Dosarele constituite în temeiul legilor fondului funciar

“Ca urmare a hotărârilor luate la nivelul comisiilor județene pentru stabilirea dreptului de proprietate în temeiul legislației fondului funciar, la Secretariatul Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor (C.N.C.I) au fost înregistrate  31.521 de dosare constituite în temeiul legilor fondului funciar. Dintre acestea, au fost soluționate până în prezent de 24.441 de dosare.

Alte 3.140 de dosare au trecut de etapa analizarii și, pe măsura completării lor cu documentele solicitate, vor fi introduse pe ordinea de zi a C.N.C.I în vederea emiterii deciziei de compensare/validare parțială/invalidare, 3.236 de dosare au fost returnate de Secretariat autorităților locale, fie înainte de apariția Legii nr.165/2013, pentru completarea documentației, fie după apariția Legii nr.165/2013, la cererea titularilor de dosare, pentru a beneficia de restituirea în natură.

După apariția Legii nr.165/2013, dosarele constituite în temeiul legilor fondului funciar au fost lucrate în ordinea strictă a numărului de înregistrare. Până în prezent au fost analizate toate dosarele înregistrate până la data de 03.05.2018.

În dosarele considerate complete, Secretariatul C.N.C.I, compus din consilierii A.N.R.P, a propus/va propune Comisiei acordarea de măsuri compensatorii.

În cazul celorlalte dosare, cu aprobarea C.N.C.I, consilierii au solicitat/vor solicita documente din care să reiasă în mod clar următoarele:

– Calitatea de proprietar asupra imobilului solicitat, la data preluării de către stat;

– Calitatea de moștenitor al autorului de la care a fost preluat imobilul (în cazul în care autorul a decedat);

– Dovada preluării abuzive și a imobilului de către stat;

– Amplasamentul imobilului revendicat, pentru a se putea stabili valoarea acestuia conform grilei notariale;

Dosarele constituite în temeiul Legii Nr.10/2001

Până la data de 11.03.2019, la Secretariatul C.N.C.I au fost înregistrate 63.647 de dosare, din care 8.695 au fost transmise după data de 11.03.2014. Până în prezent au fost soluționate 29.940 de dosare. În categoria dosarelor soluționate intră dosarele pentru care Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor (C.C.S.D.) sau Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor (C.N.C.I) au emis decizii, dosarele returnate entităților notificate la cererea titularilor, precum și dosarele în cazul cărora s-a constatat, după consultarea autorităților locale, că au rămas fără obiect.

Dintre dosarele nesoluționate, 8.333 de dosare au trecut de etapa analizării și, pe măsura completării lor cu documentele solicitate, vor fi introduse pe ordinea de zi a C.N.C.I în vederea emiterii deciziei de compensare/validare parțială/invalidare.

Alte 2.330 de dosare sunt în procedura judecătorească, iar  C.N.C.I urmează să emită o decizie după ce instanțele se vor pronunța cu privire la existența și întinderea dreptului de proprietate.

Începând cu 27.05.2016, data la care a intrat în vigoare Legea nr.103/2016, ordinea de soluționare a dosarelor este cea a înregistrării. Prin excepție de la această regulă se soluționează cu prioritate următoarele categorii de dosare:

– Dosarele în care Secretariatul C.N.C.I. a solicitat, până la data intrării în vigoare a Legii nr.103/2016, documentele potrivit art.21 din Legea nr.165/2013;

– Dosarele în care, prin hotărâri judecătorești irevocabile/definitive, instanțele de judecată s-au pronunțat cu privire la existența și întinderea dreptului, precum și la calitatea de persoană îndreptățită;

– Dosarele constituite în baza cererilor formulate de persoane certificare de entități desemnate de statul român sau de alte state member ale Uniunii Europene ca supraviețuitoare ale Holocaustului;

– Dosarele în care propunerile de acordare de despăgubiri au fost formulate de către Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase și minoritarilor naționale din România;

Până în prezent au fost analizate dosarele până la numărul 30.000/CC

Pentru a da posibilitatea persoanelor îndreptățite să estimeze perioada în care le va fi analizat dosarul, prezentăm în continuare numărul de dosare analizate până la numărul 50.000.

De la dosarul 30.001/CC la dosarul 40.000/CC:5.013 dosare;

De la dosarul 40.001/CC la dosarul 50.000/CC: 5.606 dosare;

Reamintim faptul că în prezent Direcția de aplicare a Legii nr.10/2001 are obligația să analizeze minim 700 de dosare pe lună.

În afara dosarelor analizate la ordine, sunt în lucru la Secretariatul C.N.C.I și dosare pentru care s-au formulat cereri de analizare cu prioritate de către persoanele cărora li s-au recunoscut existența și întinderea dreptului de proprietate prin hotărâri judecătorești și de către persoanele care au făcut dovadă că sunt supraviețuitoare ale Holocaustului.

După intrarea în vigoare a Legii nr.103/2016 (27.05.2016), au fost înregistrate 4.560 de cereri de analizare cu prioritate. Până în prezent au fost soluționate 2.694 de dosare pentru care s-a solicitat analizarea cu prioritate. La data de 11.03.2019, sunt în analiză alte 1.248 de dosare de acest tip, pentru care s-au formulat cereri până la data de 31.12.2018, inclusiv.

Până la sfârșitul lunii vor intra în analiză și dosarele pentru care s-a solicitat analizarea cu prioritate în perioada 01.01.2019-28.02.2019.

Precizăm că analizarea acestor dosare se face de către un serviciu create special în acest scop, în paralel cu analizarea dosarelor la ordine.”