea nr. 165/2013.

(3) In cazurile prevazute la alin. (1) si (2), instanta judecatoreasca se pronunta asupra existentei si intinderii dreptului de proprietate si dispune restituirea in natura sau, dupa caz, acordarea de masuri reparatorii in conditiile prezentei legi.

(4) Hotararile judecatoresti pronuntate potrivit alin. (3) sunt supuse numai apelului.

(5) Cererile sau actiunile in justitie formulate in temeiul alin. (1) si (2) sunt scutite de taxa judiciara de timbru.

 

Capitolul V Sanctiuni

Art. 36. – Constituie contraventie savarsirea oricareia dintre urmatoarele fapte, daca nu sunt comise in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:

 1. a) neindeplinirea de catre membrii comisiei locale a obligatiei prevazute la art. 6 alin. (1);
 2. b) necomunicarea situatiei centralizatoare de catre presedintele comisiei prevazute la art. 5, in conditiile art. 6 alin. (4);
 3. c) fapta persoanei care impiedica in orice mod intocmirea situatiei prevazute la art. 6 alin. (1);
 4. d) refuzul de a preda suprafetele de teren ramase la dispozitia comisiilor locale si judetene sau, dupa caz, a Comisiei de Fond Funciar a Municipiului Bucuresti Agentiei Domeniilor Statului;
 5. e) refuzul institutelor, statiunilor de cercetare si institutiilor publice de a preda Agentiei Domeniilor Statului imobilele solicitate in termenul prevazut de art. 9 alin. (3);
 6. f) nerespectarea ordinii de atribuire prevazute la art. 12 alin. (1);
 7. g) fapta persoanei care refuza sa puna la dispozitia comisiei locale de fond funciar suprafetele forestiere necesare finalizarii procesului de restituire;
 8. h) nerespectarea termenelor prevazute de prezenta lege.
 9. i) fapta persoanei fizice, care are calitatea de membru al comisiei locale sau judetene, de a impiedica in orice mod sau de a intarzia nejustificat reconstituirea sau constituirea, dupa caz, a dreptului de proprietate ori eliberarea titlului de proprietate catre persoanele indreptatite.”

Art. 37. – Contraventiile prevazute la art. 36 se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 100.000 lei.

Art. 38. – In cazul in care, in urma aplicarii contraventiilor prevazute de legislatia fondului funciar si de prezenta lege, presedintele comisiei locale continua sa intarzie finalizarea procedurii de validare, punere in posesie si emitere a titlului de proprietate, prefectul sau Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor poate dispune revocarea acestuia din functia de presedinte al comisiei locale si numirea unei alte persoane dintre conducatorii serviciilor deconcentrate de la nivel judetean sau, respectiv, salariatii Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor.

Art. 39. – (1) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 36 si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 37 se fac de catre imputernicitii Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor sau de catre prefect ori imputernicitii acestuia.

(2) Sumele provenite din amenzile aplicate potrivit prezentei legi se fac venit la bugetul de stat.

Art. 40. – Dispozitiile art. 37 se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Capitolul VI Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 41. – (1) Plata sumelor de bani reprezentand despagubiri in dosarele aprobate de catre Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi, precum si a sumelor stabilite prin hotarari judecatoresti, ramase definitive si irevocabile la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se face in termen de 5 ani, in transe anuale egale, incepand cu 1 ianuarie 2014.

Vezi: Decizia 602/2020 care admite exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Cristian-Ionut Mladin, Eliza Mladin si Adriana-Felicia Mladin in Dosarul nr. 82/46/2015** al Curtii de Apel Pitesti – Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal si constata ca prevederile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, in interpretarea data prin Decizia nr. 40 din 14 noiembrie 2016, pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept sunt neconstitutionale.

Vezi: Derogarea de la art.1 alin.(3) din OUG 63/2018

La articolul 41, alineatul (2) se abroga la data de 1 ianuarie 2017, conform art.unic pct.2 din Legea 251/2016

(21) Incepand cu 1 ianuarie 2017, cuantumul unei transe nu poate fi mai mic de 20.000 lei.

