Termeni și condiții

Politica privind protecția datelor personale

Versiunea 1 din 25 mai 2018

REAL GRUP INVEST SA (“societatea”), cu sediul in Bucuresti, Str. Progresului, nr.134-138, Corp B, parter, sector 5, înregistrată la ORCTB J40/2812/2003, număr de înregistrare fiscală RO 15243245, îsi asuma angajamentul de a proteja datele tale cu caracter personal si de a se conforma Legislaţiei PDP.

Legislaţia PDP: înseamnă orice lege, ordonanţă, hotărâre, regulament sau legislaţie secundară emisă de Autoritatea de Supraveghere, privind prelucrarea, confidenţialitatea şi utilizarea Datelor cu caracter personal, incluzând:

 • LEGEA nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată („Legea 677/2001”); Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice („Legea 506/2004”) şi orice alt act normativ din Româna care implementează aceste legi, Directiva 95/46/CE („Directiva Data Protection”); şi
 • Începând din 25 mai 2018, Regulamentul nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (numit Regulamentul general privind protecţia datelor – „GDPR”), de la data la care acesta va fi aplicabil; şi orice alte normative naţionale date în aplicarea GDPR;

S-ar putea sa fie nevoie sa modificam aceasta Politica. Actualizările vor fi publicate online pe site-ul www.realgrup.ro. Daca modificările sunt substanţiale, vom anunţa actualizarea prin canalele de comunicare obişnuite pentru astfel de anunţuri.

Continuarea utilizării de către dvs. a site-ului web www.realgrup.ro si a serviciilor Societății după data intrării in vigoare a acestor modificări constituie acceptarea de către dvs. a acestor modificări.

Pentru a vă uşura efortul de examinare, vom publica versiunea și dată de intrare în vigoare în partea superioară a documentului.

Ce persoane vizează prelucrarea datele cu caractare personal?

Societatea prelucrează datele următoarelor categorii de persoane fizice, în funcţie de scopul prevăzut la pct. III.:

 1. Clienţi/potenţiali clienţi, contractanţi/ furnizori, parteneri, membrii familiei persoanei vizate;
 2. Acţionarii Societăţii, manageri, cenzori, colaboratori;
 3. Angajaţi, candidati, membrii familiei persoanei vizate, persoane care au depus CV-uri in vederea angajarii,

Această politică vă oferă detalii despre ce fel de informații sunt culese și urmărite, despre modul în care sunt utilizate acestea și către cine sunt distribuite.

Noi revizuim permanent principiile privind securitatea datelor cu caracter personal, prezentate mai jos. Aceste principii conțin angajamentul nostru de a proteja confidențialitatea clienților noștri.

Confidențialitatea dvs. este un factor important de care Societatea ține seama în cadrul activităţii sale. Ne angajăm să fim transparenți și deschiși. Această politică de confidențialitate explică modul în care primim informația despre dvs. și cum o gestionăm în momentul în care o deținem.

Ce date cu caracter personal colectează REAL GRUP INVEST SA? Cum obținem informații despre dvs.?

Conform prevederilor legale, “date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoană vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau unul sau mai multe elemente specifice, propriei sale identitați fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Orice date care nu se încadrează în această definiție constituie „date fără caracter personal”.

Societatea procesează datele celor care accesează website-ul www.realgrup.ro sau sediul firmei, respectiv persoane fizice – clienți sau potențiali clienți, reprezentanți (spre exemplu: directori, administratori, acţionari, împuterniciți, persoane de contact) ai clienților sau potențialilor clienți, furnizorilor sau partenerilor de afaceri, angajați și colaboratori.

În cazul personalelor enumerate mai sus, Societatea poate colecta, înregistra, organiza, stoca, adaptă ori modifica, extrage, consultă, utiliza, dezvălui către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alătură ori combină, şterge sau distrugere aurmătoarele tipuri de date cu caracter personal: nume și prenume, date din actele de stare civilă şi sau din actele de identitate, fotografia, adresa de domiciliu/reşedinţă, cetăţenie, telefon/fax/e-mail, , informaţii legate de plăţi (ex. număr carte de credit, data expirării, adresa de facturare), cont reţele sociale, sex, profesie, relaţii de familie, stare de sănătate.

Atunci când se accesează website-ul Societăţii, serverele noastre creează în mod automat înregistrări ale vizitei tale. Aceste înregistrări includ, de obicei, adrese IP, numărul de accesări, pagină de internet de la care te-ai conectat și alte date.

