Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Prezenta Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal („Notificarea”) are rolul de a vă informa cu privire la operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de către Real Grup S.A., denumit în cele ce urmează RGI sau Societatea, în considerarea calității acesteia de operator de date cu caracter personal.

RGI este o persoană juridică română cu sediul social în București, sos. Progresului, nr.134-138, Corp B, parter, sector 5, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, sub numărul J40/2812/2003, cod fiscal RO 15243245

Această politică de protecție a datelor cu caracter personal descrie practicile noastre privind prelucrarea, respectiv modul de utilizare și stocare, al datelor cu caracter personal în procesele pe care RGI le desfășoară cu diverși furnizori externi, în scopul contractării de diferite produse și servicii necesare în desfășurarea activității Societății.

 • Datele cu caracter personal prelucrate

În vederea negocierii, plasării comenzii, receptării produselor achiziționate, respectiv al contractării și desfășurării serviciilor oferite pentru RGI de către diverși furnizori externi sunt prelucrate următoarele date cu caracter personal -dar fără a se limita la acestea: (i) date de contact si/sau identificare, incluzând: nume și prenume, poziție, funcție, email, număr de telefon, semnătură.[1]

 • Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

RGI și partenerul contractual (denumite împreună în cele ce urmează Părțile)  colectează, prelucrează și utilizează datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

(i) analizarea ofertei de produse și/sau servicii și menținerea legăturii cu persoanele de contact de la furnizorii angajați;

(ii) încheierea și executarea contractului;

(iii) îndeplinirea obligațiilor legale de către ambele părți; și/sau

(iv) apărarea intereselor legitime ale ambelor părți implicate..

Totodată, Societatea menționează că nu există vreun proces decizional automatizat (incluzând crearea de profiluri) bazat pe datele dvs. cu caracter personal.

Ca un lucru important, dorim să subliniem faptul că acestea sunt singurele scopuri ce justifică prelucrarea de date cu caracter personal la care face referire Notificarea. În cazul în care se va dori prelucrarea de date personale în scop de marketing -sau alte asemenea-, aceste lucru se va face exclusiv pe baza consimțământului liber exprimat în acest sens, și în prealabil, de către persoana vizată.

 

 • Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Datele dvs. cu caracter personal vor fi divulgate în cadrul Părților sau societăților afiliate acestora doar către persoanele responsabile cu procesul aprovizionării de produse și/sau servicii și către alte persoane care au nevoie de acces la datele dvs. cu caracter personal („need to know basis”) pentru a-și îndeplini atribuțiile specifice în scopurile enumerate în Secțiunea (2) de mai sus sau în cazul în care acest lucru este necesar sau permis de legislația aplicabilă.

Părțile pot, de asemenea, să dezvăluie autorităților datele cu caracter personal primite de la dvs., după cum este necesar sau permis de prevederile legale, consultanților externi si/sau instanțelor. Datele dvs. cu caracter personal vor fi divulgate unor astfel de terți doar în măsura în care este necesar în legătură cu activitățile Societății și/sau cu scopurile enumerate în Secțiunea (2) de mai sus, sau este altfel autorizat, cerut sau permis de lege.

 

 • Transferul datelor cu caracter personal in afara UE sau SEE

Ca principiu, Părțile nu vor transfera datele cu caracter personal în afara Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European.

 

 • Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Temeiurile juridice ale operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal descrise în prezenta Notificare sunt:

(i) încheierea și executarea contractului pentru care RGI a trimis solicitarea de ofertă/comanda, respectiv dvs. ați transmis oferta (comanda/achiziționarea de consumabile);  și/sau

(ii) interesele legitime ale părților.

 

 • Securitatea datelor

Părțile vor menține măsurile de securitate fizice, tehnice și organizatorice pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii, pierderii, modificării, dezvăluirii, restricționării sau accesării accidentale, ilegale sau neautorizate, indiferent unde sunt prelucrate. Politica de securitate a ambelor organizații reglementează modul în care datele cu caracter personal sunt protejate.

 

 • Durata prelucrării / stocării datelor cu caracter personal

Societatea păstrează datele dvs. cu caracter personal precum și datele furnizate de către dvs. pe perioada necesară evaluării ofertei în vederea încheierii contractului și ulterior, pentru o perioadă de 3 ani de la finalizarea evaluării ofertei, dacă nu a fost semnat un contract sau nu există un alt motiv care să justifice prelungirea acestui termen (de ex. constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor si intereselor uneia dintre părți). În cazul în care intervine semnarea unui contract, durata de păstrare a datelor cu caracter personal va fi extinsă la 5 ani, începând cu anul următor închiderii anului fiscal în care a avut loc ultima tranzacție contractuală.

 

 • Drepturile dvs. în ceea ce privește datele cu caracter personal

În conformitate cu dispozițiile aplicabile în ceea ce privește datele cu caracter personal, vă informăm că aveți următoarele drepturi, care pot fi exercitate prin adresarea unei cereri în acest sens utilizând datele de contact indicate mai jos: dreptul de acces; dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal; dreptul de a solicita restricționarea prelucrării; dreptul de a vă opune prelucrării; dreptul de a nu fi supus unei decizii automate; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul de a depune plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și de a vă adresa instanțelor.

Societatea a desemnat un Ofițer de Protecția Datelor. Detaliile de contact ale acestuia sunt următoarele:

 • Nume, prenume: Șerban Popa
 • E-mail: dpo@realgrup.ro
 • Telefon: 0724 215 361
 • Adresa de corespondență: sos. Progresului, nr.134-138, Corp B, parter, sector 5.

 

Nu în ultimul rând, aveți dreptul să vă adresați Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la următoarele date de contact: 

 

Web pagehttp://www.dataprotection.ro 

sau direct pe pagina web pentru transmiterea unei plângeri, la următoarea adresă:

https://www.dataprotection.ro/?page=Plangeri_pagina_principala

 

Adresa e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Tel.: 40.318.059.211/ +40.318.059.212 

[1] În cazul în care datele cu caracter personal implicate în transfer se modifică și implică un volum semnificativ sau date ale clienților/partenerilor/angajaților RGI, prezenta notă de informare nu va mai fi suficientă, urmând să fie semnat un acord de prelucrare (DPA) suplimentar, prin solicitare la dpo@realgrup.ro .