(3) Pentru indeplinirea obligatiilor stabilite la alin. (1), Comisia Nationala emite titluri de despagubire, prin aplicarea procedurii specifice Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor.

(4) Titlul de plata se emite de catre Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor in conditiile alin. (1) si (2) si se plateste de catre Ministerul Finantelor Publice in cel mult 180 de zile de la emitere.

Pus in aplicare prin Procedura din OAP 90/2017

(5) Obligatiile privind emiterea titlurilor de despagubire stabilite prin hotarari judecatoresti definitive si irevocabile la data intrarii in vigoare a prezentei legi se vor executa potrivit art. 21.

Art. 42. – (1) Persoanele indreptatite pot opta pentru returnarea dosarelor inregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor catre comisiile locale de fond funciar in vederea restituirii in natura a terenurilor, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

(2) In termenul prevazut la alin. (1), pot opta pentru returnarea dosarelor la comisiile locale de fond funciar si persoanele care nu au valorificat titlurile de despagubire emise de Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor.

(3) Dosarele inregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor pentru care nu se exercita optiunea de returnare catre comisiile locale de fond funciar se transmit Secretariatului Comisiei Nationale, in vederea solutionarii potrivit prevederilor prezentei legi.

Art. 43. – Cererile depuse in temeiul art. 36 alin. (5) din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 34 din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, care vizeaza teren cu categoria de curti-constructii, nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se transmit comisiilor constituite pe langa autoritatile publice locale pentru aplicarea Legii nr. 10/2001, in vederea solutionarii.

Vezi: Decizia 22/2021 care admite sesizarea formulata de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a III-a civila si pentru cauze cu minori si de familie, in Dosarul nr. 22.239/3/2017, privind pronuntarea unei hotarari prealabile si, in consecinta, stabileste ca:

In interpretarea art. 43 din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, calitatea de persoana indreptatita in cererile vizate de acest text de lege, pentru terenuri care intrau in domeniul de aplicare al legilor fondului funciar la data intrarii in vigoare a Legii nr. 165/2013, se stabileste potrivit prevederilor acestor legi.

Art. 44. – La data intrarii in vigoare a prezentei legi, alineatul (1) al articolului 38 din Legea nr. 10/2001, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 798 din 2 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 38. – (1) Nerespectarea obligatiilor prevazute de prezenta lege atrage raspunderea contraventionala a conducatorului autoritatii administratiei publice locale sau centrale, al institutiei sau, dupa caz, al societatii regiei autonome ori al organizatiei cooperatiste careia ii incumba aceste obligatii.

Art. 45. – (1) Imobilele prevazute in anexa nr. 2 lit. a) pct. 1, 2 si 4 la Legea nr. 10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la art. 1 alin. (10) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 1 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999, republicata, se restituie fostilor proprietari sau, dupa caz, mostenitorilor acestora, cu conditia mentinerii afectatiunii de interes public pentru o perioada de 10 ani.

(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si imobilelor ocupate de institutii publice de cultura solicitate potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/1999, republicata.

(3) Dispozitiile referitoare la mentinerea afectatiunii de interes public pentru o perioada de 10 ani se aplica si terenurilor aferente imobilelor prevazute la alin. (1) si (2), necesare desfasurarii in conditii optime a activitatilor de interes public..

(4) Mentinerea afectatiunii de interes public se stabileste de catre entitatea investita de lege, prin decizia de restituire in natura, la propunerea motivata a detinatorului actual al imobilului.

(6) In perioada mentinerii afectatiunii de interes public, obligatia privind plata cheltuielilor de intretinere aferente imobilului revine detinatorului actual al acestuia.

(61) In perioada mentinerii afectatiunii de interes public, noul proprietar beneficiaza de plata unei chirii, care se stabileste in functie de valoarea imobilului prin raportare la grila notariala valabila la data incheierii sau prelungirii contractului de inchiriere. In cazul constructiilor cu o suprafata de pana la 300 mp, la calculul valorii se aplica grila notariala aferenta constructiilor cu destinatia de locuinta. Pentru suprafata care excedeaza limitei de 300 mp se aplica grila notariala aferenta constructiilor cu destinatie de spatiu industrial.