Mai aflăm informatii despre dvs. atunci când ni le furnizati:

 • în mod direct la sediul nostru (de ex., atunci când solicitați informaţii despre procedura de retrocedare a imobilelor preluate abuziv de către stat, când intraţi în relaţii contractuale cu Societatea noastră sau când sunt necesare pentru soluţionarea dosarului dvs.);
 • atunci când trimiteți solicitări pe email, fax, poștă sau telefonic;
 • când sunt necesare pentru executarea unei operațiuni administrative, de facturare/ plata/încasare despăgubiri;

Societatea colectează și utilizează numai informații personale bazate pe motive legitime și în felul în care un individ interesat se așteaptă în mod rezonabil, și fără efecte adverse nejustificate. În plus, Societatea va depune eforturi rezonabile pentru a fi transparentă în privința modului în care intenționează să utilizeze aceste informații și pentru a le oferi persoanelor vizate informări adecvate atunci când colectează datele lor personale.

Societatea colectează numai informațiile necesare desfăşurării activităţii sale în beneficiul clienţilor și partenerilor săi.

De la clienții/ parteneri săi, Societatea colectează informații care ii vor permite să furnizeze autorităţilor/instituţiilor publice şi/sau private implicate în procesul de retrocedare, acele informaţii necesare soluţionării dosarelor înregistrate la instituţii cu acest obiect şi încasării despăgubirilor aferente.

Societatea își informează persoanele vizate cu privire la informațiile pe care le colectează și la modul în care vor fi utilizate aceste informații. Informațiile personale nu vor fi utilizate în niciun alt scop decât cel prevăzut de această politică.

De la angajații săi (inclusiv angajații potențiali și foștii angajați), Societatea colectează informații care ii vor permite îndeplinirea procedurilor legate de recrutare, angajare, derulare a raporturilor de muncă, salarizare, să gestioneze beneficiile angajaților și administrarea planurilor de beneficii aferente, în scopul gestionării resurselor umane și al pregătirii personalului și în scopul unor alte cerințe legale.

Persoanele vizate pot să “opteze” înainte că Societatea să folosească informațiile personale în scopuri de informare și comunicare privind serviciile Societăţii.

 În ce scop procesăm datele personale?

Prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

În general, toate informațiile colectate sunt utilizate în scopul prevăzut, pentru care le-ați trimis către noi, menționat în momentul colectării sau în Politica de confidenţialitate. REAL GRUP INVEST SA poate utiliza datele dumneavoastră personale şi într-unul din următoarele scopuri:

1) Încheierea convenţiilor specifice domeniului nostru de activitate;

2) Executarea convenţiilor încheiate, inclusiv în relaţia cu autorităţile şi instituţiile publice implicate în procesul de retrocedare menţionate la pct.IV de mai jos;

 • Executarea unei obligaţii/contract în care aveţi interes şi este în strînsă legătură cu executarea convenţiilor în care sunteţi parte;
 • Activităţi de relaţii cu clienţii, informarea clienţilor privind serviciile oferite şi realizate;
 • Prevenirea accesului neautorizat/asigurării securităţii reţelei/informaţiilor;
 • Realizarea unui interes legitim (ex.: in scopul constatării, exercitării sau apărării unui drept in justiţie, in scopuri administrative interne, pentru facturarea serviciilor prestate si efectuarea plăţilor aferente);
 • În scop probatoriu în legătura cu activităţile de mai sus și de arhivare.

Informații suplimentare sunt furnizate și prin contractele încheiate de Societate cu părțile interesate.

Ce facem cu informațiile dvs. după ce intrăm în posesia lor? Către cine şi când poate transferă Societatea datele personale?

Atunci când ne furnizați informații, Societatea le utilizează în scopurile pentru care ne-ați acordat permisiunea dvs. În general, informațiile dvs. sunt folosite de noi pentru a putea realiza serviciile la care ne-am obligat în colaborarea cu Dvs.

Societatea poate colecta, înregistra, organiza, stoca, adapta ori modifică, extrăgea, consulta, utiliza, dezvălui către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alătura ori combină, şterge sau distruge datele cu caracter personal menţionate la pct.II.