(62) Cuantumul anual al chiriei nu poate depasi 6% din valoarea constructiei, respectiv 4% din valoarea terenului, stabilita conform alin. (61).

(63) Noul proprietar si detinatorul actual al imobilului vor incheia un contract de inchiriere, in forma scrisa, in termen de 60 de zile de la data emiterii deciziei privind restituirea in natura.

(64) Plata obligatiilor care decurg din contractele de inchiriere se asigura din fondurile prevazute cu aceasta destinatie in bugetele de venituri si cheltuieli aprobate, in conditiile legii.

(7) In situatia in care pentru activitatile de interes public nu este necesara intreaga suprafata a imobilului, aceasta poate fi restransa, chiria recalculandu-se in mod corespunzator.

(8) In situatia in care, in perioada prevazuta la alin. (1), imobilul nu mai este necesar activitatilor de interes public, obligatia mentinerii afectatiunii inceteaza de drept.

Art. 46. – La data intrarii in vigoare a prezentei legi, la articolul II din titlul VI „Modificarea si completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997“ al Legii nr. 247/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. II. – (1) Se infiinteaza in cadrul Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor o directie pentru coordonarea aplicarii legislatiei din domeniul restituirii proprietatii funciare de catre institutiile administratiei de stat si comisiile de fond funciar, asigurand aplicarea unitara de catre acestea a reglementarilor in domeniu.”

Art. 47. – La data intrarii in vigoare a prezentei legi, dupa alineatul (1) al articolului 51 din Legea nr. 18/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduc trei noi alineate, alineatele (2)-(4), cu urmatorul cuprins:

(2) In cazul existentei unei suprapuneri totale sau partiale ca urmare a emiterii a doua sau mai multe titluri de proprietate pe aceleasi amplasamente, comisia judeteana este competenta sa dispuna anularea totala sau partiala a titlurilor emise ulterior primului titlu.

(3) Comisia judeteana va dispune emiterea unui nou titlu in locul celui anulat sau, dupa caz, va propune acordarea de masuri compensatorii potrivit legii privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate abuziv in perioada regimului comunist in Romania.

(4) Dispozitiile art. 53 alin. (2) raman aplicabile.

Art. 48. – La data intrarii in vigoare a prezentei legi, alineatul (2) al articolului 10 din Legea nr. 10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) In cazul in care pe terenurile preluate in mod abuziv s-au edificat noi constructii autorizate, persoana indreptatita va obtine restituirea in natura a partii de teren ramase libera, iar pentru suprafata ocupata de constructii noi, cea afectata servitutilor legale, spatiilor verzi, asa cum au fost stabilite prin art. 3 lit. a)-f) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si altor amenajari de utilitate publica ale localitatilor urbane si rurale masurile reparatorii se stabilesc in echivalent.

Art. 49. – La data intrarii in vigoare a prezentei legi, alineatul (4) al articolului 31 din Legea nr. 10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(4) Recalcularea valorii actiunilor se face in baza valorii activului net din ultimul bilant contabil, cu utilizarea coeficientului de actualizare stabilit de Banca Nationala a Romaniei prin Ordinul nr. 3/2001 privind coeficientul de actualizare a valorii leului de la data de 11 iunie 1948 pana la data de 14 februarie 2001 si a indicelui inflatiei stabilit de Institutul National de Statistica, precum si a prevederilor Legii nr. 303/1947 pentru recalcularea patrimoniului societatilor pe actiuni, in cazul in care bilantul este anterior acesteia. Actualizarea se face pana la data de 14 februarie 2001.

Art. 50. – La data intrarii in vigoare a prezentei legi:

 1. a) sintagma „despagubiri acordate in conditiile prevederilor speciale privind regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv“, cuprinsa in Legea 10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se inlocuieste cu sintagma „masuri compensatorii in conditiile legii privind unele masuri pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv, in perioada regimului comunist in Romania“;
 2. b) orice dispozitie referitoare la evaluarea imobilelor potrivit standardelor internationale de evaluare si la masura reparatorie a compensarii cu alte bunuri sau servicii oferite in echivalent, prevazute in Legea 10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga;
 3. c) articolele 13, 14, 141, 142, 15 literele a)- d) si f), articolele 16, 17, 18, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189 si articolul 22 din titlul VII „Regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv“ al Legii 247/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice dispozitie contrara prezentei legi se abroga.

Art. 51. – La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga articolele 5 si 12 din Legea nr. 214/2011 pentru organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 819 din 21 noiembrie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 52. – La data de 1 ianuarie 2016, alineatul (3) al articolului 18 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

Aceasta lege a fost adoptata in temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constitutia Romaniei, republicata, in urma angajarii raspunderii Guvernului in fata Camerei Deputatilor si a Senatului, in sedinta comuna din data de 17 aprilie 2013.

 

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,                     PRESEDINTELE SENATULUI

VIOREL HREBENCIUC                                GEORGE-CRIN LAURENTIU AN

Acesta este actul compus (forma care include modificarile pe text) creat la data de 30 iulie 2018

M.Of.Nr.910 din 15 decembrie 2014

LEGE Nr.164
privind unele masuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de solutionare

a cererilor formulate in temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii

cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma

aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie

1940, precum si al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau  compensatii cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate,

retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a

starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile

Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, si pentru modificarea

unor acte normative

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Capitolul I
Dispozitii generale

Art.1

(1)Stabilirea si plata despagubirilor acordate persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1) si (3) din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza potrivit prevederilor prezentei legi.
(2)Sunt indreptatiti la acordarea de despagubiri si mostenitorii legali sau testamentari ai persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1) si (3) din Legea nr. 9/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si mostenitorii legali, pana la gradul IV inclusiv, sau mostenitorii testamentari ai persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 290/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, daca aveau, la data depunerii cererii de acordare a despagubirilor, cetatenia romana. Dovada calitatii de mostenitor se face prin certificatul de mostenitor, prin certificatul de calitate de mostenitor sau prin hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila prin care se atesta aceasta calitate.

Art.2

Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, singura masura compensatorie de care pot beneficia persoanele prevazute la art. 1 este acordarea de despagubiri banesti.

Art.3

(1)Dispozitiile prezentei legi referitoare la stabilirea despagubirilor se aplica cererilor formulate si depuse, in termen legal, la comisiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 290/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru care nu s-au emis hotarari de respingere a cererii sau de acordare a despagubirilor, pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(2)Dispozitiile prezentei legi referitoare la plata despagubirilor se aplica cererilor solutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, pentru care nu s-a efectuat plata, cererilor nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, precum si cauzelor aflate pe rolul instantelor judecatoresti, avand ca obiect acordarea de despagubiri in baza Legii nr. 9/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a Legii nr. 290/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Capitolul II
Stabilirea si plata despagubirilor

Art.4

Cererile aflate in curs de solutionare la comisiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 290/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se analizeaza si se solutioneaza pe baza actelor care atesta existenta dreptului la despagubiri, certificate de autoritatile competente, acte care pot fi completate cu declaratii ale martorilor, autentificate.

Art.5

(1)Valoarea bunurilor imobile pentru care se acorda despagubiri potrivit Legii nr. 290/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste de comisiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, prin raportare la valorile si limitele prevazute in anexa nr. 1.
(2)Pentru trei dintre recoltele neculese in anul parasirii proprietatilor in teritoriile prevazute in Legea nr. 290/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, la alegerea fostilor proprietari sau a mostenitorilor acestora, se acorda despagubiri al caror cuantum se stabileste de catre comisiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, prin raportare la valorile prevazute in anexa nr. 2.

Art.6

(1)Comisiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 290/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, solutioneaza cererile de acordare a despagubirilor, in ordinea inregistrarii acestora si, prin hotarare, propun acordarea de despagubiri sau respingerea cererilor.
(2)Hotararea comisiei judetene, respectiv a municipiului Bucuresti pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 290/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, insotita de inscrisurile si documentele care au fost avute in vedere la emiterea acesteia, se comunica, in termen de 30 de zile de la emitere, Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. In acelasi termen, hotararea se comunica si solicitantului.

Art.7

(1)Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, in baza documentelor transmise, procedeaza la analizarea dosarelor aferente hotararilor comisiilor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 290/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, din punctul de vedere al existentei si intinderii dreptului la acordarea despagubirilor, in ordinea inregistrarii acestora.