Vom divulga datele dvs cu caracter personal numai pe baza consimtamantului dvs. în următoarele posibile situații:

 • Pentru procesarea sau furnizarea serviciilor catre dvs., către entitatile care solicită aceste informaţii în scopul soluţionării dosarului Dvs. de despăgubire prim emiterea documentelor specifice cum ar fi: dispoziţia, hotărârea, decizia de compensare, titlul de plată etc, în relaţia cu autorităţile şi instituţiile publice implicate în procesul de retrocedare, cum ar fi:
 1. a) Primării, Comisii locale, judeţene sau municipale de fond funciar, Instituţia Prefectului, Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, Agenţia Domeniilor Statului, ministere, Autoritatea Naţionala pentru Restituirea Proprietăţilor, Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor, Ministerul Finanţelor, CEC Bank, precum şi orice alte entităţi implicate în procesul de acordare şi încasare a măsurilor reparatorii compensatorii sau care deţin documente solicitate de aceste autorităţi necesare soluţionării cererilor dvs.;
 2. b) Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Oficiile de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi în faţa tuturor autorităţilor competente în vederea îndeplinirii formalităţilor de publicitate imobiliară;
 • Atunci când cerințele de reglementare ne impun acest lucru. Ne conformăm legislaţiei PDP ori de câte ori primim cereri legate de dvs. de la autorități sau în cazul unui proces. Vă vom informa atunci când ni se va cere să oferim datele dvs. personale în acest mod, cu excepția cazului în care acest lucru ni se interzice prin legislaţia PDP. Atunci când primim astfel de cereri, difuzăm datele personale numai dacă suntem convinși, cu bună credință, că legea ne cere să o facem. Nimic din această politică nu vizează limitarea mijloacelor legale de apărare sau obiecțiile pe care le-ați putea avea față de solicitarea unui terț de a divulga informațiile dvs.
 • Atunci când credem că este necesar pentru a împiedică prejudicierea dvs. sau a altor persoane. Vom partaja cu dvs. informații în această manieră numai dacă apreciem în mod rezonabil, cu bună credință, că este necesar pentru protejarea drepturilor, proprietății și securității dvs., ale altor parteneri, ale Societăţii.

Cu excepția situațiilor prezentate mai sus, nu vom dezvălui fără autorizare/ consimțământ nici o informație referitoare la clienții noștri, angajații și partenerii noștri.

Pe baza consimțământului dvs. expres și clar exprimat, oferit astfel și numai în limitele PDP, în scopul de a răspunde solicitărilor dvs. prin oferirea de servicii care pot prezența interes pentru dvs., este posibil să oferim astfel de informații către parteneri cu care putem să colaborăm în scopul realizării serviciilor noastre și care sunt de acord să respecte politicile de securitate ale Societăţii și să păstreze confidențialitatea informațiilor.

Ce măsuri de securitate utilizează Societatea pentru protejarea datele dvs. personale?

Ne angajăm să protejăm datele dvs. personale de îndată ce suntem în posesia lor. Implementăm măsuri de securitate privind personalul, fizice și tehnice. În ciuda eforturilor noastre, în cazul în care vom depista o breșă de securitate, vă vom informa, în așa fel incât să puteți iniția măsuri de protecție adecvate.

Societatea îndeplineşte cerinţele minime de securitate a datelor cu caracter personal.

Pentru a proteja datele cu caracter personal de distrugere accidentală sau ilegală, de pierderea sau alterarea acestora şi de accesul unor persoane neautorizate, utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu prezenta politică de securitate aplicată utilizatorilor:

 1. Utilizatorii care au acces la baza de date a informațiilor cu caracter personal sunt angajaţii şi managementul societăţii, fiecare dintre aceștia acceaza baza de date cu propriul nume de cont și parolă (după 5 introduceri greșite a parolei contul se blochează). Toți utilizatorii sunt obligați să păstreze confidențialitatea datelor la care au acces, iar la fiecare terminare de sesiune în baza de date vor închide sesiunea. În cazul în care unul sau mai mulți utilizatori sunt revocați din diverse motive conturile de acces se suspendă automat.
 2. Utilizatorii accesează datele cu caracter personal numai pentru îndeplinirea atribuțiilor de servici;
 3. La intervale de timp (lunar) se efectuează o copie de siguranţa a bazei de date. Copiile de siguranță ale bazei de date sunt păstrate în camere separate de spațiile în care se stochează sau în care se operează asupara datelor cu caracter personal, iar accesul  la acestea este restricționat.
 4. Computerele de la care se accesează baza de date a informațiilor au implementate soluții de protecție antivirus, antispam și firewall updatate la zi.
 5. Imprimarea datelor cu caracter personal se realizează numai de către utilizatorii autorizaţi pt această operaţiune și numai în scopuri cerute de legislaţia PDP.

Sediul Societăţii este dotat cu sistem de alarmă, iar datele cu caracter personal sunt stocate electronic în fișiere securizate, protejate de parolă. Informațiile pe suport de hârtie sunt păstrate în dosare speciale, la care au acces doar angajații societății, cărora le incumbă obligația de confidențialitate.