(2)In situatia in care se constata lipsa sau neconcordanta unor inscrisuri doveditoare, Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor poate solicita inscrisurile necesare atat institutiilor publice, cat si persoanelor care solicita acordarea de despagubiri.
(3)In baza documentelor depuse la dosar, Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor valideaza sau invalideaza hotararea comisiei judetene, respectiv a municipiului Bucuresti pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 290/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si, dupa caz, emite decizie de validare/invalidare, in tot sau in parte, sub semnatura vicepresedintelui Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor cu atributii de coordonare a aplicarii Legii nr. 9/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 290/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4)In cazul in care se constata ca persoana indreptatita are dreptul la despagubiri si pentru alte bunuri decat cele pentru care s-a stabilit valoarea prin hotararea comisiei judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, prin decizia prevazuta la alin. (3), stabileste si valoarea bunurilor neevaluate initial.
(5)Stabilirea valorii bunurilor neevaluate initial in dosarele constituite in temeiul Legii nr. 9/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se face potrivit prevederilor acesteia.
(6)Stabilirea valorii bunurilor neevaluate initial in dosarele constituite in temeiul Legii nr. 290/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se face potrivit art. 5.

Art.8

Deciziile de validare/invalidare ale Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor pot fi atacate in termen de 30 de zile de la comunicare. Litigiile privind modalitatea de aplicare a prevederilor prezentei legi sunt de competenta sectiilor civile ale tribunalelor, indiferent de calitatea titularului actiunii.”

Modificat de art.IV din Legea 212/2018

Art.9

Actul administrativ prin care se stabileste dreptul la despagubiri si cuantumul acestora este, dupa caz:
a)hotararea comisiei judetene, respectiv a municipiului Bucuresti pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, emisa inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi;
b)ordinul emis de seful Cancelariei Primului-ministru in temeiul Legii nr. 9/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv decizia de plata emisa de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, in temeiul Legii nr. 9/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi;
c)decizia de validare, emisa de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor dupa intrarea in vigoare a prezentei legi, cu privire la hotarari emise in temeiul Legii nr. 9/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de comisiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi;
d)decizia de validare, emisa de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, cu privire la hotararile emise in temeiul Legii nr. 9/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Legii nr. 290/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, de comisiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa intrarea in vigoare a prezentei legi.

Art.10

(1)Plata despagubirilor stabilite prin actele administrative prevazute la art. 9 lit. a) si b) se efectueaza in ordinea cronologica a emiterii acestora, in transe anuale egale, esalonat, pe o perioada de 5 ani, incepand cu data de 1 ianuarie 2015.
(2)Plata despagubirilor stabilite prin actele administrative prevazute la art. 9 lit. c) si d) se efectueaza in ordinea cronologica a emiterii acestora, in transe anuale egale, esalonat, pe o perioada de 5 ani, incepand cu anul urmator emiterii deciziilor de validare.
(3)Plata sumelor de bani stabilite prin hotarari judecatoresti, ramase definitive si irevocabile sau, in cazul proceselor incepute dupa data de 15 februarie 2013, ramase definitive, pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se efectueaza in transe anuale egale, esalonat, pe o perioada de 5 ani, incepand cu data de 1 ianuarie 2015.
(4)Sumele neplatite, aferente hotararilor judecatoresti prevazute la alin. (3) si actelor administrative prevazute la art. 9 lit. a) si b), se actualizeaza cu indicele de crestere a preturilor de consum pentru perioada de la momentul ramanerii irevocabile/definitive, respectiv al emiterii acestora, pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, si constituie obligatii de plata, in transe, in conditiile prezentei legi. Actualizarea sumei se face prin decizie a presedintelui Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor.
(5)Sumele aferente actelor administrative prevazute la art. 9 lit. c) se actualizeaza prin decizia de validare cu indicele de crestere a preturilor de consum, pentru perioada de la momentul emiterii hotararilor pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, si constituie obligatii de plata, in transe, in conditiile prezentei legi.
(6)Pentru fiecare transa anuala, Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor emite un titlu de plata. Titlul de plata, in original, se comunica, in cel mult 5 zile de la emitere, Ministerului Finantelor Publice si persoanelor indreptatite.