De asemenea, nu păstrăm datele dvs. personale mai mult decât este necesar, astfel că le păstrăm numai o perioada suficient de lungă pentru a îndeplini scopul în care le-am colectat. La dată expirării termenului de stocare, inițiem acțiuni de distrugere a acestora, cu excepția cazului în care legislația ne impune să le păstrăm o perioadă mai lungă de timp.

Societatea utilizează procedurile de securitate și mijloacele pe care le consideră adecvate pentru garantarea protecției datelor personale pe care clienții sau angajații noștri sau alte persoane le furnizează Societăţii. Scopul Societăţii este de a preveni accesul neautorizat, de a menține acuratețea datelor, de a asigura utilizarea adecvată a datelor și de a proteja datele împotriva pierderii, utilizării greșite sau modificării informațiilor aflate sub controlul Societăţii.

Aşteptările Societăţii pentru furnizorii de servicii

Societatea se așteaptă ca furnizorii săi de servicii, care pot avea acces la datele personale furnizate de clienții, angajații noștri sau alți parteneri, în scopul furnizării de servicii de către Societate, să respecte principiile de confidențialitate, integriate, disponibilitate, autenticitate și non-repudiere enunțate în prezentul document, indiferent dacă acești furnizori de servicii accesează informații despre clienți, angajați sau parteneri și consideră angajamentul furnizorului privind confidențialitatea și securitatea că parte a procesului sau de luare a deciziilor cu privire la furnizarea de servicii.

Societatea nu intră în relații cu nici o persoană care nu este de acord cu condițiile oferite privind securitatea datelor personale.

Ce drepturi aveţi în conformitate cu legislaţia PDP?

Persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi:

 1. a) Dreptul la informare – dreptul de a obţine de la Societate, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de aceasta;
 2. b) Dreptul de acces la date cu caracter personal – dreptul de a obţine de la Societate, la cerere şi în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor cu caracter personal prelucrate de Societate, în special a datelor incomplete sau inexacte, pe baza actelor doveditoare;
 3. c) Dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal – dreptul de a obţine de la Societate, la cerere şi în mod gratuit, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu legislaţia PDP;
 4. dDreptul de opoziţie – dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare;
 5. e) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – orice persoană are dreptul de a cere şi de a obţine:

– retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum credibilitatea, comportamentul său, ori alte asemenea aspecte;

– reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile de la litera a);

6. f) Dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislaţia PDP, care i-au fost încărcate.

Termenul standard de răspuns la cererile Dvs. este de 30 de zile, în cazul în care formularea răspunsului necesită analiza unui volum ridicat de documente/informaţii etc, acest termen poate fi prelungit cu maximum 60 de zile, sens în care vă vom informa despre acest aspect în intervalul iniţial de 30 de zile.

În situaţia în care nu vom putea identifica datele cu caracter personal din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizaţi în cerere, este posibil să nu vă putem identifica ca persoană vizată şi nu vom putea da curs cererii dvs. în conformitate cu prezenta secţiune, cu excepţia cazului în care ne oferiţi informaţii suplimentare care să ne permită identificarea. Vă vom informa şi pentru a ne oferi detalii suplimentare.

În plus, vă informăm că nu utilizăm procese decizionale automate, incluzând crearea de profiluri. Datele Dvs. cu caracter personal sunt folosite exclusiv în scopurile prezentate mai sus, în principal pentru încheierea şi executarea convenţiilor.

Ce se întâmpla daca refuzaţi sa furnizaţi date cu caracter personal ?

Dacă nu alegeţi să oferiţi orice informaţii personale atunci când sunt solicitate, nu vom putea intra în raporturi contractuale cu dvs., sau nu vom putea executa contractul încheiat în raport de demersurile ce sunt de efectuat pe lângă autorităţi în calitatea noastră de reprezentant. De asemenea, nu vom putea să vă ţinem informaţi despre demersurile realizate de noi în lipsa unor date de comunicare. Cu toate acestea, pentru a căuta pur și simplu în site-urile noastre și pentru a află mai multe despre produsele noastre, nu trebuie să ne oferiţi nici un fel de informaţii personale.

Contacteaza Societatea

Dacă doriți să corectați informațiile sau să adresați întrebări despre politică noastră de confidențialitate, va rugăm să ne contactați la:

Adresa: Bucureşti, sector 5, str.Progresului, nr.134-138, Corp B, parter

Tel.: 021.411.77.20

Fax: 021.411.77.12

E-mail:office@realgrup.ro

Call Now ButtonContacteaza-ne