Vezi:OAP 90/2017

(7)Cuantumul unei transe anuale nu poate fi mai mic de 20.000 lei. In cazul in care suma ce trebuie platita este mai mica decat 20.000 lei, aceasta va fi achitata integral, intr-o singura transa.

Art.11

(1)Plata sumelor stabilite prin titlurile de plata se efectueaza de catre Ministerul Finantelor Publice, in termen de cel mult 180 de zile de la data emiterii acestora.
(2)Procedura de plata se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice, pana la data de 31 decembrie 2014, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(3)Orice procedura de executare silita se suspenda de drept, pana la implinirea termenelor la care devin scadente obligatiile de plata prevazute in titlurile de plata emise conform art. 10 alin. (6).

Capitolul III
Masuri pentru accelerarea solutionarii cererilor de acordare de despagubiri

Art.12

(1)Se instituie un termen de decadere de 120 de zile, in care persoanele care au formulat cereri de acordare de despagubiri pot completa, cu inscrisuri, dosarele aflate in curs de solutionare la comisiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 290/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, ori la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor. Termenul de decadere curge de la data la care persoanei i se comunica, in scris, care sunt documentele necesare solutionarii cererii.
(2)Termenul prevazut la alin. (1) poate fi prelungit la cererea scrisa a persoanei care a formulat cerere de acordare de despagubiri, o singura data, pentru o perioada de 60 de zile, in situatia in care aceasta face dovada efectuarii unor demersuri pentru completarea dosarului.
(3)Cererea de prelungire a termenului se va formula in interiorul termenului prevazut la alin. (1) si va fi insotita de dovada demersurilor intreprinse.
(4)Institutiile detinatoare au obligatia de a elibera, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii, actele doveditoare solicitate.

Art.13

(1)Comisiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 290/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia de a solutiona, prin hotarare, cererile de acordare a despagubirilor inregistrate si nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, dupa cum urmeaza:

a)in termen de 9 luni, comisiile care mai au de solutionat un numar de pana la 500 de cereri depuse in temeiul Legii nr. 9/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Legii nr. 290/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
b)in termen de 18 luni, comisiile care mai au de solutionat un numar intre 501 si 1.000 de cereri, depuse in temeiul Legii nr. 9/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Legii nr. 290/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
c)in termen de 36 de luni, comisiile care mai au de solutionat un numar de peste 1.000 de cereri depuse in temeiul Legii nr. 9/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Legii nr. 290/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2)Termenele prevazute la alin. (1) curg de la data de 1 ianuarie 2015.
(3)Comisiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 290/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia de a stabili, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, numarul cererilor inregistrate si nesolutionate, de a afisa aceste date la sediul lor si de a le comunica Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. Datele transmise de comisiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 290/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, vor fi centralizate si publicate pe pagina de internet a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor.

Art.14

(1)Hotararile emise de comisiile judetene in baza Legii nr. 9/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inregistrate la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor si pentru care nu s-a emis decizie de validare/invalidare, se valideaza/invalideaza in termen de 18 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(2)Hotararile emise de comisiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 290/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa data intrarii in vigoare a prezentei legi, se valideaza/invalideaza de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, prin decizie, in termen de 18 luni de la data inregistrarii lor.
(3)Numarul dosarelor aferente hotararilor prevazute la alin. (1) si data inregistrarii dosarelor aferente hotararilor prevazute la alin. (2) se publica pe pagina de internet a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor si se comunica, la cerere, persoanelor indreptatite.

Art. 15. – In cazul nerespectarii termenelor stabilite la art. 13 alin. (1) si la art. 14 alin. (1) si (2), persoana indreptatita se poate adresa instantei judecatoresti prevazute la art. 8.

Capitolul IV
Dispozitii finale

Art.16

(1)Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor exercita, din oficiu sau pe baza unor sesizari motivate ale persoanelor indreptatite, controlul cu privire la aplicarea prevederilor legale de catre comisiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 290/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2)In cazul constatarii incalcarii prevederilor legale privind constituirea, organizarea si functionarea comisiilor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 290/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, ori a unor nereguli in modul de solutionare a dosarelor, Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor poate dispune:

a)suspendarea temporara a activitatii comisiei pe termen de maximum 60 de zile, in vederea identificarii cauzelor care au condus la aparitia acestor deficiente sau nereguli;
b)masuri pentru remedierea neregulilor constatate;
c)sesizarea altor organe cu atributii de control, precum si a organelor de cercetare penala, in cazul in care aspectele constatate sunt de competenta acestora.

Art.17

(1)In scopul accelerarii si eficientizarii procesului de despagubire, in aplicarea prezentei legi, se stabilesc urmatoarele masuri:

a)se suplimenteaza numarul de posturi din structura organizatorica a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor cu un numar de 20 de posturi de natura contractuala, pentru o perioada de 36 de luni;
b)drepturile salariale ale functionarilor publici din cadrul Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor se stabilesc prin asimilare, in mod corespunzator, cu cele ale functionarilor publici din cadrul Ministerului Finantelor Publice.
(2)Transformarea posturilor personalului contractual incadrat in structura organizatorica a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor la data intrarii in vigoare a prezentei legi, care implica exercitarea prerogativelor de putere publica, in functii publice, se face in conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.18

Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta lege.

Art.19

La data intrarii in vigoare a prezentei legi, sintagma „Comisia centrala pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940“ se inlocuieste cu sintagma „Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor“.

Art.20

Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 505 din 14 iulie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1.La articolul 1, alineatul (2) se abroga.
2.La articolul 2, alineatele (1)-(3)se abroga.
3.Articolele 3 si 4 se abroga.
4.La articolul 8, alineatele (2), (22) si (3)-(6) se abroga.
5.Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art.9

In cazul in care despagubirile banesti sunt solicitate de mai multi mostenitori ai aceleiasi persoane, precum si daca, dupa adoptarea hotararii de catre comisia competenta si ramanerea definitiva a acesteia, apar persoane avand vocatie succesorala, conform art. 5 alin. (1) si (2), raporturile dintre succesori privind drepturile lor se solutioneaza potrivit dreptului comun.
6.Articolele 10, 11 si 13 se abroga.

Art.21

La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
a)art. 1 alin. (2), art. 5 alin. (1), art. 6 alin. (3) si(4), art. 7 alin. (1)-(6) si art. 8 din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 260 din 18 aprilie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
b)art. 6 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 99/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.22

Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 260 din 18 aprilie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 505 din 14 iulie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile aduse prin prezenta lege, vor fi republicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

ANEXA Nr. 1

 

Valorile de despagubire a bunurilor imobile

Nr. crt.

Categoria de bunuri

euro/mp

1

Teren intravilan zone urbane (maximum 450 mp)

35

2

Teren intravilan zone rurale (maximum 1.000 mp)

5,23

3

Constructii cu destinatia de locuinta din zona urbana

75

4

Constructii cu destinatia de locuinta din zona rurala

20

5

Anexe ale constructiilor din zona urbana

28,18

6

Anexe ale constructiilor din zona rurala

14,55

7

Teren agricol1

0,43

8

Livada

0,41

9

Teren forestier2

0,31

1Suprafata totala de teren reconstituita nu poate depasi limita de 50 ha de proprietar deposedat. La calculul suprafetei totale se va avea in vedere atat terenul agricol, cat si cel intravilan.
 2Suprafata totala de teren forestier reconstituita nu poate depasi limita de 10 ha de proprietar deposedat.

ANEXA Nr. 2

Valorile de despagubire a recoltelor

Nr. crt.

Categoria de recolte

lei/kg

1

Porumb

1

2

Grau

0,85

3

Floarea-soarelui

1,59

4

Sfecla de zahar

0,17

5

Vita-de-vie

2,45

6

Fructe

4,35

7

In

0,22

8

Tutun

4,35

9

Mac

2,75

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR PRESEDINTELE SENATULUI
VALERIU-STEFAN ZGONEA CALIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TARICEANU

Bucuresti, 11 decembrie 2014. Nr. 164.

Real Grup Invest -Legislatie retrocedari